Épülettervek/Tervpályázat

A szegedi sportuszoda tervezésére kiírt pályázat zárójelentése

2016.10.19. 13:00

Lezárult a szegedi Etelka sori sportuszoda tervezésére kiírt pályázat. 22 pályamű érkezett be, ami jelzi, hogy a terület hasznosítása nagy érdelődésre tart számot. A Bíráló Bizottság két díjat osztott ki és további négy pályaművet részesített megvételben.

A tervpályázat tárgya, célja

Szegeden, az Etelka sori sportcentrum területén egy FINA előírásoknak is megfelelő fedett sportuszoda tervezőjének kiválasztása. A Megrendelő célja volt, hogy a pályázati kiírásban megfogalmazott tervezési programnak megfelelő, legszínvonalasabb, megvalósításra legalkalmasabb tervjavaslatot megtalálja, amelynek szerzőjével - Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kbt. 98. § (5) bek. alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást követően - tervezési szerződést kíván kötni az építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére. 

A pályaművek értékelésének szempontjai

1. Energiatudatos épület, gazdaságos üzemeltethetőség;
2. Megvalósíthatóság (reális költségeken való kivitelezhetőség);
3. A tervezési program betartása;
4. Funkcionalitás és sporttechnológiai elvárások teljesítése;
5. Építészeti, esztétikai értékek, valamint környezetbe való illeszkedés;

A szempontok közül a Kiíró a megvalósíthatóságot kiemelten fontosnak tartotta, a többi szempont egyenrangúan fontos.

A tervpályázati kiírás szerinti előírások betartása, a tervpályázat eredményeinek összefoglaló értékelése

A szabályozási tervnek való megfelelés, az uszoda telepítése, ill. telkének beépítése:

A tervpályázati kiírás rögzítette a tervezési területre vonatkozó helyi építési szabályokat és – "építési hely" formájában – kijelölte a beépíthető területet. A részletes bírálatban részesített pályaművek a szabályozási elemek döntő többségét (pl. az építési hely határa, beépítettségi arány, és a zöldterületi, burkolati fedettség) maradéktalanul betartották. Egyedül az építmény magasságot lépte túl két pályamű. Ez azt igazolja, hogy a tervezett sportuszoda céljára kijelölt területen kompromisszumok nélkül megvalósítható az új intézmény anélkül, hogy változtatni kellene a városrendezési előírásokon.

A telek beépítésére alapvetően kétféle megközelítési mód körvonalazódott: a centrális és a "külpontos" elrendezés. A Bíráló Bizottság véleménye szerint a centrális telepítéssel az ingatlan be nem épített, zöldfelület kialakítására alkalmas területeit a legtöbben előnytelenül elaprózták. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy ez megoldás a belső térszervezés és alaprajzi elrendezés szempontjából kedvezőbbnek bizonyult. (Nem véletlenül választották a legtöbben ezt az utat) Az oldalkertekben kialakuló "maradék"- területek ésszerű és szép megoldására kevés elfogadható megoldás született. A zöldfelületi arány javítását és a szabadtéri funkciók bővítését több pályamű zöldtető/tetőterasz/napozó terasz létesítésével igyekezett megoldani. A hossztengelyre rendezett, külpontos megoldásoknál a zöldfelület kialakítása többnyire praktikus és esztétikus, ugyanakkor az épület elnyújtottságából adódó funkcionális hátrányok is szembetűnőek.

Közlekedési kapcsolatok:

A tervezési terület megközelítésére és feltárására a kiírás és tervi mellékletei egyértelmű megoldást adtak, mind a jelenlegi állapotot, mind a távlati elrendezést bemutatva. A pályaművek többsége megerősítette azt a kiírói munkahipotézist, hogy az új sportuszoda probléma nélkül beilleszthető az Etelka sor érintett szakaszára elkészített közlekedésfejlesztési előtervekbe, beleértve az új körforgalmi csomópontot, a napi- és a rendezvényparkolót valamint a Lippai utca térségét is. Azon pályaművek, amelyek jelentősen eltértek a kiírás útmutatásától nem tudtak kedvezőbb alternatívát felmutatni.

A pályázók a főbejárati hangsúlyt jellemzően az Etelka sor felől biztosították, a gazdasági, VIP, Média megközelítést a Lippai utca felől. A rendezvény parkolóra való direktebb rávezetés/rányitás csak néhány terven volt tetten érhető. Ez esetben a bejáratok is ráfordultak erre az irányra, ezek a változatok többségében az Etelka sori megközelítés lehetőségét is biztosították.

Alaprajzi és funkcionális elrendezés, enteriőrök:

A telepítés függvényében a pályaművek jellemzően 2 alternatívát mutattak be. A hosszanti - telekbelsőbe nyúló – elrendezés a medencék egymás után sorolását tette csak lehetővé, amely megoldás a belső tér szempontjából egy hosszan elnyúló, sok közlekedési felülettel rendelkező, gazdaságtalanul üzemeltethető létesítményhez vezetett. A kompaktabb, ill. tömörebb alaprajzú épületbelsőben háromféle elrendezési javaslat volt megfigyelhető:

1. a versenymedencét az Etelka sorral párhuzamosan helyezték el, mögötte pedig a többi medencét
2. az Etelka sorra merőleges versenymedence folytatásában a keresztbe fordított bemelegítő medence került, majd velük párhuzamosan a tanmedence
3. az Etelka sorra merőleges versenymedencével párhuzamosan tervezték a kiírás szerinti további medencéket.

Néhány pályaműnél ez utóbbi változat eredményezett praktikus és viszonylag helytakarékos megoldást. Megjegyzendő, hogy a legkisebb és legnagyobb nettó alapterületű változatok között közel kétszeres volt a különbség. Ugyanakkor a pályaművek nagy részének alapterülete a szélső értékek átlaga közelében volt. A túlzottan nagy alapterületek többnyire a gazdaságtalanul kialakított közlekedő felületekből és a hasznosítatlan terekből adódtak.

A szempontok együttes vizsgálatából és érvényesítéséből következett, hogy a centrális elrendezés takarékosabb területgazdálkodást, rövidebb és ésszerűbb közlekedőket, jobban szervezhető, kedvezőbb funkcionális kapcsolatokkal bíró, olcsóbb uszodát eredményezhet. Egyidejűleg – megfelelő kvalitás esetén – megteremthetőek a világos, jól átlátható, és vidám hangulatú enteriőrök is.

Tömeg és téralakítás, homlokzatképzés:

A leendő uszoda környezete városképi szempontból vegyes, és egyenetlen képet mutat. Ez önmagában is nagy kihívást jelentett a pályázóknak. A pályaművek egy része az illeszkedés mechanikus, egyszersmind kockázatmentes módját választotta, és nem vállalta a merészebb és attraktívabb megoldásokat. Emiatt jónéhány épület homlokzata sematikussá, monotonná, vagy ingerszegénnyé vált.

A Bíráló Bizottság véleménye szerint azok a pályázók jártak el helyesen, akik – a kiírásban is megfogalmazottak szerint – nem csak gördülékenyen használható és gazdaságosan üzemeltethető létesítményt, de kellően attraktív, jelszerű, "megjegyezhető és megszerethető" városi középületet is vizionáltak. Ezt az elvárást a 13-as sz. pályamű közelíti meg legjobban. Előnynek minősült az időtálló és igényes, ugyanakkor friss szellemű architektúra, ill. építészeti formanyelv. Ugyancsak kedvezően értékelte a Bíráló Bizottság a "zöld-szellemiségű", ökologikus szemléletű pályaműveket.

Összefoglalás

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a pályázat elérte célját és eredményesen zárult. A beérkezett 22 pályaműből 19 érdemi bírálatára került sor. A pályaművek viszonylag nagy száma elégségesnek bizonyult ahhoz, hogy a Bizottság megnyugvással tudjon dönteni a megfelelő terv kiválasztásáról. Az egy témára adott alternatívák számossága bizonyította, hogy érdemes és megalapozott volt az építészeti tervpályázat eszközéhez nyúlni.

Az értékelési szempontok szinte mindegyikében a 13. sz. pályamű adta legmegfelelőbb tervjavaslatot, ezért azt a Bíráló Bizottság 1. díjjal jutalmazta.

A 16-os sz. pályamű elsősorban kiérlelt alaprajzi rendszere és funkcionális erényei miatt érdemelt 2. díjat, míg a 11. számú pályamű a gondolatgazdag, újszerű és attraktív építészeti megjelenése, továbbá értékes részletei miatt kiemelt megvételt.

A bíráló bizottság 4. sz. pályaművet a térstruktúrájában és alaprajzi szervezésében megjelenő részértékei, a 8. pályaművet  "zöldszemlélete", valamint építészeti rész-értékei, míg a 12. pályaművet ökologikus szemlélete és megoldásai, továbbá értékes enteriőr kialakításai és részletmegoldásai miatt részesítette megvételben.

 

Díjazott pályaművek

I. díj (7.500.000 Ft): 13. sorszámú pályamű - TSPC Mérnökiroda Kft. és DPI-DESIGN Kft. (vezető építészek: Kádár Mihály és Pintér Tamás)
A pályamű a kiírás feltételeit szinte teljes körűen, magas építészeti színvonalon, reális megvalósítást garantáló módon teljesítette.

II. díj (6.000.000 Ft): 16. sorszámú pályamű - Artonic Design Építészeti Kft. (vezető tervező: Szőkedencsi Géza)
A pályamű kiírásnak megfelelő, mintaszerű funkcionális kialakítása és igényes, ötletes környezetrendezési megoldásai okán érdemelte ki a díjazást.

Megvételben részesült pályaművek

4.000.000 Ft - 11. sorszámú pályamű - RAS-DESIGN Kft. (vezető tervezők: Rosta S. Csaba és Szabó Ranáta)
A pályaműben a gondolati és szerkesztési következetesség, valamint a részletekbe menő alapos munka tükröződik. A pályaművet a bírálóbizottság a gondolatgazdag, újszerű és attraktív építészeti megjelenése, továbbá értékes részletei miatt kiemelt megvételben részesítette.

1.500.000 Ft - 12. sorszámú pályamű - Másfél Építész Stúdió Kft. (vezető tervező: Sebestyén Péter)
A pályaművet a bírálóbizottság ökologikus szemlélete és megoldásai, továbbá értékes enteriőr kialakításai és részletmegoldásai miatt részesítette megvételben.

1.500.000 Ft - 4. sorszámú pályamű - Szántó és Mikó Építészek Kft. (vezető tervező: Mikó László, Bérces László, Juhász Kristóf Attila)
A pályaművet a bírálóbizottság a térstruktúrájában és alaprajzi szervezésében megjelenő részértékeire tekintettel részesítette megvételben.

1.500.000 Ft - 8. sorszámú pályamű - Építész Kaláka Kft. (vezető tervező: Kalo Emese)
A pályaművet a bírálóbizottság „a zöldszemléletére”, valamint építészeti rész-értékeire figyelemmel részesítette megvételben.

 

Az ajánlattételre vonatkozó ajánlások

A Bíráló Bizottság javaslatot tesz arra, hogy kizárólag az első díjazott ajánlattevőt hívja fel ajánlattételre a kiíró a tervpályázatot követő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban, mivel a 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet 26. § (2) bek.-nek megfelelően a második díjas pályamű szakmai színvonalában az első díjazotthoz képest jelentősen alacsonyabb értéket képvisel.

A Bíráló Bizottság javaslatot tesz arra vonatkozóan a tervpályázati eljárásban, hogy a 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet 25. § (6) bek.-nek megfelelően az ajánlattételre első díjazottként javasolt pályázó kizárása esetén a rangsorban következő pályázót hívja fel ajánlattételre a kiíró a tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban.

A tervpályázat hasznosításának módjára és lehetőségeire, valamint a továbbtervezésre vonatkozó ajánlások

A bírálóbizottság továbbtervezésre és megvalósításra a 13-as sz. pályaművet javasolja, amely logikus funkcionális és alaprajzi rendszere, kellően tágas és elegáns belső terei, valamint korszerű felszereltsége révén magas színvonalon elégíti ki a többcélú uszodával szemben támasztható használati, illetve sportszakmai igényeket. Ez a pályamű nagyvonalú és magas építészeti színvonalon megformált épülettömegével, attraktív megjelenésével városépítészeti jelet képez, továbbá mind közvetlen, mind tágabb környezetét is felértékeli.

A kiíró által joggal elvárt ikonikus megjelenés igényes térképzést – környezetrehabilitációt – feltételez. Ennek érdekében hosszútávon indokolt megfontolni az új uszoda szomszédságában meglévő – jelenleg megmaradó - garázssor, és üzemanyagtöltő állomás helyzetét, felszámolását. Ezek elbontása lehetővé tenné a nagyvonalúbb és igényesebb környezet megvalósítását, egyidejűleg az uszodai funkciók kézen fekvő bővítését. A kedvezőbb városképi megjelenéshez nagyban hozzájárulna, ha a szomszédos sportcsarnok homlokzati korszerűsítésére is sor kerülne.

A területen meglévő sportpályák helyzete, tájolása, szigorú rendet szab a beépítetlen területeknek. A fennmaradó és hasznosítható zöldterület kevés, ezért a pályaművek jelentős része tetőkertek kialakítását javasolja. Létesítése esetén a funkciót átgondoltan, szervesen kell illeszteni az építészeti koncepcióba.

A továbbtervezés során indokolt az épített és természeti környezet közötti kapcsolat összhangjára kiemelt figyelmet fordítani annak érdekében, hogy az alkalmazott kertészeti elemek az épület habitusát kiemeljék, tovább hangsúlyozzák.

A Bíráló Bizottság az első díjas pályamű tartalmát és általános színvonalát a továbbtervezés során a részletes értékelésben megfogalmazott észrevételek alapján a terv továbbgondolását és fejlesztését javasolja. Ennek során a tervezőknek támaszkodniuk kell a második helyen díjazott és a megvételt nyert tervekben szereplő értékes gondolatokra is.

A Bíráló Bizottság tagjai:

 • Dr. Szentgyörgyi Pál
 • Sz. Fehér Éva
 • Kiss Lajos
 • Schulcz Péter
 • Zana Attila
 • Zékány Márta
 • Péter Tamás
 • Nyilas István
 • Tapasztó Sándor
 • Kóczián György
 • Csuzdiné Dr. Deák Ildikó