Épülettervek/Tervpályázat

A debreceni Dósa Nádor tér rendezésére kiírt tervpályázat zárójelentése

2016.09.01. 09:15

A Debrecen, Dósa Nádor tér rendezése, a Csapó utcai tömb átépítése és a gyalogos övezet kiterjesztés című tervpályázaton a Bordás Péter vezette BORD Építész Stúdió Kft. nyerte el az első díjat.

A lebonyolítás rövid ismertetése, beérkezett pályaművek száma és állapota

A tervpályázat Kiírója a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20) (a továbbiakban: Kiíró) volt.

A „Debrecen, Dósa Nádor tér rendezése, a Csapó utcai tömb átépítése és a gyalogos övezet kiterjesztés” című tervpályázatra hirdetményt írt ki, a tervpályázat lebonyolítási szabályainak, valamint a pályázaton történő részvétel feltételeinek ismertetésére pedig Tervpályázati Dokumentáció készült, amely 2016. április 30-ától korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető volt.

A Kiíró a fejlesztési helyszín megtekintésére 2016. május 12-én, 10 órától helyszíni szemlét tartott, ahol a Pályázók tájékoztatást kaphattak a helyszínnel kapcsolatban.

A Tervpályázati Dokumentációt kiváltó Pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatos kérdéseiket 2016. május 17-éig tehették fel.

A Kiíró szakmai indokok és az eljárás során beérkezett ajánlattevői kérdések alapján egy alkalommal módosította eljárás kiírását és dokumentációját.
A módosító hirdetmény 2016. május 28-án jelent meg. 

A határidőben feladott kérdéseket a Kiíró nevében eljáró Bíráló Bizottság a rendelkezésére álló határidőn belül megválaszolta.

A pályaművek kizárólag ajánlott postai küldeményként voltak benyújthatóak 1 eredeti példányban. A feladó adatait a címzéslap nem tartalmazhatja. A postára adás határideje 2016. augusztus 8. volt. A beérkezett pályaművek bontására 2016. augusztus 15-én került sor.

Részvétel

A Tervpályázati Felhívás alapján a Tervpályázati Dokumentáció iránt – vélhetően a tervezési program összetettsége, bonyolultsága miatt - a tervezők nagy érdeklődést nem tanúsítottak. A Dokumentációt végül 4 cég váltotta ki. Határidőre 3 pályamű érkezett, a leadási határidő után (késve) nem érkezett be ajánlat.

A pályázat értékelése

A pályázat értékelését a Kiíró felkérésére Bíráló Bizottság végezte, amelynek munkáját számos szakterületet képviselő (városrendezési, jogi, városfejlesztési, infrastruktúra, közlekedési, közmű, üzemeltetési, műemlékvédelmi, környezetvédelmi, gazdasági, költség-, vasúti, műszaki, biztonsági és energetikai) Szakértők segítették. A Bíráló Bizottság valamennyi tagja és szakértője titoktartási nyilatkozatot írt alá a Pályázók, illetve a Kiíró érdekeinek védelmében. A bizottsági záró munka összevont helyszíni értékeléssel és plenáris ülések sorozatával zárult, a részletes szakértői jelentés összeállítását követően.

A Bíráló Bizottság tagjai

Elnök: Dr. Papp László polgármester
Társelnök: China Tibor főépítész
Tagok:
Pecsenye Béla elnök
Golda János
Kerekes György alelnök
Albert Ágnes szakreferens
Kuhn András főkertész
Sziki Gyula irodavezető
Póttag: Gábor István

A pályaművek értékelésének szempontjai

A Bíráló Bizottság az egyes pályaműveket azonos szempontok szerint értékelte. Az értékelési szempontok - a Tervpályázati Felhívásban és a Tervpályázati Dokumentációban foglaltak szerint - az alábbiak:

a.) Közlekedés

 • felszíni parkolók kulturáltabbá tétele,
 • gépjármű forgalom redukált átvezetése a Városháza megközelítésének biztosításával,
 • a komolyzenei koncertterem épületben minél nagyobb számú parkolóhely kialakítása, nem feltétel a teljes parkolóhely igény biztosítása,
 • gyalogos, gépjármű, kerékpáros közlekedés rendszerére, szervezésére adott javaslat (Csapó u.,Dósa Nádor tér,Liszt Ferenc,egykori Nyomtató,Vár,Blaháné,Újházi Ede u. vizsgálatával),
 • vendéglátóipari helyek feltöltése a vendégforgalmi, valamint a Csokonai Színház látogatói gépjármű forgalmának szimulációja,
 • az akcióterület betáplálási és kiürítési pontjaira tett javaslat.

b.) Köztéri funkció

 • virágpiac helyének kijelölése, árusító helyek és a piacnak helyet adó tér egységes építészeti megjelenésére javaslattétel,
 • vendéglátó teraszok helyének meghatározása,
 • utcabútorokra, közterületi struktúrákra tett javaslat,
 • térburkolatok rendszere,
 • innovatív megoldásokra adott javaslat.

c.) Zöldfelület

 • meglevő fasorok elemeinek lehetőség szerinti megtartása,
 • környezeti klimatikus viszonyok javítására tett javaslat a zöldterületek növelése és/vagy vízfelületek kialakítása által,
 • gazdaságos fenntarthatóság, üzemeltetés,
 • TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása operatív programhoz való illeszkedés.

d.) Magasépítés

 • a komolyzenei koncertépület funkcionalitása, városképbe való integrálása,
 • térszínt alatti parkolás feltárásának helyére és kialakítására tett javaslat,
 • Városháza Sas utca felőli épületszárnyának építészeti minősége.

e.) Beruházási költség (beruházás becsült összege)

 

összefoglaló értékelés

A pályaművek hozzásegítették a kiírót a végleges program átgondolásához.

A tervpályázat alapvetően eredményes volt, mert meggyőzően igazolta a komolyzenei koncertterem beépítésének várható pozitív városépítészeti következményeit. Bebizonyította, hogy a kijelölt kb. 4500 m2-es építési helyen az összetett kulturális funkció elhelyezhető, a gépkocsi parkolás az épület alatti mélygarázsban a Blaháné utca felőli rámpás megközelítéssel elkülönítetten jól megoldható, és a Csapó utca belső szakasza egységes, magas színvonalú sétáló zónává fejleszthető (1-es és 3-as pályamű). A koncertterem léptéke, illeszkedése, a utca kedvező gyalogos megközelíthetősége jelentős lökést adhat a Fórum, a Színház és a Városháza közötti belvárosi térség urbánus fejlesztésének, amit az egyedi építészeti hozzáadott érték minőségileg új szintre tud emelni (3-as pályamű).

A Városháza épület fejlesztésének alapvető célja a Sas utcai épületszárny homlokzatának városépítészeti kezelése, kiegészítése, egységes urbanisztikai keretbe foglalása. A pályázat bebizonyította, hogy az U alakú szárnyhoz kortárs építészeti eszközökkel nyúlva a klasszicista együttes funkcionálisan építészeti és műemléki szempontból egyaránt fejleszthető, a Sas utcai utcakép urbánussá tehető, és benne jelentős közösségi terek hozhatóak létre (1-es és 3-as pályamű). A pályázat bebizonyította, hogy a teljes U alakú műemléki szárny megtartható és megtartandó, felújítandó, így részleges épületbontás sem javasolt. Az épületöböl beépítésénél fokozott figyelmet kell fordítani a használat és az üzemeltetés szempontjaira (3-as pályamű). Fontos szempont a meglévő fa és növényállomány részleges megtartása, és fejlesztése, de a Sas utca térarányának túlzott beszűkítése semmiképp nem ajánlott (2-es pályamű).

A városházával, mint emblematikus épülettel, olyan fajta beavatkozást aggályosnak ítélt meg a Bíráló Bizottság, mely az épület bizonyos részeinek az elbontását irányozta elő. A Bíráló Bizottság ugyanakkor fontosnak tartotta a Dósa Nádor tér átépített részén a parkolás részbeni megtartását.

A kiírás egyértelműen kijelölte a virágpiac helyét a Csapó utcában. Minden pályázó figyelembe vette a javaslatot, és mindegyik más-más megoldást dolgozott ki. Az 1-es pályamű hagyományos formát javasol, a 2-es és a 3-as korszerűt. A 2-es pályázat külön gondolati sémával mutatta be a virágpiac működését. A 3-as számú pályamű értéke, hogy olyan árusító pultokat tervezett, amelyek ülőbútorként is használhatók. A Bíráló Bizottság kedvezőtlennek ítélte azt a javaslatot, amelyben az árusító pavilonok nem mozgatható módon, betonból készülnek. A továbbtervezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a pavilonok „hátsó oldalai” ne kerüljenek a lakóházak földszintjein működő üzletek elé. Szerencsés lenne az árusító asztalokat a Csapó utca hossztengelyeire merőlegesen elhelyezni.

A pályázatok általában jól határozták meg a vendéglátó teraszok helyeit.
Utcabútorok szempontjából a 3-as pályamű adta a legjobb javaslatot. A tervezett árusító pultok az árusítás befejezését követően ülőpadként használhatók.

Minden pályamű törekedett arra, hogy egységes térburkolatot tervezzen. Ennek különösen azért van jelentősége, mert a pályázók komplex belső hálózati rendszert terveztek, és az azonos anyagból készült burkolatok erősítik az egységes megjelenést.

Az 1-es és 2-es pályamű jól értékelhető módon tervezési terület szomszédsági területeire is kiterjedő hálózati javaslatot adott, amely jól mutatja be a gépkocsi közlekedést, a gyalogos zónák helyeit, láttatva ezzel a közlekedési kapcsolatokat, valamint a gyalogos területek által létrejövő teresedéseket. Jó gondolat a Dósa Nádor tér és az Ady Endre tér közötti gyalogos kapcsolat megteremtése.

A pályázók különböző mértékben, de növelték a gyalogosok részarányát, és a zöldfelület mértékét, a gépkocsi forgalmat és a burkolt felületeket csökkentették. A zöldfelület növelés két jó megoldása is megjelenik, egyrészt a térszínen növelt zöldfelület létesítésével (2-es és 3-as pályamű), másrészt a lombkorona szint záródásával a teljes borítottság által alakul ki kedvezőbb mikroklimatikus környezet.

 

Végkövetkeztetés

A bizottság a tervpályázatot eredményesnek minősíti. A korábban felvázolt szempontok és tanulságok alapján egy első díjat ad ki.
A bizottság nagyra értékeli a pályázók által befektetett szellemi és anyagi értéket, ezért a pályázati kiírásban szereplő legmagasabb összeget adja ki.

 

Értékelés

I. díjat nyert a 3. sorszámú pályamű

BORD Építész Stúdió Kft. – vezető építész: Bordás Péter

 

II. díjat nyert az 1. sorszámú pályamű

Archiko Kft. - vezető építész: Kovács Péter DLA

 

Megvételt nyert a 2. sorszámú pályamű

PERACTO Kft. - vezető építész: Elek Attila, Görzsöny Gábor