Pályázatok

A szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete — összefoglaló tervpályázati felhívás

1/1

Az ötletpályázat I. díjas pályaműve / Zsuffa és Kalmár Kft.

Hirdetés
?>
Az ötletpályázat I. díjas pályaműve / Zsuffa és Kalmár Kft.
1/1

Az ötletpályázat I. díjas pályaműve / Zsuffa és Kalmár Kft.

A szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete — összefoglaló tervpályázati felhívás
Pályázatok

A szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete — összefoglaló tervpályázati felhívás

2009.05.26. 11:19

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Szombathely, Magyarország

Vélemények:
1

Szombathelyen a Weöres Sándor Színház új épületét a Március 15. téren kívánják elhelyezni, a korábban lefolytatott építészeti ötletpályázat alapján. A feladat a színház épületének, valamint a tömb és a csatlakozó közterületek megtervezése.Meghívásos pályázat két szakaszban. A részvételi jelentkezések benyújtása: 2009. június 11-én 11.00 óra

A tervpályázat kiírója: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.)

A tervpályázat lebonyolítója: HORBER Beruházási Tanácsadó és Tervező
Mérnökiroda (1114 Budapest, Bartók Béla u. 66.)

A tervpályázat tárgya és célja
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Weöres Sándor Színház új épületét önálló intézményként a Március 15. téren, kívánja elhelyezni a korábban lefolytatott építészeti ötletpályázat alapján. A feladat a színház épületének, valamint a tömb és a csatlakozó közterületek megtervezése.

A színház a tömb déli részén található SZTK épületének, a Távhő épületnek, valamit a két magántulajdonú épület esetleges bontásával felszabaduló területre kerül elhelyezésre. A színház nagytermének befogadóképessége: mintegy 400 fő.

A kiíró célja a színháznak otthont adó épületnek és környezetének tervpályázati kiírásban és dokumentációban megfogalmazott tervezési programját magas színvonalon teljesítő, megvalósításra legalkalmasabb építészeti, beépítési és környezetalakítási tervjavaslat, és ennek alapján a feladat tervezésére legalkalmasabb tervező kiválasztása. A Művelődési és Sportház építészeti tervezése ebben az eljárásban – a tömb egységes környezeti kialakításán túlmenően – nem feladat.

A tervpályázat az építési engedélyezési terv készítőjének kiválasztására irányul.

A tervezési megbízás nem terjed ki a teljes fejlesztési területre vonatkozó városrendezési terv, szabályozási terv elkészítésére.

A tervpályázat jellege
A kiíró a tervpályázatot meghívásos eljárással, két szakaszban kívánja megvalósítani. A pályázat közösségi értékhatárt elérő tervpályázat.

A tervpályázat általános, meghívásos és lebonyolítását tekintve titkos építészeti- és környezetalakítási tervpályázat. A tervpályázat lebonyolítása a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV.29.) Korm. rendelet (Rendelet) és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 10. címének előírásai szerint, valamint a tervpályázati dokumentációban foglaltak alapján történik.

A kiíró által megindított meghívásos tervpályázati eljárás két szakaszból áll.

Az eljárás első szakaszában a kiíró a pályázók szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, illetőleg alkalmatlanságáról dönt. Az eljárás első szakaszában a kiíró nem kérhet, a pályázó pedig nem nyújthat be pályaművet.

A kétszakaszos eljárás első szakaszában bárki jelentkezhet az eljárásban való részvételre.

kiíró az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők közül – az Európai Unió Hivatalos lapjában megjelent tervpályázati Kiírás III.1. pontjában megadott – rangsorolás alapján kiválasztott, legfeljebb 20 pályázót hívja fel pályamű benyújtására.
A kiíró által a kiírás IV.2. pontjában megjelölteken kívül valamennyi érdekelt jelentkezhet az eljárásban való részvételre. A részvételi szakasz eredményét a kiíró nyilvánosan kihirdeti.

A „Szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete" tárgyban lefolytatott építészeti és városrendezési ötletpályázat zárójelentésében megfogalmazott ajánlások alapján a kiíró a tervpályázat díjazottjait meghívja a részvételi eljárásra (részvételi jelentkezés benyújtására), akik/amelyek az alábbiak:
ZSUFFA és KALMÁR Kft.
Fernezelyi, Basa Iroda Kft.
Sztájl Vizuális Alkotó Bt.
ÉPÍTÉSZKOHÓ Kft. - Tarnóczky Tamás Attila
KERTÉSZ ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Kft.

Az eljárás második (pályázati) szakaszában az első szakaszban a rangsorolás alapján kiválasztott pályázók legkésőbb az eredményhirdetést követő 5 napon belül meghívást kapnak – a tervpályázati dokumentáció megküldésével egyidejűleg – pályamű benyújtására.

A tervpályázat második szakaszának a pályázója az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet, aki (amely) – a külön jogszabályban meghatározott jogosultsággal rendelkező alkalmazottja, illetve megbízottja által – a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik, és akit (amelyet) erre felkértek, és akivel (amellyel) szemben a pályázaton való részvétel tekintetében a 137/2004. (IV.29.) Korm. rendelet szerinti kizáró ok nem áll fenn.

A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata

A tervpályázati eljárás I. (részvételi) szakasza:
a) A tervpályázati részvételi dokumentáció értékesítésének kezdete:
az Európai Unió Hivatalos lapjában való megjelenés napjától: 2009.05.26-tól
b) A részvételi jelentkezések benyújtása: 2009. június 11-én 11.00 óra
c) A hiánypótlás benyújtásának határideje: 2009. június 23-án 15.00 óra
d) Az alkalmasság vizsgálatának eredmény-hirdetése: 2009. július 7-én 11.00 óra

A tervpályázati eljárás II. (pályázati) szakasza (a pályamű elkészítésére felkértek számára):

a) Felhívás pályamű benyújtására, és a Korm. R. 6.§ (3) bek. szerinti tervpályázati dokumentáció megküldése, vagy átadása a kiválasztott Pályázóknak: 2009. július 8.
b) Pályaművek postára adásának határideje: 2009. október 22-én 24.00 óra
c) Tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2009. november 25-én 11.00 óra
d) Tervpályázat nyilvános bemutatása: 2009. november 25 – 30.

A részvételi dokumentáció beszerzésének módja
A tervpályázati eljárás első (részvételi) szakaszában kötelezően beszerzendő dokumentációt személyesen, vagy postai úton lehet átvenni a következők szerint:

  • A tervpályázati kiírás Európai Unió Hivatalos Lapjában történő megjelenése napjától, munkanapokon 8-14 óra között személyesen vehető át a lebonyolítói feladatokat ellátó HORBER Beruházási Tanácsadó és Tervező Mérnökirodától (1114 Budapest, Bartók Béla út 66. II. emelet 3.) 50.000.- Ft + 20 % ÁFA = 60.000.- Ft összeg helyszínen történő befizetése ellenében.
  • A tervpályázati kiírás közzétételének napjától kezdve a pályázó levélben, vagy telefax útján kérelmezheti a dokumentáció postai megküldését a lebonyolító 1514 Budapest, Pf. 414. levélcímén, vagy az 1/361-1786-os telefax számán. A levélhez/faxhoz csatolnia kell a tervpályázati dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló dokumentumot.
    A pályázók ezen esetben a tervpályázati dokumentáció ellenértékét a HORBER Mérnökiroda ERSTE Bank Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-28341626 sz. számlájára történő átutalással egyenlíthetik ki. Az átutalás közlemény rovatában az alábbi közleményt kérik feltüntetni: "Szombathelyi Weöres Sándor Színház – részvételi dokumentáció".

A tervpályázat részvételi szakaszával kapcsolatos kérdések
A tervpályázati kiírással és a részvételi dokumentációval kapcsolatban a pályázó kiegészítő tájékoztatást kérhet – kérdéseket tehet fel – a részvételi határidő lejárta előtti 8. napig.

A pályázóknak a kiegészítő tájékoztatás iránti igényeiket (a továbbiakban: kérdések) írásban kell benyújtaniuk a Lebonyolító HORBER Mérnökiroda Kft. 1519 Budapest, Pf. 414. postacímére, vagy a +36-1-361-1786 telefaxszámra.

Az egyéb módon (pl. e-mail) benyújtott, vagy más helyre megküldött kérdést kiíró nem veszi figyelembe. A pályázó felelőssége, hogy a kérdések idejében megérkezzenek az kiíró lebonyolítójához. A késve érkező kérdéseket a kiíró nem veszi figyelembe.

A határidőben feladott kérdésekre vonatkozó válaszokat a kiíró legkésőbb a tervpályázati részvételi határidő lejártát megelőző 4. (negyedik) napig egyidejűleg és írásban küldi meg a pályázó által megadott címre, illetve faxszámra.

A bíráló bizottság összetétele
Elnök: Dr. Ipkovich György Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere
Társelnök: Dr. Fiala István építészmérnök
Titkár: Németh István építészmérnök, Vas Megye főépítésze
Tagok:
Jordán Tamás a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója
Kirschner Péter kulturális főtanácsadó, MEH delegáltja
Sugár Péter DLA építészmérnök, Magyar Építész Kamara
Pintér Rudolf építészmérnök, Vas Megyei Építész Kamara
Szegő György DLA építészmérnök, Magyar Építőművészek Szövetsége
Lakézi Gábor építészmérnök, osztályvezető, Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
Kutnyánszky László építészmérnök, városi főépítész, Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
Litkei Tamás építészmérnök, Szombathely Megyei Jogú Város Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága külsős tagja
Póttag: Agg Ferenc építészmérnök, Magyar Építész Kamara
Jogi szakértő: Dr. Németh Adrienn, jogtanácsos, Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közbeszerzési tanácsadó: Horváth Zsolt
A szakértői csoport vezetője: Szabó-Jilek Iván színháztechnikai szakértő
Szakértők:
Karácsony Tamás DLA építészmérnök
Barkovics Ágota Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, Beruházási Iroda
Szabóné Marton Erzsébet építészmérnök, Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, Beruházási Iroda
Tóthné Temesi Kinga közlekedési szakértő
Karácsony Imre építőmérnök szakértő
Dr. Idrányi Zsolt épületgépész szakértő

A pályaművek díjazása:
A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 31 millió forint áll rendelkezésre. A keretösszegen belül a legmagasabb díj bruttó 15 millió forintnál nagyobb, illetőleg a megvételek összege bruttó 1 millió forintnál kisebb nem lehet.

Vélemények (1)
lszb
2009.05.26.
19:34

For the previous idea competition and for the same site, I have prepared a (in my oppinion very good!)proposal. That material has never been submitted and no one knows about it. I loved the site and I loved the challenge as well. I would be very glad to associate myself with a licensed architect eligible to practice within the country of Hungary. I would undertake the "lionshare" of the cost, the work as well as the presentation. Should anyone be interested in an association of this nature, your A.S.A.P. answer/reply for this query would/will be greatly appreciated. Your interest could be placed with no name and with NO OBLIGATION herewith. Beszelek magyarul.

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.