NKE Sportközpont, a Napur Architect megvételt nyert terve

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportközpontjára kiírt pályázaton megvételt nyert Ferencz Marcel és Détári György karakteres koncepciója, amely az Orczy-kerten átvezető, egészen a Népligetig tartó, archaizáló, monumentális térfalakkal kísért „új Ludoviceum utca” létrehozására tesz javaslatot, amelynek irányát a park területén a sportközpont két tömegre bontott, kortárs együttese jelöli ki.

Részletek a műleírásból

Városszerkezeti koncepció

Első számú feladat az Orczy-kertet feltáró jármű- és gyalogos megközelítések városszerkezeti tisztázása. A távlatos NKE területfejlesztési koncepció szerint a Ludovika főépület déli szárnya által indított városszerkezeti tengely az Üllői úti főbejárat felől az Orczy kerten keresztül vezet a belső Tó területére, majd onnan a városszerkezeti tengely szögtöréssel átvezet a Diószeghy Sámuel út – Rozgonyi utca irányába.

A tervpályázat kísérletet tesz arra, hogy ezen gyalogostengely irányának módosításával elevenen bekapcsolja az Orczy kert vérkeringésébe a keleti városrészt az Elnök utcán át egészen a Népligetig. A koncepció ez irányú elképzelése mentén a tervezendő épület telepítése, annak feltárása és az előtte nyíló Orczy út, Diószeghy Sámuel utca, Elnök utca találkozásának térszerkezeti kérdése a FELADAT, mely a mai napig rendezetlen terület.

A Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatályos rendelkezése értelmében (66/2007.(XII.12.)) az 1888-1934 között több ütemben, historizáló stílusban épült Tanítónők Otthona építészeti értékeinek megőrzése első számú szempont. E történelmi épület térfallal zárja a nevezett városszöveti teresedést. A tervezendő NKE sportközpont épületének telepítésében e történelmi térfal átvezethető egy „új épületutca” megteremtésével.

Építészeti koncepció

Az „új épületutca” megteremtésével tagolt épülettelepítés természetes, a Városszerkezetre jellemző gesztusa révén nyit városléptékű bejáratot mind az intézménybe, mind az Orczy-kertbe. A nyilvános térkapu építészeti hangvételével, méretével léptékével megidézi a klasszikus Józsefvárosi architektúra foghíjas jegyeit, telekosztásának ritmusát. A tervezett épület az új utca mentén ketté válik a tartalma szerint két tömegre. A tervezett épület több utcányi hosszúságú hosszmérete „megengedi” a tömegbontást. Ellenkező esetben egy épülettestként telepítve természetellenesen zárná el a keleti városszövetet magába forduló módon az Orczy kerttől.
A megnyitással az az építészeti szándék volt a meghatározó, hogy egy olyan szabadtéri átvezetés jöjjön létre a tervezett épület programjának kapcsán, amit a nap 24 órájában a szó szoros értelmében mindenki használhat. A cél az, hogy városi élet, fórumtér alakuljon ki az épület ürügyén. Az emblematikus archaikus utcakép kizárólag az átvezetésben érvényesül, a külső épületstruktúra visszafogott kortárs kerete az eseménynek.

Az NKE szolgálatába álló új épületnek városszerkezeti léptékben úgy kell definiálnia az Orczy kert keleti térfalát, hogy kiegyensúlyozott társaivá váljon a LUDOVIKA főépületének és a SOTE oktatási szárnyának. Így a három karakteres épület városszerkezeti és építészeti szempontból egyensúlyba képes kerülni.


A Bíráló Bizottság értékelése

23. sz. pályamű

Telepítés: a pályamű részletesen foglalkozik az Orczy kert - Elek utca - Népliget összefűzésével. Talán túlzott mértékben tartja fontosnak az Orczy kert keleti megközelítésének kérdését, ezért a sportcsarnok kettémetszésével létrehoz egy soha sem volt „Ludoviceum utcát” igen emblematikus, archaikus utcaképpel, amit nem igényel sem a városi környezet, sem a történelmi kert. A tervező a szándékát így fogalmazza meg: „A megnyitással az az építészeti szándék volt a meghatározó, hogy egy olyan szabadtéri átvezetés jöjjön létre a tervezett épület programjának kapcsán, amit a nap 24 órájában a szó szoros értelemben mindenki használhat.”

Építészet: rendkívül karakteres, kemény építészeti felütés, középtengelyben felnyíló, erőteljes tömegekkel, tornyokkal tagolt, az eltérő felületkezelésből adódó különböző textúrájú kőburkolattal bevont, távolságtartó épületegyüttes. Az építészeti diszpozíció alátámasztására hozott városépítészeti fejtegetés kissé erőltetett, nem következetes. Tekintettel a funkcióra és a városszerkezeti kontextusra az építészeti karakter (autoriter, birodalmi, szakrális) nehezen igazolható. Alapvetően az új Ludoviceum utcából két oldalra megnyitott uszoda, illetve sportközpont funkcionális tagolása jó.

Funkció: az elrendezést tekintve racionális és átgondolt, több kisebb hibával, mint például a közönségforgalmi terek alulméretezettsége és jó térbeli áttekinthetőségének hiánya. A két sportpálya merőleges elhelyezése nem ad lehetőséget flexibilisen bővíthető többcélú hasznosításra. Az öntörvényű építészeti szerkesztés - bár több funkciót is beszorít - nagyon szép megnyitásokat tesz a külső terek felé, nagyméretű üvegfelületekkel nagyvonalú tetőkertekre és több emelet magas belső megnyitásokat is eredményez.

Sporttechnológia: 4 db teniszpálya nem szerepel a terveken. Uszoda lelátó feltöltése a medence körüljáróról nem megfelelő, mert utcai cipővel nem lehet a medencetérbe lépni.

Tartószerkezet: a tervben nehezen indokolható szerkezeti elemek szerepelnek.

Költségek: tervező az építészeti költségeket alulértékelte.

A tervezési programtól való eltérés 5 % alatt van (500 m2).

A pályaművet a Bíráló Bizottság a tágabb városi környezet vizsgálatáért, a tervező által megfogalmazott kérdések és az arra adott karakteres építészi válaszokért, a válaszok felvállalásáért megvételben részesíti.