építészet : környezet : innováció

A Budavári palota és a Szt. György téri épületek

telekinagy: Régóta foglalkoztat a Szt. György tér és Budavári palota építéstörténete. A háború pusztítással jár, mely törvényszerű és elkerülhetetlen
Az eredmény: füstölgő romhalmaz...
e sebek fájok, de megmagyarázhatóak.
Régóta foglalkoztat a Szt. György tér és Budavári palota építéstörténete.

A háború pusztítással jár, mely törvényszerű és elkerülhetetlen
Az eredmény: füstölgő romhalmaz...
e sebek fájok, de megmagyarázhatóak.

Ha békeidőben pusztítunk, politikai, vélt gazdasági, vagy modernizációs jelzőkkel kísérve, és indokolva tettünket, azt úgy hívják: BARBÁRSÁG
Az eredmény: Karthágó - só és eke -
e sebek a legfájóbbak, és megmagyarázhatatlanok!

Czagány István "A Budavári palota és a Szt. György téri épületek" c. könyvében így ír:

,, ...az épületkomplexust annak idején 1949-ben indokoltan nyilvánították műemlékké. 1951-1965 között, ennek ellenére kiforgatták eredeti állapotából. Elsősorban legfőbb városképi értéke a - Dunára tekintő főhomlokzat - szenvedett lényeget érintő változásokat. (...) lebontották az épületegyüttes Szt. György téri főkapuját és az "A" "B" "C" és "E" épületek udvari összekötő kapuit, (...) megszüntették a palota legfőbb alaprajzi értékét a 304 méter hosszú egybenyitható, dunai teremsort, amelyhez hasonló - a versaillesi kastélyt leszámítva - sehol sem volt Európában.

(...) később, a Krisztinavárosi szárny főlépcsőháza esett áldozatul, Lotz Károly falképeivel és Stróbl Alajos monumentális "Iustitia" szobrával (melyet elszállítási nehézségekre hivatkozva a helyszínen összetörtek - a szerző) (...) aztán a "Király lépcső" került sorra a III.Károly-féle barokk fiókos boltozatú teremsorral, majd a falképekkel díszített ép "Diplomata lépcső" lett a bontás tárgya. Elbontották a meglévő, pompás "Habsburg termet" Lotz Károly mennyezetfestményével és Senyei Károlynak még 1962-ben is a helyükön álló carrarai márványszobraival együtt. Megsemmisítették az 1758-69 között épült teljes épségében álló Zsigmond palota-kápolnát, lebontották a "Nagy búfett galéria" maradványait és Hauszmann "Nagy Bálterem v. Márványterem" architektúráját, leszedték a falról a "Nagy Trónterem", Mária Terézia kori freskó-díszeinek minden feltárt részét, ezek a Bp. Történeti Múzeum, újkori raktárában pusztultak el...

Lebontották a főhomlokzatról, Magyarország egyesített középcímerét, a kupolatamburról Róna József dekoratív szoborcsoportjait. Megsemmisítették a timpanonban álló Senyei domborművet, mely "Magyarország alkotmányos életét" ábrázolta (...) lebontották az ott állott, alig sérült pompás "Habsburg lépcsőt" (...) majd a Csikós udvar kitisztítása érdekében a Lovardát, az Istállóépület műemléki építményeinek bontása követte, amire a volt Őrségépület, és a Főhercegi v. Teleki palota eltüntetésével tették fel a koronát (...)

(...) sem az évtizedekkel ezelőtt lefektetett nemzetközi charták alapelvei, sem a magyar műemléki törvények rendelkezései, sőt! - építésztársadalmunk józan mérlegelése sem tudta ezen a területen megfékezni a rombolás szellemét (...) A részrehajlás veszélye nélkül leszögezhetjük, hogy a Budavári Palota újjáépítésének programkialakítói, tervezői, beruházói és kivitelezői műemlékvédelmi téren, valahol utat tévesztettek. (...)

(...)Amikor a jelenlegi, nagyarányú átépítés mindezekkel szakított, akkor nemcsak kétszázötven esztendő folyamatos, szerves építészettörténeti fejlődésének eredményeit - műemléki értékeit - semmisítette meg, hanem az általános, elemi építészkompozíciós esztétika és logika törvényeit is figyelmen kívül hagyta. (...) Mindez abban az időben történt, amikor a Fővárosi Műemléki Felügyelőség már egyetlen várnegyedi műemléképület újjáépítésére sem adott építési engedélyt, tudományos dokumentáció előzetes benyújtása nélkül. Ilyen körülmények között, a palota területén a kivitelező vállalatok önkényes műemlékpusztításai csak növelték az említett sajnálatos károkat. Aligha tévedünk azonban, ha azt állítjuk, hogy a kivitelezők sem merészkedtek volna ilyesmire, felügyeleti szerveik más példamutatása mellett. (...)

(...) Fővárosi Múzeum szervezetünk is indokolatlan érdektelenséget tanúsított a palota sok, megmenthető ingósága iránt, pedig lett volna mód az épületkomlexus számos műemléki részének megmentésére. (...) Helytelen magatartás, hibás szemlélet és nemtörődömség okozta azt, hogy a háború pusztításait magunk tetőztük be. Főként akkor fáj ez jogosan, ha a moszkvai Kreml, a krakkói Wawel, a prágai Hradzsin vagy a bécsi Hofburg pompás interiurjeire, vagy várostér-kompozícióira gondolunk. Csak ezek fényében láthatjuk igazán mennyivel lettünk szegényebbek. Az elmondottak egyben, arra is rávilágítanak, hogy közéletünkben milyen fontos a nemzetközi műemlék-helyreállítási charták ismerete, valamint műemlékvédelmi törvényeink betartása és betartatása. Jogszabályaink nagy nemzeti és európai kultúrkincset védenek! Az ellenük elkövetett vétségek jóval súlyosabbak, mint ahogy általában értékelik azokat napjainkban. Ilyen mértékben - ahogyan a Budavári Palotánál láttuk - a hibák és tévedések hazánk kulturális tekintélyét ássák alá, nemzetünknek a történelmünk során, az európai népek nagy családjában kivívott helyét, valamint megbecsülését ingatják meg. (...).

(...) Mert nehezen részesülhet elismerésben szomszédai részéről egy olyan nemzet, amely történelmi és állampolitikai központját építészetileg könnyelműen alakítgatja - mivel hagyományaihoz nem ragaszkodik - művészeti értékeit pedig veszni hagyja. “

A fenti gondolatok szellemében fogantak meg a Szt.György tér rendezésének, és a Budavári Palota rekonstrukciójának tervei, melyek célul tűzik ki a Szt. György tér térfalainak visszaálítását, illetve a Budavári Palota városképi szerepének, Hauszmann által megalkotott egységéhez való visszatérést.

Szt. György tér

Budapest utolsó olyan területe, mely a mai napig magán viseli, a jó hat évtizeddel ezelőtt történt világégés jegyeit, ámbár e jegyek nem a háborús pusztítás vérzivatarának, hanem sajnálatos módon a "...múltat végképp eltörölni..." elv fizikai megvalósulásának a következményei.

A kétségkívül súlyosan megsérült, ám helyreállítható - ld. a szinte alapjáig lebombázott Sándor palotát amely ma a tér egyetlen álló és kívül-belül eredeti állapotában helyreállított épülete - volt Főhercegi (korábban Teleki) palota, volt Honvédelmi Minisztérium és Főhadparancsnokság épületeinek le ill. visszabontásával a történelem során mindig is zárt beépítettségű Szt. György tér, egy funkció nélküli, háborús romokkal tarkított területté vált. Történt mindez Budapest szívében, Magyarország talán leglátogatottabb, legfrekventáltabb helyén.

A tér rendezése során, a volt Honvédelmi Minisztérium és Főhadparancsnokság - első emeletig - ma is álló épülettömbjének helyreállítása, az eredeti állapotnak megfelelően, de esetleg a kupola elhagyásával történik.
Az egykori Teleki palota és a Királyi istállók telkeinek beépítése a Szt. György tér nyugati térfalának lezárása érdekében szükséges. E beépítés leghitelesebben a Teleki palota 1830-as homlokzati architektúrájának rekonstrukciójával történhet meg, mely így visszaállítja a tér könnyelműen megbontott - a Sándor palotával és Várszínház épületével harmonizáló - copf-klasszicista stílusegységét.
A Teleki palotától délre jelentős - több méteres – falcsonkjai állnak az egykori Királyi Istállók épületének. Ide visszaépül az eredetileg XVIII. századi, de 1896-1904 között Hauszmann által átépített Istállóépület.
A terület bár idegenforgalmi és városképi szerepéből eredően, szerencsés helyzetben van.
Ez a frekventáltság megkönnyíti a térség rehabilitációjának finanszírozását és egyben - éppen kiemelt helyzeténél fogva - hatalmas felelősséget és lehetőséget is jelent tervezőknek és befektetőknek egyaránt.

Hasznosítási tervezet:

 • a volt Királyi Istállók épületét a Magyar Nemzeti Galéria kapja meg, mely az így kibővült területtel gyűjteményének nagyobb részét tudja látogatói elé tárni.
 • a volt Honvédelmi Minisztérium és Főhadparancsnokság Dísz és Szt. György térre nézőépületébeköltözik - a múzeumi funkciók ellátására alkalmatlan Kossuth Lajos téri épületéből - a helyhiánnyal küszködő Magyar Néprajzi Múzeum.
 • a volt Teleki palota, szállodaként hasznosítható. A Magyar Állam - mint a terület tulajdonosa - meghatározott időre, kizárólagos haszonbérletbe adja a telket (ez idő alatt idegenforgalmi és egyéb adókedvezményeket is nyújthat). A bérlő saját költségein felépíti, és szállodaként üzemelteti az épületet; ezenkívül vállalja, hogy a volt Királyi Istállók rekonstrukciójának költségeihez „x” százalékos arányban hozzájárul. A szálloda vendégforgalma a Szt. György téri főkapun keresztül, kiszolgáló és teherforgalma a Palota útról nyíló alagúton keresztül bonyolódik le.

 


A Budavári Palota

Az egykori Királyi palota, 1945-85-ig tartó építése bár a köztudatban újjáépítésként rögzült, de közelebb járunk az igazsághoz, ha új építésről beszélünk, hiszen az épületegyüttes alaprajzi és homlokzati összképeiben, alapvető és lényeges változások történtek. Úgy hiszem, a bevezetőben említett Czagány Istvántól idézett "korrajzot" nem szükséges megismételni, mivel az hűen tükrözi az emberi gondatlanság, nemtörődömség és félreértelmezett politikai szempontok által előidézett pusztítást.

Az alábbiakban vázolt rekonstrukció jelen állapotot elvetve (Janáky István 1945-57; Hidas Lajos 1957-85) visszatér a hauszmanni palota külső, illetve részleges belső kialakításához.

Első lépésben a homlokzatok és tetődíszek rekonstrukciójára kerül sor, az eredeti neobarokk szecessziós kupola és a rizalitszárnyakon lévő kupolák visszaépítésével illetve az elbontott szobrászati díszítőelemek visszahelyezésével.
E hauszmanni állapotot tükröző tetőrekonstrukcióval a palota, a mai széttagoltság helyett visszakapja egykori mozgalmasságát, megszüntetve ezáltal, a Hidas-féle kupola sokat vitatott különállóságát. Városképi szempontból szerencsés ellenpontot teremt a soktornyú parlamenttel, és azzal együtt harmonikus építészeti egységet alkotva, mintegy keretezi a Dunai panorámát.
A homlokzatok újjáépítése során a dunai főhomlokzaton a két kiugró rizalitszárny, oszlopos kolonádjainak mellvédjén állott szobrok, a középrizalit timpanonbeli szoborcsoportja és az azt koronázó címer kerül vissza az eredeti helyére, illetve megtörténik az egykori "Habsburg lépcső" rekonstrukciója. Az oroszlános udvari homlokzatokon az Országos Széchenyi Könyvtár főbejárati kocsiáthajtójának, illetve a Budapesti Történeti Múzeum bejáratának, kővázák és szobrok által történő kiemelésére illetve a "C" és "E" épületek oroszlános udvari homlokzatán az ún. Király lépcső, Diplomata lépcső, Angyalfejes kápolnabejárat kapujának visszaépítésére kerül sor. Eme - az ostromot sértetlenül átvészelő, ám 1965-ben meggondolatlanul lebontott - kapuk rekonstrukciója során, az eredeti terveknek (1851-57) megfelelő nyíláskeretezés és kapu kialakítás kerül visszaállításra, de a mögöttes tér megváltozott alaprajzi és funkcionális szerepe folytán csak a homlokzat síkjára kiterjedően, tehát valódi kapu - bejárat - funkció betöltése nélkül.
A Hunyadi udvarban visszaépítésre kerül a Nagy Bálterem külső homlokzati rekonstrukciója, illetve az un. „A” épület visszabontásával ujjáépül a palota Szt. György téri főbejárata.

Második lépésben a hiánytalanul meglévő eredeti tervdokumentáció alapján, visszaállításra kerülhet a palota egyes részeinek belső építészeti kialakítása. Ilyen lehet elsősorban a dunai homlokzat teljes első emeleti reprezentatív teremsorának a visszaépítése. A Márványoszlopos előcsarnok ("A" épület), az egykori Bálterem és a Nagy buffet galéria ("B" épület), a Habsburgh-terem (“C” épület), a Trónterem ("D" épület) és az ezeket összekötő termek architektúrájának rekonstrukciója, illetve az ún. császári lakosztályok teremsorának ("D" épület, első emelet) enteriőrjének újjáépítése.

Megépítendő enteriőrök:

 • "A épület" első emelet: Márványoszlopos előcsarnok (I.)
  Rendelkezésre áll a teljes tagolatlan tér (jelenleg: dunai traktus kiállító-terme).
 • "B épület" első emelet: Nagy Bálterem (II.)
  Rendelkezésre áll a két szint belmagasságú tér, de alapterülete az eredeti teremnek csupán 75%-a (a maival szemben - 10m magas, 30mx18m; 540m2 - az egykori 15.5m magas, 40m x 18m; 720 m2 alapterületű).
 • "B épület" első emelet: Nagy Buffet galéria (III.)
  Az első emeleten rendelkezésre áll az osztatlan építésű (58m hosszú) terem, de a kívánatos másfél szint igényű belmagasságot csak a födém áttörésével lehet kialakítani! (jelenleg: I. em. Munkácsy-Paál terem; II. em. MNG igazgatósági irodái).
 • “C épület” első emelet: Habsburg terem (IV.)
  Rendelkezésre áll a teljes két szint belmagasságú terem. (jelenleg: Galériás Díszcsarnok)
 • "D épület" első emelet: Nagy trónterem (V.)
  Rendelkezésre áll a két szint belmagasságú terem. A palota helységei közül (jelenlegi kialakításban is) az egyetlen, mely újjá, átépítése során eleve számoltak a rekonstrukció lehetőségével, így az ablak és falfülkék elő vannak készítve (jelenleg: szárnyasoltárok kiállítási terme)
 • "D épület" első emelet: az un. Császári lakosztály egybenyítható dunai teremsora (VI.-XI.)
  Rendelkezésre áll a teljes tagolatlan tér, csupán két teherviselő szerep nélküli oszlop található a teremben (jelenleg: dunai traktus kiállítóterme).
  A jelenlegi tér hét helységre kerül felosztásra, ezek elnevezése egykori rendeltetésük szerint:
  A császárnői lakosztály fogadóterme (kihallgatási vagy tükörterem) (VI.)
  Lilaszoba (VII.)
  Szalon (VIII.)
  Kékszoba (IX.)
  rózsaszobák (2) (X-XI.)
  A császár dolgozószobája (sarokszalon) (XII.)
 • "C épület" alagsor: Nádori kripta (XIII.)
  A palotaegyüttes egyetlen (1948-1985 közötti újjá/átépítésekor) megőrzött, eredeti formában helyreállított helységcsoportja.


Bár a felmerülő hatalmas költségek miatt, eleve megkérdőjelezhető e rekonstrukciók szükségessége, de úgy vélem, mind az elmúlt, mind az elkövetkező századoknak tartozunk annyival, hogy lehetőségeinkhez mérten kijavítsuk közelmúltunk hibás döntéseit; hogy KÉZZELFOGHATÓAN IS BEMUTATHASSUK MÚLTUNKAT A JELENNEK, S A JŐVŐNEK.

1 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »