építészet : környezet : innováció

Nagy felszíni víztisztító mű — városépítészeti ötletpályázat

határidő: 2010. február 2. CET 00:59
A helyszíni szemle időpontja: 2009. november 30. • A pályaművek postára adásának határideje: 2010. február 1. 24 óra

Az ötletpályázat tárgya
A nagy felszíni víztisztító mű és környezete az önkormányzat által elfogadott Újpesti Városfejlesztési Koncepció szerint (szabályozási) akcióterület, ahol a szabályozási terv készítését (jóváhagyását) megelőzően dönteni kell az FSZKT előzetes módosításáról, és meg kell határozni a műemléki védettséggel összefüggő feltételeket, követelményeket.

 

 

 

Az Újpest, Váci út 121. számú ingatlan (a jelenleg már használaton kívüli nagy felszíni víztisztító mű területe), illetve a közvetlenül csatlakozó lakóterület és környezete – kiemelkedően kedvező közlekedési (főúthálózati) kapcsolatai ellenére – meglehetősen ellentmondásos helyzetben van, mivel

 • az egykori vízműüzemi terület egyéb célú hasznosítása csak szabályozási terv alapján – a hatályos fővárosi szabályozási keretterv (FSZKT) módosítását követően – lehetséges,
 • a telephely épületeinek műemléki védelme bizonytalanságot jelent az egyes épületek, illetve építmények hasznosíthatóságát illetően, valamint
 • a telephelytől délre lévő lakóterület alapfokú ellátása – kellő településszerkezeti kapcsolatok hiányában – nem biztosított és a jövőben sem lesz biztosítható.

Az építészeti ötletpályázat tárgya ennek megfelelően

 • a tervezési terület településszerkezeti kapcsolatainak és területfelhasználásának meghatározása,
 • a műemléki védelem tartalmának pontosítása, ezen belül a megtartásra érdemes épületek körének és (új) funkciójának meghatározása,
 • a tervezett új létesítmények funkciójára (az egyes rendeltetések arányaira) és elhelyezésére vonatkozó javaslatok kidolgozása, valamint
 • a beépítési paraméterek nagyságrendjének meghatározása.


Az ötletpályázat célja:
A kiíró az építészeti ötletpályázatra érkező tervezői javaslatok alapján kívánja meghatározni a tervezési terület fejlesztésének programját, mely szakmai alapja lehet a műemléki követelmények előzetes tisztázására vonatkozó elvi engedélyezési tervnek, a fővárosi szabályozási keretterv módosítását célzó hatástanulmánynak, valamint az önkormányzattal megkötendő településrendezési szerződésnek és így a terület hasznosításának építésjogi kereteit biztosító szabályozási tervnek is. A kiíró a tervezési programot – a bíráló bizottság ajánlásait is figyelembe véve – a díjazásban és megvételben részesített pályaművekben szereplő ötletek alapján kívánja meghatározni.

Az ötletpályázat kiírója
Fővárosi Vízművek Zrt.
1134 Budapest, Váci út 23-27.
Weboldal: www.vizmuvek.hu
adószám: 10898824-2-44
Cg.: 01-10-042451
számlaszám: 11794008-20510491

Az ötletpályázat lebonyolítója
Magyar Építész Kamara
Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. (MÉK Kft.)
1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.
Weboldal: www.mek.hu, E-mail cím: info/kukac/mek.hu Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Az építészeti ötletpályázat jellege, formája
a)    Az ötletpályázat jellege: NYÍLT
b)    Az építészeti ötletpályázati eljárás formája: ÖTLETPÁLYÁZAT  
c)    Az építészeti ötletpályázat: TITKOS
d)    Az építészeti ötletpályázat lebonyolítása

 • a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Kormányrendelet,
 • a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzata, valamint
 • a jelen ötletpályázati kiírás előírásai
 • szerint történik.

Az ötletpályázaton való részvétel feltételei
Az ötletpályázat résztvevője – pályázó (a pályamű szerzője) – az a természetes személy lehet
a)    aki a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
b)    aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta és
c)    akivel szemben a 137/2004. (IV. 29.) Kormányrendelet 13. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

Az ötletpályázatot követően a kiírót a díjazott, vagy megvásárolt pályaművek szerzőivel szemben további megbízási kötelezettség, illetve a pályázót vállalási kötelezettség nem terheli.

Az ötletpályázat résztvevője – a pályázó – az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet,
a) amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
b) amely a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte,
c) amely gazdálkodó szervezettel szemben a 137/2004. (IV. 29.) Kormányrendelet 13. § (4) bekezdés, illetve a megnevezett szerzőre a 137/2004. (IV. 29.) Kormányrendelet 13. § (3) bekezdésében felsorolt kizáró okok egyike sem áll fenn,
d) amely gazdálkodó szervezetnél legalább egy olyan személy van alkalmazásban, aki megfelel az 1.4.1. c) pontban foglaltaknak.

 Az ötletpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 137/2004. (IV. 29.) Kormány-rendelet 13. § (3) bekezdés szerinti kizáró okok egyik sem áll fenn. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.

Az ötletpályázaton a pályázó annyi pályázattal vehet részt, amennyi pályázati kiírást megvásárolt.

A bíráló bizottság
a)    az ötletpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott pályázatot,
b)    kizárja a titkosságot sértő pályázatot,
c)    kizárhatja a 3.2. szám alatti melléklet szerint kitöltött, aláírt szerzői jogi kérdésekkel kapcsolatos nyilatkozatot nem tartalmazó pályázatot,
d)    kizárhatja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályázatot,
e)    kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályázatokat.

Az ötletpályázat lebonyolításának időtáblázata
a)    Az ötletpályázat meghirdetése: 2009. november 16.
b)    A helyszíni szemle időpontja: 2009. november 30.
c)    A kérdések határideje: 2009. december 14.
d)    A kérdésekre adott válaszok határideje: 2009. december 21.
e)    A pályaművek postára adásának határideje: 2010. február 1. 24 óra
f)    A pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2010. március 5.
g)    Az ötletpályázat nyilvános bemutatása: 2010. március 31-ig
h)    A díjazatlan pályaművek megőrzése: 2010. április 30-ig.
 
Az ötletpályázati dokumentáció beszerzésének módja
Az ötletpályázati dokumentációt 32.000.- Ft + ÁFA összegért, a regisztráció igazolásakor kapott regisztrációs kód ellenében 2010. február 01. 24 óráig lehet letölteni a Magyar Építész Kamara www.mek.hu webcím alatti honlapjáról. A befizetés a MÉK Kft. részre az alábbi számlaszámon történik: K&H 1020100650203916. A befizetéskor a közlemény rovatban a „Vízmű építészeti ötletpályázat” szöveget és a regisztrációs kódot kell feltüntetni. A teljes dokumentációt a regisztrációs díj beérkezését követően lehet letölteni. Regisztrációs kód nélkül a pályázati dokumentáció letöltése nem lehetséges, letöltés nélkül pályázni nem lehet.

A helyszíni szemle, a kiírással kapcsolatos kérdések és ezekre adott válaszok, a pályázati dokumentáció véglegesítése   
Helyszíni szemle
A kiíró 2009. november 30. 11.00 órakor helyszíni szemlét tart.
Találkozás az Újpest, Váci út 121. alatti telephely főbejáratánál.
A szemlén a kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

Kérdések
A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatos kérdéseket 2009. december 14-ig
a lebonyolító címére (1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.) elsőbbséggel feladott ajánlott levélben, vagy az info/kukac/mek.hu címre küldött e-mailben tehetik fel.

Válaszok
A határidőben feladott kérdéseket a kiíró, illetve a nevében eljáró bíráló bizottság
2009. december 21-ig megválaszolja és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a regisztráció során megadott címekre postán és ezzel egy időben e-mailen is megküldi, valamint a www.mek.hu honlapon közzéteszi.
A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.

A dokumentáció véglegesítése
A kiíró legkésőbb a kérdések megválaszolásának időpontjáig – a bírálati szempontok, az alkalmassági követelmények és a bíráló bizottság összetétele kivételével – a dokumentáció részletes programjának tartalmát pontosíthatja, kiegészítheti, illetve az ötletpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a dokumentáció árát az azt megvásárolt pályázóknak a kiíró megtéríti.
 
A pályaművek benyújtása
A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (3.1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be. A címzéslapra, illetve a csomagolásra a kinyomtatott szövegen túl a pályázó által semmi más nem írható! A díjazásban, illetve megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

A pályaművek postára adásának határideje: 2010. február 1. 24.00 óra.

A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a bíráló bizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja. A pályaműveket a tervpályázat lebonyolítója (Magyar Építész Kamara Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.) címére (1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.) kell postai úton megküldeni.

A benyújtott pályázatok épségéért a Kiíró nem tartozik felelősséggel

forrás: mek.hu

vélemény írásához jelentkezzen be »