Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. /
Épülettervek/Középület

Lutheránus sziget / Pápa / tanulmányterv — Dr. Schneller István és Schneller Vilmos

1/6

Lutheránus sziget - Dr. Schneller István

?>
Lutheránus sziget - Dr. Schneller István
?>
Lutheránus sziget - Dr. Schneller István
?>
Lutheránus sziget - Dr. Schneller István
?>
Lutheránus sziget - Dr. Schneller István
?>
Lutheránus sziget - Dr. Schneller István
?>
Lutheránus sziget - Dr. Schneller István
1/6

Lutheránus sziget - Dr. Schneller István

Lutheránus sziget / Pápa / tanulmányterv — Dr. Schneller István és Schneller Vilmos
Épülettervek/Középület

Lutheránus sziget / Pápa / tanulmányterv — Dr. Schneller István és Schneller Vilmos

2008.12.18. 13:46

2008 szeptemberében meghívásos pályázatot rendeztek a Pápa belvárosában található ún. „Lutheránus sziget" (Insula Luterania) rendezésére, bővítésére. Két tervből külön-külön adunk keresztmetszetet. A pályamű szerzői: Dr. Schneller István vezető tervező; Schneller Vilmos társtervező; Schneller Gábor és Kardos Zsuzsa építészmérnök munkatárs

Részletek a műleírásból

Kiinduló helyzet
Pápa belvárosában a hosszanti jellegű Gyurácz Ferenc utca Széchenyi István utca Árok utca és a keresztirányú Kossuth Lajos utca és Korona utca által határolt, hosszan elnyúló tömb mintegy súlypontjában helyezkedik el több telken, de funkcionálisan összefüggő ingatlanokból álló Lutheránus sziget, amolyan tömb a tömbben helyzetű „városszerkezeti" egységként. Pápa belvárosának egy sajátossága, hogy a sétáló utcára a Kossuth Lajos utcára merőlegesen hosszú keskeny tömbök alakultak ki, amelyek közé a Lutheránus szigetet tartalmazó is tartozik, s e tömböket hozzávetőlegesen súlyvonalukban – egy helyi sajátosságként „közle-k"-nek nevezett – közök szelik át, amelyek a sétáló utcával párhuzamos átjárhatóságot biztosítanak a Kis kard utcától a Széchenyi útig. Tömbünkön belül a Lutheránus sziget mintegy érkezési pontja e közök rendszerének. Maga a Lutheránus sziget így egy speciális helyet foglal el a városszerkezeten belül, hiszen „tömbjében" nem csak lakó, hanem középületek – elsősorban maga a templom – is elhelyezkednek, s így megközelítésük - legalábbis meghatározott csoportok számára – kiemelt fontossággal bír.

Már itt meg kell jegyezni, hogy a bővítés egy távlati ütemében a korábban az egyház tulajdonában álló 3479-es helyrajzi számú ingatlan visszavásárlását tartjuk kívánatosnak, éppen a tömb a tömbön beül lévő szigetszerű helyzetből adódó előnyök jobb kihasználhatósága érdekében. Maga a Lutheránus sziget több telekből áll, amelyek részint funkciójukból adódóan, részint különböző átjárási és ablaknyitási szolgalmi joggal terhelt mivoltukból adódóan speciális viszonyban vannak egymással. A különböző telkeken álló épületek a paplak, a templom, az iskola stb. belső oldalukkal egymás felé fordulnak, s így megközelítésük is részben egymás felől lehetséges, s egymáson keresztül való elérhetőségüket biztosítani kell. Tekintettel arra, hogy – a történeti adottságokból kifolyólag – maga a templom sem valódi közterületen áll előterét – amely a nyitott templomhasználatot biztosítja – a közterület felé legalábbis időszakosan nyitva kell tartani. Ezáltal a Lutheránus sziget belsejében egy kvázi közterület alakul ki, amelynek használatát mind térben mind időben szabályozni célszerű.

A fentiekben vázolt városszerkezeti adottságok, a Lutheránus sziget belső tagoltsága és az elhelyezni kívánt funkciók sokrétűsége igen differenciált kialakítást tesz szükségessé a meglehetősen szűkös adottságú területen. Szerencsés időbeli egybeesés, hogy jelenleg készül a városközpont szabályozási terve, amelynek készítése során éppen a történeti adottságként kialakult telek és beépítési szerkezet miatt speciális kezelést igényel.

Egészen sajátosan kezelendő a tömb átjárhatóságának kérdése. Jóllehet városszerkezeti értelemben előnyös lehet egy átjárási lehetőség biztosítása, a bővíteni kívánt iskola funkció ezt korlátlanul semmiképpen sem teszi lehetővé, ugyanis az iskolafunkció csakis az Árok utcai beépítés folytatásával lehetséges, s az iskolaudvar csakis a templomtól keleti irányban alakítható ki. Az iskolaudvar közforgalom számára való korlátozás nélküli átjárhatóságának nem kívánatos. Célszerű ugyanakkor azon időszakokban, amikor nincs oktatás az ellenőrzött átjárás, vagy legalábbis a többcélú intézmények megközelíthetőségének szabályozott biztosítása. Ezért javasoljuk a tömb időben korlátozott és/vagy alkalomhoz kötött átjárhatóságának biztosítását, amelynek ellenőrzése egy portaszolgálat által lehetséges.

 

Lutheránus sziget - Dr. Schneller István
1/6
Lutheránus sziget - Dr. Schneller István

Lutheránus sziget - Dr. Schneller István
2/6
Lutheránus sziget - Dr. Schneller István

Lutheránus sziget - Dr. Schneller István
3/6
Lutheránus sziget - Dr. Schneller István

 

A Lutheránus sziget beépítési – telepítési koncepciójának tervezett rendje, az elhelyezendő funkciók és a helyigények szempontjából
A szigeten belül megújítani, és bővíteni kívánt funkciók elhelyezése tekintetében a fentiekben vázolt városszerkezeti, beépítési és telekszerkezeti adottságok figyelembevételén túlmenően a telepítés tervezésénél három alapvető szempont volt meghatározó. Az egyik a meglehetősen szűk területen a legnagyobb térigényű tornaterem elhelyezési lehetőségei és másik a tervezett felújítás bővítése szakaszolhatósága, ütemezhetősége, a harmadik a lehetőleg egyszerű – a mozgássérültek számára is biztosítható – elérhetőség volt. A tornaterem elhelyezésénél döntő szempont az iskolaudvar megmaradó részének lehető legnagyobb összefüggő területű kialakítása, valamint az iskola egyéb funkciójú tereivel való kapcsolat biztosítása volt.

A korábbiakban ismertetett városszerkezeti, telekszerkezeti, valamint funkcionális adottságok az átjárhatóság kérdéskörét is meghatározzák. A tömb átjárhatósága tekintetében három lehetőséget vizsgáltunk. Az egyik a meglévő iskolaépület /az Árok u. 12./ mellett közvetlenül, a földszinten biztosított átjáró. Ez a lehetőség mintegy tükörképe lehetett volna a Gyurácz Ferenc utca felőli oldalon lévő felszakadó beépítésnek, s az átjárhatóságot kényelmesen lehetővé tette volna, azonban a meglévő iskolaépületben elhelyezett tantermek, és az új tanteremszárny közötti kapcsolatokat feleslegesen túlbonyolította volna, s egyértelműen elvágta volna a meglévő iskolaudvari bejáratát az iskolaudvartól. A másik lehetőség az Ányos Pál utca folytatásában a tornaterem udvari homlokzatára rásimuló átvezetett köz lehetett volna, amely azonban egyértelműen elvágta volna a tornaterem belső terét az udvar tértől és feleslegesen bonyolította volna a biztonsági kérdéseket. A harmadik s egyben pályaművünk által javasolt lehetőség a tantermi és a tornatermi szárny találkozásánál kialakuló nagy aula téren ellenőrzött módon átengedett átjárási lehetőség biztosítása, amely mintegy nekisimulva a templom keleti oldalának halad át a tömbön és érkezik ki a templom előterébe. Ez a megoldás fizikailag biztosítja az átjárás lehetőségét, azonban egy ellenőrzési pont – az aulában elhelyezett portásfülke – segítségével időben és térben korlátozhatóvá, valamint eseményekhez köthetővé válik, és kontrollálhatóvá teszi azt.

Igen fontos kérdés a Lutheránus sziget időben korlátozott és/vagy alkalmakhoz kötődő átjárhatóságának biztosítása azért is, mert a templom a történelmi előzmények miatt nem közterületen állva kissé elzárt a városlakók elől. A „nyitott templom" (offene Kirche) németországi evangélikus mozgalma Magyarországon is követésre talált, pl. a Deák tér esetében. Nyilvánvaló nem hasonló mértékű látogatottság növelés, de a fő idegenforgalmi idényben és a hétvégeken a templom és a Lutheránus sziget más megnyitható létesítményei városi célokat is szolgálhatnának. Természetesen ebben az esetben is igen fontos az ellenőrzés. Ez válik lehetségessé a javasolt telepítés esetén az iskolai terek felé lezárható aula és az ott elhelyezni javasolt portásfülke segítségével. A templom így megközelíthetővé válik két irányból is. Mindehhez hozzátartozik a templomtér felügyeletének biztosítása is, azonban így az evangélikus templom is az esetenkénti elcsendesedés helyévé válhat és a gyülekezet vonzereje megnőhet. Mindez együtt a Lutheránus sziget városi szerepének növekedésével is járhat, s egyúttal indokká arra, hogy a város is jobban támogassa fejlesztését.

 

Lutheránus sziget - Dr. Schneller István
4/6
Lutheránus sziget - Dr. Schneller István

Lutheránus sziget - Dr. Schneller István
5/6
Lutheránus sziget - Dr. Schneller István

 

A fejlesztés szakaszolásának és ütemezésének kérdésköre
Igen fontos a jelen esetben, hogy különbséget tegyünk a térben lehatárolható szakaszok, vagyis a szakaszolás és az időben lehatárolható fejlesztési ütemek között. Ugyanis egy-egy fejlesztési ütem több szakaszt is érinthet. A javasolt telepítés nemcsak funkcionális szempontból kedvező, de szakaszolás és ütemezés szempontjából is optimális. A javasolt elrendezés négy térbeli egységet, szakaszt különböztet meg.

Az első szakasz, az A szakasz illetve ütem, a meglévő iskola valamint annak tantermi szárnnyal való bővítése. Ez egyben az első fejlesztési ütem is. Ebben az ütemben létrehozható a nyolc osztályos iskola tantermi, szaktantermi és csoporttermi igénye, valamint az új főbejárati és aulatér a mozgássérült közlekedést is biztosító lifttel, valamint a szükséges kiegészítő helyiségekkel /tanári, szociális blokk stb./.

A második térbeni szakasz, a B szakasz, illetve időbeni ütem a tornaterem, amely így egy önálló pályázati egységgé válhat. A tornaterem megépítése után alakítható ki végleges formájában az iskolaudvar. Itt kell megjegyezni, hogy koncepciónk egyik nagy előnye a szakaszolhatóság és ütemezhetőség, amelynek szempontjából a tornaterem kiemelt helyzetben van, hiszen megépítésének időpontja nem előfeltétele a kulturális és gyülekezeti termet tartalmazó épületegyüttes megvalósításának.

A térbeli elrendezés szempontjából a harmadik szakasz a C szakasz, de időben a II. ütem a korábbi gyülekezeti termet /jelenleg tanterem/ és lelkészlakást tartalmazó épületegyüttes /Gyurácz Ferenc utca 1./, mely a tantermi szárny megépítésével újra gyülekezeti terem lehet. A gyülekezeti termet is tartalmazó épületegyüttes, a lelkészlakás és lelkészi hivatal a Széchenyi u. 15-ben, kialakításával a kulturális-közösségi tér befogadója is lesz.

A térbeli elrendezés szempontjából negyedik szakasz a D szakasz, de időben harmadik / távlati/ ütem a második lelkészlakás és a tornaterem többcélú hasznosítását lehetővé tévő a Széchenyi utca 13. sz. alatti ingatlan visszavásárlásával létrejövő szolgálati lakás és egyéb egyházi funkciókat tartalmazó épületegyüttes, amely egyben befogadja majd a kialakítandó és kutatási célokra is alkalmas könyvtárat.

Az 5. szakasz az E maga a templom és az előtte kialakítandó díszburkolatú tér. Ennek végleges formában történő kialakítását a Lutheránus szigeten belüli összes építési tevékenység lezárulása után célszerű kivitelezni. /Ez alól természetesen kivétel a Széchenyi u. 13. alatti ingatlan visszavásárlásával kapcsolatos tevékenység./ Mindez nem jelenti azt, hogy a templom falainak víztelenítését és statikai megerősítését ne kellene előbb elvégezni.


Lutheránus sziget / Pápa / tanulmányterv 

Meghívásos pályázat, 2008. szeptember
A pályamű szerzői: Dr. Schneller István vezető tervező; Schneller Vilmos társtervező; Schneller Gábor és Kardos Zsuzsa építészmérnök munkatárs

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk