Pályázatok/Magyar

Hallgatói ötletpályázat virágárusító pavilonok tervezésére

1/8

Bozsik stadion meglévő bejárata

Bozsik stadion meglévő bejárata
temető bejárata
Temető köz ÉK
Temető köz
Tervezési helyszín
jelenlegi virágosok
szabályozási terv - elfogadás alatt
tervezési helyszínrajz
Bozsik stadion meglévő bejárata
temető bejárata
Temető köz ÉK
Temető köz
Tervezési helyszín
jelenlegi virágosok
szabályozási terv - elfogadás alatt
tervezési helyszínrajz
1/8

Bozsik stadion meglévő bejárata

Hallgatói ötletpályázat virágárusító pavilonok tervezésére
Pályázatok/Magyar

Hallgatói ötletpályázat virágárusító pavilonok tervezésére

2016.01.11. 12:17

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata hallgatói ötletpályázatot írt ki a Budapest, XIX. kerület Temető közben 4 db virágárusító pavilon elhelyezésére, építészeti megjelenésének módjára, környezetének kialakítására a tervezési programban meghatározottak szerint.

Pályázati felhívás

Tisztelt felsőfokú építészképző oktatási intézmény hallgatója!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata hallgatói ötletpályázatot írt ki a Budapest, XIX. kerület Temető közben 4 db virágárusító pavilon elhelyezésére, építészeti megjelenésének módjára, környezetének kialakítására a tervezési programban meghatározottak szerint.

A tervpályázaton Magyarország valamennyi felsőfokú építészképző oktatási intézményének hallgatója részt vehet.

A tervpályázati kiírás, a részvételi szándékot igazoló regisztrációs lap elérhető az alábbi linken. A regisztráció elfogadásához a regisztrációs lapot letöltve és kitöltve a tervpalyazat@kispest.hu e-mail címre kérjük visszaküldeni.

A regisztrációt követően az ötletpályázat összeállításához szükséges mellékleteket válasz e-mailban kapják meg a jelentkezők.

Budapest, 2015. december 14.


Tervpályázati kiírás


Hallgatói ötletpályázat

1. A tervpályázat kiírója:

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata (1195 Budapest, Városház tér 18-20.)

2. A tervpályázat tárgya:

Javaslattétel Budapest, XIX. kerület Temető közben 4 db virágárusitó pavilon elhelyezésére, építészeti megjelenésének módjára, környezetének kialakítására a tervezési programban meghatározottak szerint.

3. A tervpályázat jellege, formája:

A tervpályázat jellege: hallgatói ötletpályázat, nyílt (egyéni vagy csoportos) A tervpályázat: titkos

4. A részvétel feltételei:

A tervpályázaton részt vehet Magyarország valamennyi felsőfokú építészképző oktatási intézményének hallgatója. A pályázó személy vagy csoport a pályázat benyújtásával egyben hozzájárul a tervének nyilvános bemutatásához is.
A tervpályázaton egy pályázó több pályaművel is részt vehet. A pályázaton való részvétel díjmentes. A tervpályázatból való kizárás:

A Bíráló Bizottság kizárja a titkosságot sértő pályázatot, továbbá kizárja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesitő, illetve hiányos pályaműveket.

5. A pályázat ütemezése:

A tervpályázat hivatalos meghirdetése: 2015. december 14.
Kérdésfeltevés határideje: 2015. december 31.
Felvetett kérdésékre válaszadási határidő: 2016. január 08.
Pályaművek beadásának határideje: 2016. február 22.
Pályázat eredményének kihirdetése, díjak átadása: 2016. március 4-ig

Részvételi szándék esetén regisztrálni a mellékelt regisztrációs lap kitöltésével lehet. A regisztrációs lap benyújtásával küldjük el a terv készítéshez szükséges mellékleteket.

A felvetett kérdéseket a tervpalyazat@kispest.hu -ra kell elküldeni a fent megadott határidőig. A beérkezett kérdéseket és az arra adott válaszokat a Kiírók a pályázat honlapján teszik nyilvánossá 2016. január 8-án.

6. Pályaművek benyújtása:

A pályaműveket a fentiekben meghatározott határidőig személyesen lehet leadni a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján ügyfélfogadási időben: 8.00 – 16.00 között vagy postai úton a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda címére „saját kezű felbontás” - sal megjelölve, pályázati és egyéni jelige feltüntetésével - eljuttatni. A pályázati anyagra a jeligét kivülről rá kell írni, feladó vagy bármilyen azonosításra szolgáló jelölés nem lehet rajta.

A pályázati anyag kell hogy tartalmazzon egy lezárt borítékot is, rajta csak a pályázati és egyéni jelige szerepelhet. A kis lezárt boríték tartalmazza: a pályázó adatait (név, lakcím, mely felsőfokú intézmény hányad éves hallgatója)
A pályaműveket CD-n 1 pld – ban kell benyújtani, és legalább tablót kell készíteni A/2 méretben. A CD-n és a tablón csak a pályázati és egyéni jelige szerepelhet.
A pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok tanintézetére vonatkozó utalást nem tartalmazhat. A titkossági szabályt megszegő pályaművet a Biráló Bizottság az értékelésből kizárja.

A Kiíró kapcsolattartója:
Berencz Ibolya főépítész,
cím: 1195 Budapest, Városház tér 18-20. B épület III. emelet 94. telefonszám: 3474531,
email: bibolya@hivatal.kispest.hu


8. A Bíráló Bizottság tagjai, munkája:

A Bíráló Bizottság tagjai: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának vezetői, építészei, meghívottak

A Bíráló Bizottság

A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza meg, munkájáról hangfelvétel és jegyzőkönyv készül.
A Bíráló Bizottság csak a díjazott terveket részesíti részletes bírálatban.
A Bíráló Bizottság munkája nem nyílvános.
A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos megállapításait összegzi, részletesen értékeli a díjazott pályaműveket.
A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.


9. A tervpályázat díjazása

A Bizottság a beérkezett pályázatok közül kiválasztja a három legjobb pályaművet. Az I. díjat annak a pályaműnek ítéli meg, amelyet alkalmasnak talál a meghirdetett program alapján a helyszínre való adaptálásra. A Bizottság további két díjat ad ki: II. és III. díjként, továbbá fenntartja a jogot, hogy külön díjat is megállapítson vagy ne ossza ki az összes díjat.

A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak. A pályaművek elbírálásának szempontjai:

  • karakteres arculat, átalakuló környezethez méltó építészeti minőség,
  • flexibilitás,
  • szerelhetőség és szállíthatóság,
  • egyszerű, innovatív megoldások szerkezetben és anyaghasználatban,
  • tartósság, ellenállóság,
  • gazdaságosság (gyártás, üzemeltetés, karbantartás költségei)


Díjak: I.díj 200.000 Ft
II. díj 120.000 Ft
III. díj 80.000 Ft


10. A tervpályázat eredményhirdetése

A biráló Bizottság döntése alapján a Kiíró 2016.március 4-ig kihirdeti a pályázat eredményét, az eredményhirdetés időpontjáról a pályázókat írásban értesíti 5 nappal előtte. A pályázati díjat a díjazott mű szerzőinek átadja, az eredményhírdetést követően a nem díjazott pályaművek elvihetők (30 napon belül), a díjazottak a Kiírónál maradnak.
A pályázat eredményhirdetése nyílvános.

A pályázat záróértékelését az eredeményhirdetés után Kiíró a pályázóknak emailban megküldi, illetve közzé teszi a https://uj.kispest.hu/ honlapon.

A díjazásban részesült pályamunka – mint szellemi termék - a Kiíró tulajdonába kerül, aki a pályamunkákat a tervezési program véglegesítése, illetve szakmai és reklámcélra bármely módon és bármely reklámhordozón felhasználhatja, időre-, mértékre-, földrajzi területre nézve korlátozás nélkül, típus épületként adaptálásra továbbadhatja.


11. Tervezési program

Tervezési feladat, az ötletpályázat szempontjai:

A pályázótól 4 db virágárusitó bolt és azok előtti lefedett térre olyan ötletet, javaslatot várunk, amely figyelembe veszi az átalakulóban levő környezetet: a jövőre épülő új Bozsik Stadiont, annak tervezett egyedi környezetrendezését, valamint a területén felépülő söröző pavilon építészeti formavilágát. Adottság még, és a virágosok elhelyezését is indokolja a Temető közben levő temető, és annak tervezési területtel szembeni bejárata.

Egy virágos bolt 15 m2 hasznos alapterületű legyen, mindegyik rendelkezzen – a virágok kihelyezésére szolgáló – lefedett résszel. A 4 db bolt az előtte levő fedett résszel külön-külön is megépíthető legyen a megadott közterületen de az igények jelentkezésével – sorolható legyen, végső állapotában összesen 4 db-ból álljon.

Szempont a tervezésnél, hogy az alkalmazott anyagok, szerkezetek lehetőséget bíztosítsanak - speciális helyzet esetén
- egy egységnek az eltávolítására, elszállítására is. Az építményrészek kivitelezhetősége gazdaságos legyen, továbbá szempont még, hogy az anyagok és a szerkezetek valamennyi köztéri igénybevételnek megfeleljenek, különös tekintettel az esetleges ronglással szemben a legnagyobb mértékben való ellenállóság, takaríthatóság, karbantarthatóság, tűzvédelem.

A közmű infrastruktúra: ivóvíz- és elektromos hálózat a Temető közben megoldott, csatornahálózat a tervezési területtel szemben levő temető ingatlanáról szándékolt megoldani. A fűtést nem gáz energiával működő módon szükséges megoldani.

A világítás mellett az egyéb elektromos eszközök (pl. fűtőtest, pénztárgép, vízmelegítő stb.) üzemeltetéséhez is csatlakozási lehetőséget szükséges biztosítani.

Beadandó munkarészek:
1. helyszínrajz,
2. alaprajz,
3. metszetek,
4. homlokzatok
5. látványtervek
6. műszaki leírás
7. tabló

Beadandó munkarészek tartalmi követelményei:

1. Helyszínrajz: léptéke: M=1:200. A pályázat mellékletét képező helyszínrajzon, a megadott területen belüli elhelyezésének pontos behatárolása; javasolt térburkolatok helyei, anyaga; javaslat. zöldfelületének kialakítására
2. Alaprajz: léptéke: M=1:50. Egy egység kidolgozása, sorolhatóságuk kidolgozása.
3. Metszetek: léptéke: M=1:50. legalább 2 db, egymással szöget bezáróan ( a metszeti helyeket az alaprajzon jelölni szükséges), alkalmazott rétegrendeket, .
4. Homlokzatok: léptéke: M=1:50. Tartalmaznia kell az egyes építmény, építményrészek homlokzatképzésének anyagát, színét, magasságokat.
5. Látványtervek: legalább 2 db.
6. Műszaki leírás: A műleírásnak tartalmaznia kell a javaslat, ötlet gondolatmenetének rövid leírását, lényegének összefoglalását, a választott forma, anyag kiválasztásának indokolását. Ismerteti az építményre vonatkozó, a tervlapok tartalmát kiegészítő információkat: az alkalmazott tartó és egyéb szerkezetek részletes leírását, bemutatja az építmény általános gépészeti kialakítását, a javasolt – nem gáz energiával működő – fűtését, a tervezett építmény, építményrész milyen műszaki megoldással teljesíti az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeket, az építmény tűzvédelmi kockázati osztályát. Az engedélyezéshez szükséges mértékben bemutatja az építménybe telepítendő technológiákat.. Tartalmazza az építmény belső tereinek berendezésére, anyag- és színvilágára vonatkozó leíró részeket.A műleírás nem lehet több 6 A/4 szöveges oldal. A műszaki leíráshoz magyarázó ábrák korlátlanul elhelyezhetők.
7. Tabló: A/2 méretű lapon a benyújtott pályamű bemutatása, a nyilvánosság számára áttekinthető összefoglalása. (max. 2 db)

Minden tervlapon fel kell tüntetni a rajz megnevezését , valamint a következő feliratot: „Hallgatói ötletpályázat”.

A tervlapokon minden olyan (rajzos és szöveges) információt fel kell tüntetni, amelyet a megértés szempontjából fontosnak ítél a pályázó.

A honlapon elérhető – pályázat elkészítéshez szükséges – mellékletek:

  • leendő Bozsik Stadion látványképe,
  • készülő szabályozási tervlap és szabályzat tervezete
  • a tervezéshez rendelkezésre álló közterület méreteit, helyét tartalmazó helyszínrajzi részlet.

 


Berencz Ibolya
sk. főépítészVélemények (0)
Új hozzászólás

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk