Egyéb cikkek

A Pesthidegkúti Waldorf Iskola bővítése

2007.06.06. 11:07Rangsorolás nélkül elfogadott 1. bírálati sorszámú pályamű:Felelős építész tervező: Kubinyi György

Rangsorolás nélkül elfogadott 1. bírálati sorszámú pályamű:
Felelős építész tervező: Kubinyi György
Építész munkatárs: Gál Éva - Archimedia Bt.

 

 
 

Részletes bírálat:

Telepítés és alaprajzszervezés
Tervező a kiírásban is szereplő összeépítéssel kívánja megoldani az iskola bővítését, azaz a meglévő „nagy” épülethez ikres beépítési móddal új épületet illeszt. Az épületegyüttes végleges állapotába a meglévő kézművesház (kisépület) elbontásával jut.

A két épület átfedésében, a csuklópontban elhelyezett vertikális közlekedő teremti meg a belső tereken keresztüli közvetlen kapcsolatot az épületek között.

Tervező a nagyház és az új épület érintkezéséből adódó pozitív lehetőséget a szintek bemutatott rendezése miatt nem tudja teljes mértékben a terv előnyeként kamatoztatni. (Lásd: a nagyházon belüli szintkülönbség!)

A telepítés pozitív hozadéka, hogy a vertikális közlekedőn keresztül a tornaterem és a sportudvar közvetlen kapcsolata biztosított. Érdekes gondolat az Euritmia terem és az udvar közötti kapcsolat, de a bemutatott megoldás nem túl szerencsés, számos probléma elé állítja az épület üzemeltetőjét.

A kiírás rögzíti, hogy a Petőfi utca 6. szám alatti telek telekalakítása nem módosítható, így érthetetlen a parkolók elhelyezése. Az OTÉK csak az újonnan keletkező igényekhez, és telken belül írja elő a parkoló szükségletet kielégíteni.

Az egyes helyiségcsoportok kialakításában, a helyiségek, közlekedő terek szervezésében, méretezésében Tervező törekvése nyomon követhető, mellyel a pedagógiai módszert kívánja maximálisan kiszolgálni.

Ugyanakkor a középfolyosós épületben a terv szerinti új tantermek - a már meglévő néhány tanteremmel azonos módon – kedvezőtlen, déli tájolásúak lettek. További problémát vet fel, hogy a tantermek előtti teraszok csak a szomszédos, lakóterületi használatban lévő telkek felé teremtenek kapcsolatot.

Az alsó tagozatos tantermek miatt nem előnyös az étterem és a konyha kis épületben való elhelyezése. A könyvtár és kapcsolódó helyiségei szorosabban kapcsolódnak az alsósok igényeihez.


Építészeti karakter
A jelenlegi „nagy”- épület kedvezőtlen merevségét csak fokozza a pályamű sematikus építészeti megfogalmazása. Az alkotó szabadság gondolatának érvényesülése helyett a meglévő épület és a Waldorf iskolák szellemisége közti feszültség állandósulását teremti meg a terv.