Épülettervek

Egy felszakadt tömb begyógyítása

2018.04.13. 12:30

A Mesteriskola csapata nemcsak az akadálymentes feljutás megoldására, de a vár aljának téri hiány pótlására is törekszik a Veszprémi vár akadálymentesítésére kiírt tervpályázatra benyújtott pályaművében. A terv megosztott I. díjban részesült.

Problémafelvetés

A tervezési terület a Várdomb északi részén található domboldal és völgy terület. A jelenlegi feljutások a domb hosszanti végein találhatóak, így az észak-nyugati oldal a meredek lejtés és a beépítés alakulása miatt nem kommunikál a völgyben lévő városrésszel. A meglévő lépcsős feljutások karakterben jól illeszkednek a vár összképéhez, ám a vár alatt elterülő sávos városszövet hosszanti irányú közlekedését erősítik a szövetszerű szerkezet helyett.

A Séd vonalvezetéséből és a domborzati viszonyokból kialakult hosszanti irányultságú szövet a völgy jellegzetes karaktere, ugyanakkor a történeti térképeken látható, hogy a korábban egységesebb sávok a kijelölt területen sérültek. A tervezési tömbön belül lebontott épületek miatt jelenleg a Deák Ferenc utca és Úrkút utca térfala hiányos, zavaros térsort eredményez a megérkezésnél. A pályázat során nem csak az akadálymentes feljutás megoldására, de a vár aljának téri hiány pótlására is törekszünk.

 

A felújítás módjának kiválasztása

A feljutás módjára olyan megoldást kerestünk, amely a terület atmoszféráját, a meglévő rétegek identitásteremtő képét a lehető legkevésbé zavarja. Mind a siklót, mind a libegőt elvetettük, mivel ezek megjelenésükben hangsúlyosan belenyúlnak a látképbe. Így tervünkben egy lift kialakítására teszünk javaslatot, amely a várfalon belül érkezik fel, minél kevésbé befolyásolva a sziluettet.


 

A feljutás helyzetének megtalálása

A fogadótér a lenti tömb felnyitásával azt két részre tagolja, elhelyezkedését a jelenleg felszakadozott térfalak miatt az Úrkút és Deák Ferenc utca találkozásánál javasoljuk, a meglévő támfalas pince rendszer továbbgondolásával. A felérkező lift szervezi a teraszt is. A jelenleg jól definiálható, arányos teret megőrizve, annak határára helyeztük a liftet, így a feljutás minden eleme önmagában is kompakt egységként tud működni.

 

A feljutás térfüzére

A fő megérkezés a meglévő parkoló felől történhet, innen gyalogosan megközelítve a fogadó teret. A kialakított tér már inkább burkolt köztérként viselkedik, az ide nyíló kávézó és lift karakteresen épített térhatárt képez az északi oldalon, míg dél felől a meglévő kerítésfal és a nyírt növényfal adja a mesterségesnek ható keretet. A fogadótérből a lift előtér szűkülő terébe érkezhet a látogató, innen történik a feljutás a teraszra, ami szintén burkolt köztérként viselkedik, ám amíg a lenti tér térfalainak húzása egyértelműen irányít, a fönti térnél a perspektíva kinyílik. A teraszról a szűk átjárón keresztül érkezünk meg a Vár utca felőli előudvarra, majd az utcára. A feljutás tehát egy különböző publikusságú pulzáló térsoron keresztül történik.


 

Fogadótér

A fogadótér esetében egy városias, jellemzően burkolt teret alakítottunk ki. A két karakteresen eltérő térfal egyértelműen definiálja a kereteit, irányultságot ad neki. Az elhelyezésre kerülő elemek mind a kávézó épület, mind a növényekből kialakított átmeneti tér a környezeti elemekből építkeznek, de nem rivalizálnak az épületekkel. A tér nem csak a feljutás helyeként, de a felszakadt tömböt elvarró kapocsként is értelmezhető. Javasoljuk a tömb befejezését a jelenlegi zavaros utcakép definiálása céljából.

 

Ütemezés

A távlati tervek miatt a beavatkozást ütemezve érdemes megvalósítani. Az első ütemben az észak-nyugati rész felparcellázható és értékesíthető, befejezve az Úrkút utca földszintes, családi házas beépítését. A befolyt összeg akár a köztér rendezést is segítheti. Ezzel párhuzamosan a fogadótér és a felvonó készülhetne el, létrehozva az új városi kapcsolódási pontot, és az egykori középiskolai épület átalakítására, és a felső terasz rendezésére kerülhetne sor. A következő ütemben javasoljuk a közösségi és kereskedelmi funkciók fejlesztését, lakó és közösségi funkciójú zónával, befejezve a Deák Ferenc utcai térhatárokat. A kialakult térrendszert erősíti a fenti teraszok egykori átjárhatóságának újbóli lehetővé tétele, és a völgyben meglévő surranó utak erősítése.


 

Épületek kialakítása

Az építmények kialakításánál arra törekedtünk, hogy a térfal képző elemeink elváljanak a völgy lakóépületeinek karakterétől, de a várral ne konkuráljanak, tehát ne idegen testként ékelődjenek be a szövetbe. Így az itt található környezeti elemekből építkeztünk, de nem egy az egyben átemeléssel, hanem a talált válaszokat továbbgondolva. A fogadóépület sávos földbetonból képzett falszerű tömegével a meglévő támfalakat egészíti ki. A ellenpontjaként megjelenő térfalat a telekhatáron álló kerítésfal és az azt kiegészítő növénysáv adja. Az így kialakuló növényekből álló fedett-nyitott tér, vágott fasorként, a természetes növényzetnél geometrikusabban jelenik meg, felülről egy tömegszerű elemet képez, ugyanakkor a térről nézve oldja annak szigorúan szerkesztett keretezését.


 

Lift kialakítása

A lift barlangszerű bejárata a térről nyílik, helyzetét a meglévő támfalak, a közöttük elinduló lépcső és az új épület jelöli ki. A liftet - a minél rejtettebb kialakítás miatt- a várfal mögött, a hegybe vájva helyezzük el. A barlang falának anyagát a helyi dolomit adja, mivel kellő keménységű, így maga az anyag jelenik meg térformáló elemként. Vele szemben öntött beton fal készül, amely eltakarja a szükséges installációs zónát,, egyben tovább hozza a fogadótér épített, természetes, de megmunkált kettősségét. A támfal szerű, hátrahúzott liftfej nem akadályozza a teraszok közötti átközlekedést, és a vár látképében is rejtett marad. A belső térben a lift acél-üveg szerkezetként jelenik meg, a feljutás közben a barlangtér dolomit kürtője és a láthatóvá tett barokk kori várfal között haladva, így csak a felérkezéskor tárul elénk teljes egészében a panoráma.


 

Beavatkozás továbbélése

A létrejött térsor és feljutás a meglévő szövet hiányzó szálait pótolja, a folytatás lehetősége már most is adott, mind a lenti, mind a fenti térrészen. A fenti lépcsőzetes teraszsor átjárhatósága részben jelenleg is biztosított a kerítésfalakban található nyílásokon keresztül. Ennek folytatása erősíthetné a vár köztér rendszerét. Az alsó részen kialakuló rendezett utcakép az új lakó és közösségi épületekkel befejezi a tömböt és egy méltóbb lezárást ad a Séd sétánynak.

Bajusz Csaba, Dévényi Tamás, Monory Rebeka, Nagy Iván, Salacz Ádám, Vadász Balázs (Mesteriskola)