Közélet, hírek

Az ICOMOS fellebező levele a Bécsi utcára kiadott elvi építési engedéllyel szemben

2010.09.23. 13:33

A Budapest V., Bécsi utca telekterületeket érintő, kiadott elvi építési engedély másodfokú eljárásába az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület ezúton ügyfélként bejelentkezik. Egyúttal az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság fellebbezést nyújt be a tervezett beépítés elvi építési engedélyének megadása ellen.

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala
Szabóné Kovács Andrea építésügyi főosztályvezető asszony részére


1052 Budapest
Városház utca 7.

Tárgy: Fellebbezés 

A Budapest V., Bécsi utca 24413, 24415, 24437, 24438, és a 24439 helyrajzi szám alatti telekterületeket érintő, a beépítési paraméterek meghatározására vonatkozó, V-7104/6/2010 sz. alatt kiadott elvi építési engedély másodfokú eljárásába az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület ezúton ügyfélként bejelentkezik. Egyúttal az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság fellebbezést nyújt be a tervezett beépítés elvi építési engedélyének megadása ellen.

Indoklás:

Az érintett területen a tervezett beavatkozás a világörökségi értékeket súlyosan sérti. Nem fogadható el a javasolt beépítés, mert

-    a terv a területen lévő valamennyi épület elbontását javasolja anélkül, hogy megelőzően ott független értékvizsgálat, településszerkezet és műemléki környezet és világörökségi hatásvizsgálat készült volna,


-    megsérti, illetve a területen megsemmisíti a város településszerkezetét és minden építészeti, építészettörténeti és kultúrtörténeti értékét, a hely kimagasló értékének megfelelő módon nem őrzi meg és nem illeszti rangjának megfelelően a programba a területen meglévő értékeket - „A műemléki környezet területén minden változtatást, beavatkozást a műemlék városképi, illetőleg tájképi megjelenésének és értékei érvényesülésének kell alárendelni.” [2001. évi LXIV. tv. 43. § (3) bekezdés]


-    a javasolt építészeti megoldások (program, formavilág, anyaghasználat, stb.) nem a meglévő beépítési rend ritmushoz, léptékhez, a terület teherbíró képességéhez és hagyományához igazodik, „A műemlékvédelem sajátos tárgyai körében védelem alatt álló valamennyi ingatlan esetében biztosítani kell az építészeti, városépítészeti, valamint egyéb környezeti, természeti értékek fenntartható használatát és a hagyományos tájhasználat megőrzését.” [2001. évi LXIV. tv. 40/A. §]


-    idegen városképi elemekkel alapvetően megváltoztatja a pesti belváros identitását, új tömeget épít a város fölé, alapvetően átformálva és eltorzítva - különös tekintettel annak a Gellérthegy felőli megjelenésére – a világörökségi látványt!

„Mind az építmény elhelyezése, mind pedig a külső megjelenését befolyásoló kialakítása, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása során különös figyelmet kell fordítani a táj- és településkép, a beépítési vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelmére, az épített örökség védett értékeinek érvényesülésére.” [1997. évi LXXVIII. tv. 31. § (5) bekezdés]

Az ICOMOS nemzetközi műemlékvédelmi szakmai civil szervezet, az 1972. évi UNESCO Egyezmény – közismert nevén a Világörökség Egyezmény – végrehajtó testületének, a Világörökségi Bizottságnak állandó műemlékvédelmi Tanácsadó Testülete. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága hasonló szerepet vállal hazai viszonylatban, feladata és kötelessége a magyar világörökségi területeken történő, illetve az azokra hatással lévő változások és tervezett beavatkozások észrevételezése annak érdekében, hogy segítse a döntéshozókat abban, hogy a Magyar Állam által, a Világörökségi Egyezmény aláírásával 1985-ben vállalt nemzetközi kötelezettségeit betartsa. Ilyen értelemben tartozik felelősséggel az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság a magyarországi világörökségi területek értékeinek védelméért és annak megőrzésért.

A Duna-part és a budai Várnegyed 1987 óta, az Andrássy út és környékével kiterjesztett terület 2002 óta szerepel a Világörökségi területté nyilvánított kiemelkedő egyetemes értékek között. A világörökségi helyszín a védőzónával együtt áll világörökségi védelem, ellenőrzés alatt. A magterület és a védőzóna ugyanolyan elbírálás alá esik, annak érdekében, hogy a terület megjelenése, szerkezeti rendje megmaradjon, értékeit megőrizzük. Ezeken a területeken tehát csak olyan fejlesztéseknek szabad teret engedni, amelyek az eredeti értékeket, beépítési rendet tiszteletben tartva megőrzik azokat, értőn bemutatják, esetleg úgy tesznek hozzá új értéket, hogy az a meglévőt nem veszélyezteti, azaz akármennyire is alkotó módon közelítenek a feladathoz, mégis igazodnak a környezet meghatározó beépítési rendjéhez.

A pesti Bécsi utcában, a Harmincad és a Deák Ferenc utca között tervezett radikális bontás és a tervezett új épület nincs tekintettel a történeti településszerkezet védelmére, az ott álló épületek értékére, és így a világörökségi terület látványának védelmére sem. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság a hasonló indíttatású fejlesztések nemzetközi példáinak tapasztalatai alapján ezúton hívja fel a T. Másodfokú Hatóság figyelmét arra, hogy a kigondolt beruházás nincs tekintettel a történeti városi közegben megtestesült környezetére, annak értékeire, megvalósulása esetén újabb, visszafordíthatatlan károkat okoz világörökségi helyszínünkön. Ez nemcsak értékvesztést eredményez, hanem adott esetben jelentősen ront Magyarország nemzetközi megítélésén is.

Budapest Világörökség területén a belső-erzsébetvárosi átgondolatlan fejlesztések már régóta komolyan veszélyeztetik a világörökségi értékeket. Éppen ez utóbbi helyzetnek a kivizsgálására, a folyamat megállításának érdekében járt a helyszínen (az UNESCO párizsi Világörökségi Központjának támogatásával) az ICOMOS nemzetközi szakértője. Magyarországra, mint részes államra, jelentéstételi kötelezettséget róttak, a további értékvesztés megakadályozására tett sürgős intézkedés kidolgozására kötelezték. Emellett és ehelyett pedig újabb súlyos értékvesztésről tanúskodnak a készülő tervek. Az elvi építési engedély kiadása esetén a budapesti világörökségi területet újabb komoly veszély fenyegeti, ami végveszélybe sodorhatja a terület világörökségi címét.

Dr. Nagy Gergely
Elnök
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

Budapest 2010. szeptember 23.