Nézőpontok/Kritika

Civil válasz: miért lő a harctéri tudósító?

2010.11.08. 12:02

Cikkinfó

Építészek, alkotók:
Széman György

Vélemények:
2

Dosszié:

Széman György, MÉASZ elnök reakciója Ertsey Attila "Tudósítás a frontról, avagy a KIVÉT-PHA-ügy" tárgyú bejegyzésére.

Október 28-án írásában Ertsey Attila pálcát tört a KIVÉT-védjegy és a KÉK Program fölött. Forgácsok repültek szerteszét, sokakban megrökönyödést keltve vádjaival. Az utóbbi napokban számosan megerősítettek abban, hogy védjegyrendszer közérdekűségéhez kétség sem fér, és a védjegyjogosultak méltán büszkék kiváló termékeikre. Nem állok hát a fronttudósító vád-lövedékei elé, de a korrekt tájékoztatás végett szeretnék néhány információt megosztani az Építészfórum olvasóival.

a) A Magyar Építész Kamara nem vett részt a KÉK Program kialakításában, de véleményezte azt. A MÉK március-áprilisban ismerte meg és véleményezte a KÉK Programot, melynek akkor is elválaszthatatlan részét képezte a minőségi bónuszrendszer, közelebbről a KIVÉT. A MÉK sem addig, sem a közelmúltig nem kifogásolta a rendszert. A KIVÉT-tel szemben most felmerült kifogásokat ezért nem tekinthetjük megalapozottaknak, sőt megítélésünk szerint a KIVÉT-et érő egyoldalú és tendenciózus támadás a KÉK Program elismerésének hiányát jelzi.

b) A KIVÉT-védjegyrendszer önkéntes, civil kezdeményezésű, nemzetközi tapasztalatok alapján, széles szakmai nyilvánosság körében, az állam bevonásával kialakított független és pártatlan minősítő rendszer, 2004. év óta van jelen a hazai védjegyek között. Működését az állam semmilyen anyagi eszközzel nem támogatja. A rendszer az eljárásban önkéntesen, szabad elhatározással résztvevő, a címért pályázók által fizetett nyilvános díjakból tevődik össze.

c) A KIVÉT-tanúsító eljárás független, és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tett auditorok felülvizsgálatából áll, akik ellenőrzik a pályázati feltételként szabott, és a pályázók által összeállított pályázati dokumentációban rögzített -  a termékekre és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó - törvényi megfelelésen túl az önként vállalt minőségbiztosítási többletteljesítményeket és a KIVÉT-rendszerben résztvevő civil szervezetek legitim, szakma-specifikus ajánlásainak teljesülését. A KIVÉT Minősítő Tanácsa dönt a védjegyhasználat odaítéléséről, hosszabbításról, visszavonásáról. A Minősítő Tanács tagjai között a MÉASZ és az ÉVOSZ tagszervezetei mellett részt vesz a Magyar Épületgépészek Szövetsége, az ÉMI, a „felhasználókat képviselő" szervezetek (Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége), továbbá a Belügyminisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság képviselői is.

d) A védjegy megszerzése nem automatikus: a Tanács számos pályázat számára írt elő hiánypótlást, és szintén számos pályázatot utasít vissza. A többletteljesítmény megkívánt szintjét el nem érő (így elutasított) pályázók természetesen elégedetlenségüket különböző formában fejezik ki; egyes pályázók fejlesztenek, és újra pályázással megszerzik a védjegyet, míg mások panaszukkal különböző állami szerveket, kamarákat, szakmai szervezeteket keresnek meg, és próbálják egyéni érdeksérelmüket illegitim és inkorrekt módon közérdeksérelemként feltüntetni. Reméljük, hogy mind az állami szervek, mind a köztestületek, mind a civil szervezetek kellő elszántsággal küzdenek e „mutyizós-odaszólós" önérdekű befolyásolással szemben. A KIVÉT Minősítő Tanácsa nem „zártkörű klub", csatlakozásra nyitott bármely, az építésügy és az építésgazdaság tágabb értelemben vett területén ténykedő köztestület, civil szervezet előtt.

e) A KIVÉT-et magánszemélyek közcélból alapították, személyes érdekeltségük a rendszer működésében nincs. A Minősítő Tanács tagjai és vezetői anyagi juttatásban nem részesülnek, a KIVÉT titkárságát végző ÉTMV Nonprofit Kft.. egyetlen személy alkalmazásával működik. Állami juttatást, támogatást a rendszer soha nem igényelt és nem kapott. A KIVÉT-rendszer felügyeletét a Magyar Építőanyagipari Szövetség látja el, és KIVÉT kapcsán visszautasít mindenfajta „magánérdekekre" utaló vádaskodást. A MÉASZ tisztelettel felhívja a témakörben állásfoglalók figyelmét, hogy megfogalmazásaikban tartsák szem előtt a személyiség jogok védelmével és a jó hírnév sérelmével kapcsolatos jogi és etikai szempontokat.

f) Egyes vélemények a KIVÉT-rendszer újszerűségét és gyakorlatban is bizonyított aktív minőségpolitikai jelentőségét emelik ki, más észrevételek szerint a KIVÉT-rendszer számos tekintetben kiforratlan, nem veszi figyelembe a nemzetközi tanúsításokat, minősítéseket. Ez utóbbi felvetés valószínűleg a rendszer ismeretének a hiányára vezethető vissza. Szintén lényegesnek tartjuk, hogy a KIVÉT-rendszer nem diszkriminál, ezt bizonyítja az is, hogy alapítása óta számos külföldi cég szerezte, és folyamatosan minden termékére megszerzi a KIVÉT-minősítést (pld Hörmann), mert fontosnak tartja, hogy önkéntes, a szakma és a piac által elismert védjeggyel igazolja: a magyar disztribútorai és kivitelezői felett minőségi ellenőrzést gyakorol, ezáltal is védve a fogyasztót. Az állam számára a KIVÉT, illetve a tanúsított minőség fontos szempontja a közpénzek felhasználásának ellenőrzéséhez szakmaisága, a civil kontroll biztosított függetlensége és ellenőrizhetősége miatt. A KIVÉT-rendszerben részt vevők nem piaci diszkriminációt, hanem a piac tisztulását, a minőség értéktudatának elterjesztését várják a rendszertől, és saját munkájukban is erre törekszenek a KIVÉT népszerűsítésekor. Ezt bizonyítja az is, hogy a KIVÉT-rendszerhez csatlakozott többek között az ÉVOSZ  Magyar Készház Szövetség (KIVÉT-MAKÉSZ-védjegy) és a Magyar Épületgépészek Szövetsége (KIVÉT-Épületgépész-védjegy)

g) PHA minősítésekről: Sajnálatosnak tartjuk, hogy a Magyar Passzívház Szövetség és a PAOSZ közötti nézeteltérés eszkalálódása a KÉK program célkitűzéseit is megkérdőjelezi, továbbá az is sajnálatos, hogy e vita az Épületenergetikai Albizottság elé került. A Magyar Passzívház Szövetség a MÉASZ tagszervezete, a MAPASZ fő célja a passzívházzal kapcsolatos köznyilvános tapasztalatok átvétele és magyarországi adaptációja, és a közeljövőben bevezetésre kerülő európai uniós direktíva alapján a passzívház-szemlélet népszerűsítése. A MAPASZ komoly szellemi és anyagi áldozatokat hozott annak érdekében, hogy a KÉK munkacsoport tagjaként részt vegyen a KÉK Program kidolgozásában. Ezúton – ismét - javasoljuk az érintett szakmai szervezeteknek, hogy egyeztessük a PHA minősítéssel kapcsolatban felmerült szempontokat. E folyamat elindítása érdekében a MÉASZ mint a KIVÉT-rendszer felügyeletét ellátó szervezet sürgős intézkedést kért a KTVÉT PHA rendszer honlapon meghirdetésének történő felfüggesztésére, mely megtörtént.

h) A Magyar Építész Kamara szakmai kompetenciáiról: senki nem vonhatja és vonja kétségbe a köztestületek – közöttük a MÉK – törvény által biztosított kompetenciáit. A  köztestületek törvény biztosította kizárólagos joga a szakmai jogosultságok nyilvántartása a törvény által előírt kompetenciák vonatkozásában és az erre vonatkozó közhiteles nyilvántartás vezetése. A passzívház kifejezés kizárólagos használatára, tartalmának kizárólagos definíciójára nem tudunk semmiféle nemzetközi regulációról, illetve erre a hazai jogrendszer sem ad lehetőséget.

Széman György
MÉASZ Elnök

Vélemények (2)
álpácsínó
2010.11.08.
18:50

Széman úr, a védjegyrendszer monopolhelyzetbe hozásával van gond, és azzal az összeférhetetlenséggel, amivel Ön mint minisztériumi tisztségviselő helyzetbe hozza a saját védjegyrendszerét. Közérdekűség stb. csak blabla... Néhány kérdés, kérem őszintén válaszoljon:

a) A KÉK előterjesztés eredeti verziójában nem volt még benne egy csomó dolog, például a PHA-bónusz és társai. A szakmai véleményezők nem találkoztak az április 6. keltezésű verzióval, amibe utólag csempésztek bele újabb kivételezetteket. Ezzel megvezették a Kamarát és a Minisztériumot is. Ertsey Attila ezt nehezményezi többek között a tízezer építészmérnök kamarai tag nevében, hogy módosított, átírt anyagot hívnak "egyeztetett, szakmailag véleményezett" anyagnak. Ez nagyfokú arrogancia Ön részéről, mint a KÉK anyag koordinálójától, nem kellene bocsánatot kérnie?

b) A KIVÉT-rendszer néhány magánszemély által tulajdonolt, szakmában ismeretlen minősítő kezdeményezés, amit pályázati feltételként szeretne megszabni a 30%-os bónusztámogatások elnyeréséhez, ami akár milliós tétel is lehet. Nem sérti ez a versenysemlegességet, monopolhelyzetet biztosítava Önnek és társainak,   indokolatlan jövedelmet biztosítva egy kétes értékű minősítésért cserébe?

c) Miért szeretnék a KIVÉT-et KIVÉT-elezett helyzetbe hozni?

d) Milyen mutyizással került be a KIVÉT-rendszer a kormány-előterjesztésbe?

e) A KIVÉT-et néhány magánszemély alapította. Hogyan kerül bele, kivételezett helyzetbe hozva egy készülő kormányelőterjesztésbe, EU-s pénzeket hasznosító új Széchenyi Tervbe?

f) Azt a néhány terméket és céget is felsorolná, akik még nem csatlakoztak a KIVÉT-hez?

g) Milyen vitára utal a Mapasz és a PAOSZ között? Mi a PHA? Mit jelent a KIVÉT-PHA felfüggesztése, mely megtörtént? A felfüggesztés azt is jelenti, hogy visszaadja a PHA Kft.-ben (önként) vállalt Felügyelő Bizottsági tagságát is?

h) Ön, aki se nem építész, se nem mérnök, és nem is ért műszaki kérdésekhez, hogy lehet "szakmapolitikus", melyik szakma a legfontosabb Önnek?

Egy utolsó kérdés: Mikor mond le minisztériumi tisztségéről?

Ertsey Attila
2010.11.08.
18:12

Tisztelt Elnök Úr!

Az írás állításait fenntartom. Azok nem az én személyes véleményemet tükrözik, hanem a MÉK Szakmapolitikai Bizottság szakértőiét, továbbá számos szakemberét, szakmai szervezetét(MÉSZ, HuGBC), akikhez eljuttattuk a véleményezett anyagot. Többek közt a személyemet ért nemtelen rágalmak és nyílt-burkolt fenyegetések miatt kellett nyilvánosságra hozzam az írást. Ha már megszólíttattam, csak az e levélben foglaltakra reagálok. Megdöbbent, hogy szavaimat Elnök Úr kiforgatja. Hangsúlyoztam, hogy a KÉK-anyagot kitűnő anyagnak tartom, kifogásaink a tudtunk nélkül, utólag beszúrt tartalmakkal kapcsolatban vannak. Ezek kigyomlálása után a KÉK-anyagot továbbra is kitűnőnek tartom. Hogy pálcát törnék felette, ez az állítás nem több egy teátrális csúsztatásnál. Nem élhet vissza senki a MÉK nevével, hogy azzal legitimáljon egy a MÉK által nem 100 %-ban ismert anyagot. Ezt Ön, mint egy szakmai szervezet elnöke, ugyanolyan jól tudja, mint én.

a./ a történet a MÉK szemszögéből nem így néz ki. Ezt leírtam, nem kívánom megismételni. A KIVÉT-et érintő kritika egy dolog, annak állami pénzek elosztásában való monopolhelyzetbe juttatása pedig egy teljesen más dolog. Utóbbi megengedhetetlen. Állításaim nem egyoldalúak és nem tendenciózusak, hanem konkrétak és egyenesek. Állításainkra azonban nem tárgyszerű válaszok érkeztek, hanem alaptalan vádaskodások, minősítések.

b./ egyetértek, fenntartva a KIVÉT bizonyos részeit illető kifogásainkat, melyek - mint elmondtuk - orvosolhatóak.

c./ az itt felsoroltak nem adnak választ a KIVÉT-tel szemben mértékadó, világszínvonalú cégek által megfogalmazott kritikára.

d./Tisztelt Elnök Úr! Nem lenne egyszerűbb, ha a tételesen felsorolt kifogásokra - akár egyre is azok közül - inkább válaszolna, és nem a kritikát megfogalmazókat kezdené minősíteni (mutyizós, odaszólós, önérdekű, stb.)? Ön milyen alapon aggat ilyen jelzőket például Európa egyik piacvezető ablakgyártójára? Arra miért nem válaszol, hogy miért honorálnak KIVÉT-védjeggyel olyan ablakprofilokat, melyek gyártását Ausztriában és Németországban már betiltották?

e./ Hol olvasott Elnök Úr az írásban "magánérdekekre" utaló vádaskodást? Én nem találtam ilyet. Jó lenne, ha éppen Elnök Úr és partnerei (Debreczy Zoltán) fontolnák meg az Önök által minősített személyekkel kapcsolatban a személyiség jogok védelmével és a jó hírnév sérelmével kapcsolatos jogi és etikai szempontokat. Hogy egyetlen személyt alkalmaznak, azzal inkább azon kérdést támasztja alá, melyet feltettünk: milyen minősítési háttérrel, laborral, stb. rendelkezik a KIVÉT, vagy a minősítés csak papíron történik?

f./Továbbra is súlyos kételyeink vannak ezen állítással szemben: "Az állam számára a KIVÉT, illetve a tanúsított minőség fontos szempontja a közpénzek felhasználásának ellenőrzéséhez szakmaisága, a civil kontroll biztosított függetlensége és ellenőrizhetősége miatt." Ezek frázisok, amiket például egy Versenyhivatali eljárás egy mozdulattal lesöpör, nem beszélve egy brüsszeli bizottsági kifogás esetéről, mely nemzetgazdasági károkat okozhat - ez kinek a felelőssége lesz? Kár lenne ezért feláldozni egy olyan kiváló anyagot, mint a KÉK, és veszélyeztetni a Széchenyi-terv sikerét. Tisztában vannak azzal, mit kockáztatnak? Az az érzésem, nem. Önök felelős politikusok háta mögé bújnak, akik Önök mögött szakmai konszenzust hisznek. Erről szó sincs. A felsorolt szakmai szervezetek közreműködése sem jogosítja fel a KIVÉT-et állami támogatások feletti monopolhelyzetű rendelkezésre.

g./Az utalás a "Magyar Passzívház Szövetség és a PAOSZ közötti nézeteltérés eszkalálódására" egy hatalmas csúsztatás, amit újfent vissza kell utasítsak. Elnök Úr, emlékeztetem az NGM-ben lezajlott személyes találkozónkon elhangzottakra, amire Ön nem akar emlékezni: a MAPASZ és a PAOSZ két független egyesület, akik közt nincs nézeteltérés. Ha lenne is, mi közünk hozzá? Elnök Úr a nagyon is konkrét kérdésekre való válasz helyett a vita mögött egy lobbyharcot sejtet, mintha az egész ügy arról szólna, hogy valakinek savanyú a szőlő. Egy ilyen kijelentés egyébként is furcsán csengene olyasvalakiknek a szájából, aki éppen a szőlőosztás szerepére aspirálnak. A MAPASZ-ról részünkről semmilyen kritikát nem fogalmaztunk meg, épp ellenkezőleg - mint azt bárki elolvashatja -, nyitottságunkat hangoztattuk a szakmai tapasztalatokat felhalmozó szervezetek - többek közt a MAPASZ - felé, akik tagjaira a kamarák szakmai továbbképzési programjaiban számítunk. Kifogásunk a PHA Kft-vel szemben fogalmazódott meg. Üdvözöljük javaslatukat a PHA-minősítéssel kapcsolatos egyeztetésre vonatkozóan.

h./ a passzívház, alacsony energiaigényű ház, stb. kategóriák meghatározása nemzeti hatáskör, azonban ennek szélekörű szakmai konszenzuson kell alapulnia, melyben a kamarák (MÉK, MMK) kihagyhatatlan tényezők. Nem a PHA Kft. dolga ezen kategóriák definiálása. A definiálásra, valamint a minősítési és továbbképzési rendszer kialakítására a MÉK szakmai kerekasztalt hív össze még ez évben.

Mivel az elfogulatlan szakmai viták viszik előre legjobban az ügyeket, ezúton meghívom Elnök Urat egy nyilvános vitára, mely a FUGA Építészeti Központban (1052 Bp., Petőfi Sándor u. 5) november 22-én 18.00-kor lesz a most vitatott témában.

Tisztelettel üdvözli

Ertsey Attila

MÉK alelnök

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Ráckevei szerb ortodox templom // Egy hely + Építészfórum

2023.10.04. 11:36
9:11

Az Egy hely csapata ezúttal a ráckevei Nagyboldogasszony templom sokszínű és mozgalmas történetét mutatja be. A gótikus épület építésében feltehetőleg Budáról érkezett olasz kőművesek és kézművesek is részt vettek, míg a templomban található freskók hat év alatt készültek el.

Az Egy hely csapata ezúttal a ráckevei Nagyboldogasszony templom sokszínű és mozgalmas történetét mutatja be. A gótikus épület építésében feltehetőleg Budáról érkezett olasz kőművesek és kézművesek is részt vettek, míg a templomban található freskók hat év alatt készültek el.

Nézőpontok/Történet

Blaha Lujza tér // Egy hely + Építészfórum

2023.10.04. 11:33
10:06

Ez Egy hely csapata a közelmúltban felújított Blaha Lujza tér történetét és új kialakítását mutatja be. A teret 103 éve, 1920-ban, a Közmunkák Tanácsa javaslatára nevezték el Blaha Lujzáról, a nemzet csalogányáról, aki azon kívül, hogy a térre néző lakásban lakott, gyakori fellépője is volt az akkor még ott álló Nemzeti Színháznak.

Ez Egy hely csapata a közelmúltban felújított Blaha Lujza tér történetét és új kialakítását mutatja be. A teret 103 éve, 1920-ban, a Közmunkák Tanácsa javaslatára nevezték el Blaha Lujzáról, a nemzet csalogányáról, aki azon kívül, hogy a térre néző lakásban lakott, gyakori fellépője is volt az akkor még ott álló Nemzeti Színháznak.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk