Egyéb cikkek

Kossuth tér térépítészeti tervpályázat

1/7

koncepció

koncepció
áttekintő helyszínrajz
látogatóközpont
koncepció
áttekintő helyszínrajz
látogatóközpont
1/7

koncepció

Kossuth tér térépítészeti tervpályázat
Egyéb cikkek

Kossuth tér térépítészeti tervpályázat

2007.09.22. 18:44

Bemutatunk egy, a pályázatból kizárt pályaművet4D Tájépítész IrodaVezető tervező: Dr. Fekete Albert okl. tájépítész mérnök

Bemutatunk egy, a pályázatból kizárt pályaművet
4D Tájépítész Iroda

Vezető tervező: Dr. Fekete Albert okl. tájépítész mérnök
Társtervezők:
Balogh Andrea okl. tájépítész mérnök
Bogner Zsuzsanna tájépítész mérnök
Majoros Csaba tájépítész mérnök
Csics Dóra építész-tervező művész
Törőcsik Ambrus építész-tervező művész
Viezner Judit okl. építészmérnök
Csonka Izabella közlekedés
Vitéz Sándor közmű

7/7

koncepció
1/7
koncepció

áttekintő helyszínrajz
2/7
áttekintő helyszínrajz

látogatóközpont
3/7
látogatóközpont

4/7

5/7

6/7


részlet a műszaki leírásból

térrendezési koncepció
A tér rendezése során alapvető törekvésünk volt, hogy a kiírásban megfogalmazott biztonsági elvárások teljesítése mellett a tér ne keltse a bekerítettség érzését, a lakosság számára látvány és használat szempontjából egyaránt élvezhető legyen.

A terület hármas tértagolásának elvét megőriztük, de az egyes terek egymáshoz való viszonyát és hierarchiáját a mai elvárások szerint alakítottuk.
Ennek megfelelően a terület legintenzívebben használt része természetesen a Parlament keleti homlokzata előtti, középső térrész, mely méretéből adódóan képes a városi szabadtér-használat több elemét is (sétány, agóra, dísztér, rendezvénytér, rugalmasan használható, nagy kiterjedésű gyepfelület) magába foglalni, és így sokféle programnak keretet, felületet adni.
Az északi térrész a Károlyi szoborral csendesebb, inkább a pihenni vágyók igényeit szolgálja.
A déli térrész a villamos és a biztonsági zóna miatt nehezen megközelíthető, a Miniszterelnöki Hivatal számára biztosítandó parkolóhelyek miatt a használható felület is kisebb, ezért alapvetően látványként élvezhető.

A középső térrész szerkezetét a biztonsági követelmények és a tér két oldalán megőrzendő zöldfelületek mellett a fő gyalogos közlekedési irányok alakították.
A fő tömegközlekedési kapcsolat egyértelműen a tér déli oldala, a metró és a kettes villamos megállóhelye. A kiemelt zöldfelületet ezen a szakaszon - a meglévő értékes növényzetet, a Rákóczi szobrot és a mélygarázs kijáratait is figyelembe véve - a tér középső részébe bevezető, hosszanti elemekre osztottuk. A kazettafalak a tér felé nyílnak, a falakon elhelyezett, egyedi tervezésű, szórt ülőfelületek várakozási-találkozási helyként is szolgálnak. A mélygarázs lehajtója az egyik kazettában nyílik. A meglévő, változatos fajokból álló, értékes növényzetet egységes lombtömeget adó, háttérként/előtérként szolgáló fatelepítéssel (Tilia) és néhány szoliter fával egészítettük ki.
A gyalogos megközelítés két fő iránya a Nagykörút felől a hosszabb távon várhatóan gyalogos övezetté alakuló Falk Miksa utca, ill. a Szabadság tér felől az Alkotmány utca. A Falk Miksa utca gyalogos tengelyének folytatása a tér keleti oldalán tervezett széles sétány. A sétány belső szélét egy egyedi tervezésű kapurendszer alkotja, melynek vonala a meglévő hársfasoron belül került, így a fasor a sétány elemévé válik, ezzel segítve a Kossuth szobor és a kettős fasor kibillenését a tér szerkezetében zavaróan erőteljes szimmetriából. A fasor alatti és melletti zónában elhelyezett támlás térbútorok (Santa & Cole Communitario) a sétányra merőlegesen állnak, így a lombok alatti pihenőhely a sétányon belül önálló zónát, átmeneti teret alkot. A sétány zavartalanul használható szakasza mellett kerékpárút, majd a gyepesített villamosvágányok következnek. A váltást a burkolat színe és a határvonalon elhelyezett, a tér egészén használt kettős világítótestű lámpasor (Santa & Cole Rama) jelzi. A sétány bútorozása a homlokzat középső szakasza előtt megszakad, majd a déli oldalon, a meglévő hársfasor folytatásában tervezett új fasor alatt folytatódik a tér végéig.
Az északi oldalon meglévő parkolóbehajtó megszűntetésével lehetővé vált a Dunaparton haladó sétány gyalogos forgalmának akadálytalan bevezetése a fő térrészre, így az északi oldal parkján megszűnik az átmenő forgalom, és a park zavartalan pihenőhellyé válik. A bevezető sétányszakasz a mélygarázs megépülése után átkerül a fő térrész északi oldalán beforduló sétánnyal egy vonalba.
A Dunapart felől érkezőket a kiemelt kazetta szélén kialakított sétány vezeti be a központi térre.

A központi térrész a homlokzat középső szakasza előtt kialakított díszburkolatú térre és a Kossuth szobor körül kialakított, kiemelt gyepfelületre oszlik.
A burkolt tér agóraként, rendezvénytérként működik. A tér egészének jellegét meghatározza a burkolati textúra, mely nagyméretű (60x120 cm) gránitlapokból áll, melyeket egy részét egy átlós vonal két szabálytalan négyszögre bontja. Az átlós osztású lapok a tér szélei felől fokozatosan sűrűsödnek, majd a középső homlokzat előtt újra téglalapra váltanak.
A 20 méteres biztonsági zóna szélén elhelyezett medence medre a homlokzattal párhuzamosan fallal határolt (50 cm vízmélység), a merőleges, rövid oldalakon a térburkolat lejtésben fut be a medencébe, így a vízfelületnek nincs határozott széle. A vízfelületből a kövek egy része kiemelkedik a járószintbe, a szabálytalan elrendezés a tér burkolatosztásához igazodik.
A tér klimatizálását a nyári hőségben a burkolatba rejtett porlasztófúvókák segítik. Rögzített bútort (Escofet Levit kőpad) csak a sétány felőli oldalon helyeztünk el.
A Kossuth szobor körül kialakított gyepfelület lényege, hogy használatát nem szabályozzák burkolt utak és rögzített bútorok. A gyep a határoló burkolatok felől tetszőleges helyen közelíthető meg, a napszékek (Gandia Blasco Picnic) szabadon áthelyezhetők. A szobor hátterébe és a Parlament felőli oldalra fekete fenyőket telepítettünk ligetes elrendezésben.
A burkolat és a kiemelt gyepfelület határánál, a hársfasor végénél helyeztük el a föld alatti látogatóközpont felszíni üvegpavilonjait, melyek - a burkolatban kialakított felülvilágító csíkkal együtt - az alsó terek természetes bevilágítását és a csatlakozó funkciók - jegyárus, shop - kiszolgálását is biztosítják. A kiemelt gyepfelület sétány felőli szélét elhúztuk, ezen az oldalon a protokoll igények kielégítésére lépcsővé nyíló rámpa vezet fel a Kossuth szoborhoz. A lépcső vonala egyúttal a sétány forgalmának áramlási vonalát is megadja a téren keresztül a tömegközlekedési kapcsolatok irányába.

A 20 méteres biztonsági zónán belül biztosítottuk a protokoll számára szükséges áthajtási lehetőséget, és a két oldalsó homlokzat előtt a mélygarázs megépítéséig ideiglenesen a 200 pakolót. A tér burkolatarchitektúrája az épületfalig fut, a lábazati magasságok megtartásával a körüljáró járdát megszűntettük. A parkolók felfestés és szigetek nélkül készülnek, a beállókat a burkolatarchitektúrában futó sorok jelzik, így üresen a parkoló térburkolatként jelenik meg.
A két szellőző mellett meglévő zöldfelületet a kiemelt kazettás rendszerhez igazítottuk, a növényzetet frissítettük.

Az északi térrész az átmenő gyalogos forgalom rendezésével pihenőparkká alakul. A Balassi Bálint utca felé széles cserjesáv és raszteres fatelepítés ad védelmet, mely egyúttal a fő látvány, a Duna felé fordítja a teret. A Károlyi szobor előtt, a parlamenti homlokzat tengelyében gyephézagos gránitlap burkolat fut ülőkövekkel. A sétány mellett burkolatba rejtett fúvókákkal kialakított vízjáték kap helyet, ennek párja kerül a mélygarázs megépítése után a déli homlokzat elé, a parkoló helyére.
A parti sétány mentén elhelyezett padok (Santa & Cole, Neoliviano) a budai oldalra néznek.

A déli térrészen a tér egységének helyreállítása lenne indokolt, azonban a pályázat keretei (a villamosvágány ) erre csak korlátozott lehetőséget biztosítanak. A gépkocsiforgalom térfalak mellé való áthelyezésével és a villamosvágány gyepesítésével helyreállítottuk a park vizuális egységét. Mivel a vágányok keresztezése gyalogos forgalommal biztonságosan csak körülményesen szabályozható, a park külső része nem tud szervesen kapcsolódni a térrendszerhez. Ezek mellett a feltételek mellett indokoltnak tűnik ezt a felületet nagyobbrészt továbbra is a Miniszterelnöki Hivatal parkolójaként használni, megközelítés és látvány szempontjából intenzív fásítással és cserjetelepítéssel leválasztva a parktól.

biztonsági zónák
A park körbezárhatóságát a biztonsági elvárások figyelembevételével úgy alakítottuk, hogy az állagmegóvás szempontjából leglényegesebb középső térrész teljesen vagy részlegesen zárható legyen.
A körbezárást a rakparti mellvédfaltól az északi és déli homlokzatok előtt 2,5 méter széles, de relatív alacsony (cca. 1,2 m. magas), nyírt örökzöld sövénybe rejtett pálcás acél kerítés indítja. A kerítésszakaszok végein, nagyjából a jelenlegi bejáratok helyén alakítottuk ki az ellenőrző áteresztő pontokat, a hozzájuk tartozó építményekkel együtt. Az ellenőrző pontokon süllyedő pollerek zárják el a behajtást, a protokoll közlekedés és a mélygarázs megépítéséig a parkoló kiszolgálása is ezen a két ponton zajlik. Az északi oldalon meglévő parkolóbehajtót megszűntettük. Az ellenőrző pontok tér felőli oldalán a jelenlegi zöldfelületek helyén kialakítandó kiemelt zöldfelületek falai adják a zárást, az északi oldalon növényültetéssel és tereplépcsőkkel, a déli oldalon cca. 1 m. magas kazettafalakkal és egyedi tervezésű kapurendszerrel. Ez a kapurendszer teszi lehetővé, hogy a tér a Nádor utca vonalán szinte teljes hosszban felnyíljon, és mind az Alkotmány utcán ill. a tér Nádor utcai oldalán tervezett sétányon érkezőknek folyamatos beszűrődést biztosítson a térre.
A déli oldalon a kiemelt zöldfelületek külső falainak tetejére és az északi oldalon az utolsó tereplépcső tetejére a díszrács 40 cm magas eleme kerül.
A kapurendszerbe ékelődik a mélygarázs és látogatóközpont két kijárati üvegpavilonja, így a garázs használata a lakosság számára a park zárt állapotában is megoldott.
Az északi és déli park esetében nem terveztünk kerítést.


mélygarázs és látogatóközpont
A kiírásban megadott 400 férőhelyes mélygarázs a cca. 6000 m²-es beépítési helyen két szinten építhető meg. A garázs lejáratát a tér metró felőli oldalán nyitottuk, a lejárathoz a villamospályát kísérő járdaszigetből leválasztott új kanyarodósáv vezet. A -1 szint padlószintje cca. 103,00 Bf magasságon alakítható ki, így 2,7 m-es belmagasság mellett a garázs fölött a kiemelt zöldfelületeken mindenhol megvan a fatelepítéshez szükséges min. 100 cm termőréteg vastagság.
A garázs -1 szintjéhez csatlakoznak a látogatóközpont terepszint alatti terei, melyek természetes világítását a burkolatba illesztett felülvilágító csík és a kijárati üvegpavilonok biztosítják. A pavilonokban a felszínen jegypénztár és shop kaphat helyet, a látogatók jó időben a pavilonokat összekötő fémvázas árnyékoló-esővédő üvegtető alatt várakozhatnak. A mélygarázsból kivezető kijáratok kialakítása a látogatóközpont pavilonjaival azonos.


közlekedés, forgalomtechnika
A terület városrész szintű közlekedési kapcsolatai nem változnak. Komolyabb átalakításra csak a déli térrészen kerül sor, ahol a villamospálya mellől a gépkocsi forgalmat a jelenlegivel azonos sávszélességen és keresztmetszettel a térfalak mellé helyeztük át. A Miniszterelnöki Hivatal előtt protokoll érkező- és várakozóhelyet alakítottunk ki.
A meglévő parkoló helyén a jelenleginél alacsonyabb férőhelyszámmal parkoló kialakítását javasoljuk. Behajtás a tér felől, kihajtás a rakpart felőli oldalon. Az Akadémia utca torkolatánál meglévő gyalogátkelőhely a parkoló bejáratához helyezendő át.
Az Alkotmány utca felől érkező gyalogos forgalom és a Néprajzi Múzeum előtt jelenleg is jól működő turistabusz leszállóhely felől érkezők átvezetése a tér felé jelenleg nem megoldott, ezen a szakaszon új gyalogátkelőhely létesítését javasoljuk.
A villamos vágány nyomvonala változatlan marad, de javasoljuk a nyomvonal gyepes kialakítását a Szalay utca kereszteződésétől kezdődően a rakparti lehajtóig tartó szakaszon. A mélygarázs lehajtójának kialakítása szükségessé teszi a 2-es villamos metróállomásnál lévő, Közvágóhíd felé vezető megállóhelyének áthelyezését az ellenirányú megálló magasságába.

Vélemények (0)
Új hozzászólás

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk