Közélet, hírek

A soproni Papréti Zsinagóga ötletpályázatának eredménye

2014.01.28. 13:26

A pályázatra 26 db pályaművet nyújtottak be, melyek közül első díjban részesült Bődi Imre és Frikker Zsolt munkája. 

A pályázatra 26 db pályaművet nyújtottak be sértetlen borítékban, zárt csomagolásban, határidőn belül postára adva. A Bíráló Bizottság ennek megállapítása után kezdte meg a benyújtott anyagok bontását, a pályaművek vizsgálatát és bírálatát. A kibontás és vizsgálat folyamán megállapítást nyert, hogy a tartalmi követelményeknek a 2. és a 26. számú pályázat nem felel meg. A 2. számú pályamű nem tartalmazott a megértéshez szükséges, elégséges számú rajzot. A 26. számú pályamű semmilyen rajzot nem tartalmazott. A Bíráló Bizottság mindkét pályaművet kizárta a bírálatból.

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a pályázat eredményes volt. A díjazott tervek készítői a tanulságok levonásával – megrendelői igény esetén – képesek a feladatnak a kiírásban elvárt színvonalon történő megtervezésére. A megvásárolt tervek egy-egy kiemelkedő ötlete tovább gazdagíthatja a végleges tervet.

Városépítészeti ajánlások:
A tervezési feladat lényege az volt, hogy a Sopron történeti Belvárosában üresen álló Papréti Zsinagóga számára fenntartható funkciót találjon.

  1. Az épület nem emelhető ki a városi szerkezetből, így a Paprét revitali-zációjának függvényeként teljesíthető a kiírási igény.
  2. A műemlék épület megfelelő módon, új épületrészekkel bővíthető.
  3. A meglévő épített környezettel való harmonikus kapcsolatot új épületszárnyakkal, de akár megfelelő anyaghasználatú tűzfallal is biztosítani lehet.
  4. Az egykori templomtér többcélú felhasználása lehetséges.
  5. Az egykori galéria újjáépítése jó megoldást kínál.
  6. Az új, kis méretű, intim hangulatú, imaház céljára megfelelő helyet kell biztosítani: a meglévő monumentális templomtér „imaház” jellegű kialakítása nem kívánatos.
  7. Az épület és a Paprét térbeli és építészeti kapcsolatára több hasznosítható ötlet született (előkert, burkolt tér, meglévő kerítés megtartása ill. új kerítés építése).
  8. Az épület hagyományos épületszerkezetének és anyagainak bemutatása kívánatos, új korszerű anyagok használata elképzelhető.
  9. 9. A pályatervek bizonysága szerint a meglévő épület sokféle rendeltetésre felhasználható, olyan formában, hogy a hely történeti légköre megtartható, sőt erősíthető is.

Pályaművek rangsorolásában résztvevők:

Elnök: Dr Fodor Tamás polgármester
Társelnök: Dr. Winkler Gábor építész
Tag: Nagy Tamás DLA építész
Tag: Gergely László belsőépítész
Tag: Körmendy János építész
Tag: Kühn Péter építész
Tag: Tárkányi Sándor építész
Tag: Jakab Attila építész
Jogi szakértő: Dr. Pongráczné Dr. Keszei Eszter
Szakmai titkár: Németh Gergely főépítész

A Bíráló Bizottság a kiírás szerinti díjazásban, illetve megvételben az alábbi pályaműveket részesítette:

I.díjban részesül a 4. sorszámú pályamű
A díj összege bruttó 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint
A pályamű szerzői: Bődi Imre, Frikker Zsolt

A terv – nagyon helyesen – az épület tágabb környezetével is mélyrehatóan foglalkozik. Az egész Paprét arculatát újrafogalmazza – hangsúlyozva a zöldterület felértékelődésének fontosságát.

A Zsinagóga telkének beépítését nagyon szellemesen és egyszerűen oldja meg: a helyreállított Zsinagógaépület mellé egy új épületszárnyat helyez el, mely az utcavonalra húzva a szomszédos tűzfalat szerencsésen takarja. Ebben az oldalszárnyban kaptak helyet a szükséges kiegészítő funkciók: előcsarnok, mosdók, előadóterem, közlekedő terek.

A Zsinagóga egy olyan többfunkciós tér – a karzat visszaállításával – mely a közösségi élet és a vallásgyakorlás színtere is egyben. A terek egybenyitásával nagyobb létszámú rendezvények is szervezhetők az épületegyüttesben.
Az épület tömegformálása és homlokzatának kialakítása egyszerre szolgálják az illeszkedést és a finom elkülönülést.

Az utcai front karakteres építészeti megfogalmazása a terv egyik fő erénye, az új épületszárnyon megjelenő ornamentika jól tükrözi az épület speciális funkcióját. 

Fenti értékek alapján a Bíráló Bizottság a tervet I. díjban részesítette.

II.díjban részesül a 23. sorszámú pályamű
A díj összege bruttó 480.000,- Ft, azaz négyszáznyolcvanezer forint
A pályamű szerzői: TEAMAJOR Kft.
Major György DLA, Szántay Zsófia, Lévai Magdolna

A pályázó nagyon lírai hangnemben megfogalmazott műszaki leírásban vázolja fel a zsidó közösség huszadik századi tragikus történetét, bemutatva, hogy a felekezeti épület ezen közösség kálváriájának mementója.
A zsinagóga épületét jelen állapotában konzerválja, az új kiszolgáló funkciókat tartalmazó épületrészt a társasház felőli új traktusban helyezi el. Az új imatermet ház a házban elv alapján, a zsinagóga térbe ferdén lógatja be, az imatermet tartó oszlopok a valamikori bima sarkain állnak. A súlyos látszó beton felületek a tragikus sorsú közösség pusztulásának tragédiáját érzékeltetik és ilyen módon a tér hatását drámai módon fokozzák.

A Bíráló Bizottság a tervet mély gondolatiságáért, bátor hangvételéért és építészeti értékeiért II. díjban részesíti.

III.díjban részesül a 25. sorszámú pályamű
A díj összege bruttó 360.000,- Ft, azaz háromszázhatvanezer forint
A pályamű szerzői BAHCS Művek Kft.
Báger András, Helmle Csaba, Báger Nóra

A pályamű a műemlék hátsó kertjében, hatásosan és ésszerűen bővíti a Zsinagóga épületét. Megtartja a historizáló épület tiszta, szimmetrikus alaprajzi- és térrendszerét, ehhez szervesen kapcsolja hozzá a kétszintes bővítmény rendeltetéseit. Az egykori imateret sokféle rendezvény megtartására teszi alkalmassá. A jelenlegi formában meghagyott földszinti rusztikus téglafelület felett nagyvonalú, vakítóan fehér színű „épülettestet” visz körbe, mely panorámavetítésre is alkalmassá teszi a teret. A gondosan helyreállított történeti épület és az azt kiszolgáló új háttérépület hangulatos térsort képez. Az aula és a kert közötti üvegfal vizuális kapcsolatot teremt a külső és belső terek között. Az alkalmazott építészeti, szerkezeti és épületgépészeti megoldások környezetbarát kivitelezést és üzemeltetést tesznek lehetővé.

A jól átgondolt, térben és tömegben gondosan felépített építészeti együttest a Bíráló Bizottság III. díjban részesíti.

Megvételben részesül a 8. sorszámú pályamű
A megvétel összege: 140.000,- Ft, azaz száznegyvenezer forint
A pályamű szerzője: LEN Architects Kft.
Román László

A pályázó érdekes gondolata a Paprét felújításához, hogy a Zsinagóga körüli területet kerítés nélküli, burkolt kiállítótérként a közterülethez kapcsolja. Kérdés, hogy vagyon biztonsági szempontból életképes-e a gondolat.
A Zsinagóga „bekerítése” és ezáltal történő kiemelése a mai környezetéből, XXI. szd-i módon jó gondolat.

A Kortárs Galéria elfogadható funkció, bár Sopronból nem ez hiányzik. Az ehhez alakított belső tere érdekes megnövelt galéria területtel és kialakításával. A külön épületben elhelyezett kiszolgáló funkciók használata télen, esőben erősen korlátozott.

A Bíráló Bizottság a pályaművet megvételben részesíti.

Megvételben részesül a 15. sorszámú pályamű
A megvétel összege: 140.000,- Ft, azaz száznegyvenezer forint
A pályamű szerzői: Hetedik Műterem Kft., Archi.doc Építésziroda Kft.
Szabó Levente DLA, Józsa Dávid, Biri Balázs, Kohout Dávid, Erdei Attila

A szépen kidolgozott tervben drámai hatást kelt a négy méter magas fal, amely előtt a fehérre festett Zsinagóga tömege kiemelkedik.
Nehezen értelmezhető a főhomlokzaton a közvetlenül a járdaszint felett kialakított, 45 cm magas vízszintes rés. Hiányossága a tervnek, hogy az imaterem helyét nem jelöli ki.

Erénye a pályaműnek a Zsinagóga körbejárhatóságának biztosítása és a mögötte kialakítható, szép terű belső kert, amely jól kapcsolódik a kiállító teremhez.

A Bíráló Bizottság a pályaművet megvételben részesíti.

Megvételben részesül a 16. sorszámú pályamű
A megvétel összege: 140.000,- Ft, azaz száznegyvenezer forint
A pályamű szerzői: CUBO Építészcsoport Kft.
Tolnai Zsolt, Terbe Rita


A terv nagyon kevés eszközzel dolgozik, de azok nagyon hatásosak. Az épülethez nem épít hozzá. Az épület eredeti helyzetében, fizikai valóságában áll a Pap rét folytatásaként értelmezett, gondozott gyep közepén.
Jó elgondolás az eredeti főbejárat megtartása mellett egy második bejárat javasolt kialakítása, utóbbi az épület körüljárásával érhető el.
Egyedülálló ötlet, hogy a teljes belső teret költőien újraértelmezi. A teljes szintmagasságú illetve a galéria magasságú ferde falakkal izgalmas kettősséget teremt a létrejövő térbelsők között: ezek a rendeltetést tekintve egy térként, de megosztottan is használhatók. Hátrány, hogy a terv nem javasol imaszobát, pedig az emeleten, az előtér felett, az eredeti födém visszaállításával funkcionálisan is jó helyet találhatott volna számára.

A terv erénye, hogy az alkalmazott térbeli felosztás és a kettős megközelítés jó kiindulási alapot ad a javasolt funkciók megvalósíthatóságára, ezért a Bíráló Bizottság a pályaművet megvételben részesíti.

Megvételben részesül a 21. sorszámú pályamű
A megvétel összege: 140.000,- Ft, azaz száznegyvenezer forint
A pályamű szerzője: Szilágyi Balázs

A terv a meglévő műemlék zsinagóga épületet tiszteletben tartja, a homlokzathoz illesztett bővítést javasol, melyben a hitéleti funkciót helyezi el.
A terv erénye, hogy a műemlék épület szabadon álló jellegét megtartja, a kortárs nyelven megfogalmazott új épületrész megbújik a ház mögött. Jó gondolat, hogy a kiszolgáló gépészeti és szociális blokkot a bejárati traktus alá, pinceszinten helyezi el.

A tervet a Bíráló Bizottság szolid visszafogottsága, megvalósíthatósága miatt megvételben részesíti.

Németh Gergely
városi főépítész