Nézőpontok/Kritika

Civil válasz: miért lő a harctéri tudósító?

2010.11.08. 12:02

Széman György, MÉASZ elnök reakciója Ertsey Attila ”Tudósítás a frontról, avagy a KIVÉT-PHA-ügy” tárgyú bejegyzésére.

Október 28-án írásában Ertsey Attila pálcát tört a KIVÉT-védjegy és a KÉK Program fölött. Forgácsok repültek szerteszét, sokakban megrökönyödést keltve vádjaival. Az utóbbi napokban számosan megerősítettek abban, hogy védjegyrendszer közérdekűségéhez kétség sem fér, és a védjegyjogosultak méltán büszkék kiváló termékeikre. Nem állok hát a fronttudósító vád-lövedékei elé, de a korrekt tájékoztatás végett szeretnék néhány információt megosztani az Építészfórum olvasóival.

a) A Magyar Építész Kamara nem vett részt a KÉK Program kialakításában, de véleményezte azt. A MÉK március-áprilisban ismerte meg és véleményezte a KÉK Programot, melynek akkor is elválaszthatatlan részét képezte a minőségi bónuszrendszer, közelebbről a KIVÉT. A MÉK sem addig, sem a közelmúltig nem kifogásolta a rendszert. A KIVÉT-tel szemben most felmerült kifogásokat ezért nem tekinthetjük megalapozottaknak, sőt megítélésünk szerint a KIVÉT-et érő egyoldalú és tendenciózus támadás a KÉK Program elismerésének hiányát jelzi.

b) A KIVÉT-védjegyrendszer önkéntes, civil kezdeményezésű, nemzetközi tapasztalatok alapján, széles szakmai nyilvánosság körében, az állam bevonásával kialakított független és pártatlan minősítő rendszer, 2004. év óta van jelen a hazai védjegyek között. Működését az állam semmilyen anyagi eszközzel nem támogatja. A rendszer az eljárásban önkéntesen, szabad elhatározással résztvevő, a címért pályázók által fizetett nyilvános díjakból tevődik össze.

c) A KIVÉT-tanúsító eljárás független, és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tett auditorok felülvizsgálatából áll, akik ellenőrzik a pályázati feltételként szabott, és a pályázók által összeállított pályázati dokumentációban rögzített -  a termékekre és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó - törvényi megfelelésen túl az önként vállalt minőségbiztosítási többletteljesítményeket és a KIVÉT-rendszerben résztvevő civil szervezetek legitim, szakma-specifikus ajánlásainak teljesülését. A KIVÉT Minősítő Tanácsa dönt a védjegyhasználat odaítéléséről, hosszabbításról, visszavonásáról. A Minősítő Tanács tagjai között a MÉASZ és az ÉVOSZ tagszervezetei mellett részt vesz a Magyar Épületgépészek Szövetsége, az ÉMI, a „felhasználókat képviselő” szervezetek (Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége), továbbá a Belügyminisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság képviselői is.

d) A védjegy megszerzése nem automatikus: a Tanács számos pályázat számára írt elő hiánypótlást, és szintén számos pályázatot utasít vissza. A többletteljesítmény megkívánt szintjét el nem érő (így elutasított) pályázók természetesen elégedetlenségüket különböző formában fejezik ki; egyes pályázók fejlesztenek, és újra pályázással megszerzik a védjegyet, míg mások panaszukkal különböző állami szerveket, kamarákat, szakmai szervezeteket keresnek meg, és próbálják egyéni érdeksérelmüket illegitim és inkorrekt módon közérdeksérelemként feltüntetni. Reméljük, hogy mind az állami szervek, mind a köztestületek, mind a civil szervezetek kellő elszántsággal küzdenek e „mutyizós-odaszólós” önérdekű befolyásolással szemben. A KIVÉT Minősítő Tanácsa nem „zártkörű klub”, csatlakozásra nyitott bármely, az építésügy és az építésgazdaság tágabb értelemben vett területén ténykedő köztestület, civil szervezet előtt.

e) A KIVÉT-et magánszemélyek közcélból alapították, személyes érdekeltségük a rendszer működésében nincs. A Minősítő Tanács tagjai és vezetői anyagi juttatásban nem részesülnek, a KIVÉT titkárságát végző ÉTMV Nonprofit Kft.. egyetlen személy alkalmazásával működik. Állami juttatást, támogatást a rendszer soha nem igényelt és nem kapott. A KIVÉT-rendszer felügyeletét a Magyar Építőanyagipari Szövetség látja el, és KIVÉT kapcsán visszautasít mindenfajta „magánérdekekre” utaló vádaskodást. A MÉASZ tisztelettel felhívja a témakörben állásfoglalók figyelmét, hogy megfogalmazásaikban tartsák szem előtt a személyiség jogok védelmével és a jó hírnév sérelmével kapcsolatos jogi és etikai szempontokat.

f) Egyes vélemények a KIVÉT-rendszer újszerűségét és gyakorlatban is bizonyított aktív minőségpolitikai jelentőségét emelik ki, más észrevételek szerint a KIVÉT-rendszer számos tekintetben kiforratlan, nem veszi figyelembe a nemzetközi tanúsításokat, minősítéseket. Ez utóbbi felvetés valószínűleg a rendszer ismeretének a hiányára vezethető vissza. Szintén lényegesnek tartjuk, hogy a KIVÉT-rendszer nem diszkriminál, ezt bizonyítja az is, hogy alapítása óta számos külföldi cég szerezte, és folyamatosan minden termékére megszerzi a KIVÉT-minősítést (pld Hörmann), mert fontosnak tartja, hogy önkéntes, a szakma és a piac által elismert védjeggyel igazolja: a magyar disztribútorai és kivitelezői felett minőségi ellenőrzést gyakorol, ezáltal is védve a fogyasztót. Az állam számára a KIVÉT, illetve a tanúsított minőség fontos szempontja a közpénzek felhasználásának ellenőrzéséhez szakmaisága, a civil kontroll biztosított függetlensége és ellenőrizhetősége miatt. A KIVÉT-rendszerben részt vevők nem piaci diszkriminációt, hanem a piac tisztulását, a minőség értéktudatának elterjesztését várják a rendszertől, és saját munkájukban is erre törekszenek a KIVÉT népszerűsítésekor. Ezt bizonyítja az is, hogy a KIVÉT-rendszerhez csatlakozott többek között az ÉVOSZ  Magyar Készház Szövetség (KIVÉT-MAKÉSZ-védjegy) és a Magyar Épületgépészek Szövetsége (KIVÉT-Épületgépész-védjegy)

g) PHA minősítésekről: Sajnálatosnak tartjuk, hogy a Magyar Passzívház Szövetség és a PAOSZ közötti nézeteltérés eszkalálódása a KÉK program célkitűzéseit is megkérdőjelezi, továbbá az is sajnálatos, hogy e vita az Épületenergetikai Albizottság elé került. A Magyar Passzívház Szövetség a MÉASZ tagszervezete, a MAPASZ fő célja a passzívházzal kapcsolatos köznyilvános tapasztalatok átvétele és magyarországi adaptációja, és a közeljövőben bevezetésre kerülő európai uniós direktíva alapján a passzívház-szemlélet népszerűsítése. A MAPASZ komoly szellemi és anyagi áldozatokat hozott annak érdekében, hogy a KÉK munkacsoport tagjaként részt vegyen a KÉK Program kidolgozásában. Ezúton – ismét - javasoljuk az érintett szakmai szervezeteknek, hogy egyeztessük a PHA minősítéssel kapcsolatban felmerült szempontokat. E folyamat elindítása érdekében a MÉASZ mint a KIVÉT-rendszer felügyeletét ellátó szervezet sürgős intézkedést kért a KTVÉT PHA rendszer honlapon meghirdetésének történő felfüggesztésére, mely megtörtént.

h) A Magyar Építész Kamara szakmai kompetenciáiról: senki nem vonhatja és vonja kétségbe a köztestületek – közöttük a MÉK – törvény által biztosított kompetenciáit. A  köztestületek törvény biztosította kizárólagos joga a szakmai jogosultságok nyilvántartása a törvény által előírt kompetenciák vonatkozásában és az erre vonatkozó közhiteles nyilvántartás vezetése. A passzívház kifejezés kizárólagos használatára, tartalmának kizárólagos definíciójára nem tudunk semmiféle nemzetközi regulációról, illetve erre a hazai jogrendszer sem ad lehetőséget.

Széman György
MÉASZ Elnök