Nézőpontok/Kritika

A MÉK, BÉK, MÉSZ Elnökségének közös állásfoglalása

2008.02.07. 13:43

Cikkinfó

Vélemények:
4

Dosszié:

a 2008. február 5 -én megjelent „megállított" Kormányzati Negyeddel kapcsolatos nyílt levélre

a 2008. február 5 -én megjelent „megállított" Kormányzati Negyeddel kapcsolatos nyílt levélre.

2007. január 16 -án a Kormány határozatot hozott országunk Kormányzati Negyedének kialakításáról. A korábban lezajlott Kormányzati Negyed helykijelölésére kiírt nyílt pályázatának eredményét is ezen határozatában hirdette ki.

A döntésre felkért szakemberek véleménye alapján kijelölt helyre (Nyugati pályaudvar térsége) immár közbeszerzési eljárás keretein belül nemzetközi tervpályázatot írt ki a KVI. A tervpályázat kiírásának programrészét a Megrendelő határozta meg.

A tervpályázat előkészítése a vonatkozó jogszabályok betartásával, a Kamarák és a MÉSZ bevonásával történt. Ekkor fogalmaztuk meg, hogy a pályaudvarok infrastrukturális fejlesztése alapvetően fontos cél, s ezért támogattuk a nemzetközi pályázat lebonyolítását.

A legméltóbb pályamű kiválasztását jeles hazai és külföldi szakemberekből álló bíráló bizottság végezte. A pályázat elérte célját abban a tekintetben, hogy átfogó koncepciók születtek a térség fejlesztésére. A nyertes pályaműnek ugyanakkor fontos üzenete van a jövő építészeti szemléletváltására vonatkozóan, s ezt az üzenetet a MÉSZ és a MÉK szakmai kiállításokon és konferenciákon mutatta be. A nyertes japán-magyar pályázó garanciát jelentett a megvalósulás színvonalára.

A legjobb helyen végzett tervjavaslat szerzőivel, a közbeszerzés lebonyolításával megbízott KVI tervezési szerződés megkötését kezdeményezte.

2007. március 30 -án megalakult a Projekt Monitoring Bizottság (PMB), melynek legfontosabb feladata a „beruházás tisztaságának és átláthatóságának biztosítása" volt. A MÉSZ a monitoring bizottságnak nem volt tagja.
A PMB tagjai felkérés alapján:
- a MÉK elnöke
- a BÉK elnöke
- a Budapesti és Pest Megyei Mérnök Kamara elnöke
- az Országos Főépítész
- a Főváros Főépítésze
- VI. ker. Főépítész
- az Állami Számvevőszék és Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetségének képviselője

A MÉK és BÉK a tervezés folyamatát mindvégig figyelemmel kísérte.

2007. szeptember 27 -én a KVI szakmai koordinációs segítséget kért a szakmai kamaráktól. Ennek értelmében a BÉK – mint területileg illetékes kamara – közös megegyezéssel Varga Levente DLA építészt kamarai biztosként kinevezte. Ettől kezdve a szakmai munka előrehaladásáról és gondjairól a KVI és a MÉK, BÉK folyamatos tájékoztatást kapott.

Októberre világossá vált, hogy a nyertes pályamű és az időközben változó tervezési program között jelentős különbség van.

2007. december 3 -ára elkészített vázlatterv szakmai szempontból a rendelkezésre álló információknak kívánt megfelelni, miközben a telekalakítás, a városrendezési szabályozási háttér, a műszaki infrastrukturális fejlesztés keretei és határai még kialakulatlanok voltak.

Az elkészült vázlattervet több szakértőből álló testület véleményezte.
A negatív szakvélemény - többek között – főbb pontjai az alaprajz flexibilitásának hiányára, a fajlagosan nagy homlokzati felületek arányára, a „zöld" homlokzat megvalósításának problémájára az elvártnál kisebb alapterületre, a hasznos – nem hasznos területek kedvezőtlen arányára, a parkolóhelyek kedvezőtlen kialakítására vonatkoztak.

A kifogások jelentős részének szakmai értékeléséből kitűnt, hogy a díjnyertes pályamű ezeknek az újabb elvárásoknak struktúrájánál fogva sem képes úgy megfelelni, hogy ez az engedélyezési terv alapját képezze.

Ezt felismerve született 2007. december 10 -én a BÉK Elnökségének állásfoglalása – a MÉK egyetértésével -, amely nyomatékkal felhívta a KVI figyelmét arra, hogy a továbbtervezést vagy a győztes pályamű szerzőjével, vagy jelentős programváltás esetén új nemzetközi pályázat nyertesével kell elvégeztetni.

Ezek után került sor a közbeszerzési párbeszéd végeredményének nyilvánosságra hozására, miszerint érvényes javaslat a megvalósításra nem érkezett.
Itt hívjuk fel nyomatékkal a figyelmet arra, hogy addig még el nem fogadott tervek megvalósításának pénzügyi hátterét és átadási határidejét kellett szavatolnia a pályázónak.

2008. január 8 -án a sajtóból értesülhetett mindenki – köztük a tervezők, hovatovább a PMB tagjai is – a projekt „megállításáról".

A MÉK és BÉK elnökei, mint a „lebonyolítás tisztaságáért és átláthatóságáért" felelős szervezet tagjai mai napig sem kaptak hivatalos tájékoztatást a történtekről.

Mindezt, mint legfontosabb kronológiai történéseket előrebocsátva, a feltett kérdésekre a válaszok:

ad 1. A BÉK Szakmafelügyeleti Bizottsága eddig minden esetben a szakmai megfelelőséget vizsgálta, amelyre ebben az esetben is hajlandó. Nem áll jogában viszont az egyébként titkos építész program vizsgálata és egybevetése a tervpályázat nyertes tervének programjával, kivéve, ha erre a KVI jogutódja felhatalmazza.
Jogában áll viszont a Megbízó és a Tervező közötti megegyezési szándékot elősegíteni – azaz a tervek készültségi szintjét megállapítani.

ad 2. A tervek elbírálása nem PMB feladata. Ezek állapotáról, tartalmáról, színvonaláról a kinevezett Kamarai Biztos jelentéseiből értesültünk a titkosság kereteinek betartása mellett.

ad 3. A tervpályázat elnöke – mivel nem szakmabeli – a vonatkozó előírások szerint szakmai társelnökkel dolgozott a zsűriben. Az a tény, hogy ő egyben a Monitoring Bizottság elnöke is, szakmailag nem kifogásolható. Az sem kifogásolható, ha bárkiket felkérnek szakmai állásfoglalásra. A PMB legfeljebb az állásfoglalás tartalmát kifogásolhatja.

ad 4., 5. A tervezési munka hivatalos lezárásáról nincs tudomásunk.

A három szakmai szervezet azonban nyomatékkal állapítja meg, hogy

1. A Tervezőknek (Team 0708 Építész Kft.) és az eredeti megbízó KVI-nek, illetve jogutódjának meg kell állapodni az eddig végzett munka nagyságrendjéről és ezt a megbízónak ki kell fizetni (vázlatterv, engedélyezési terv készültségi foka).
2. A nyertes pályamű készítői végezhetik a terület „projektesítést", ami egyrészt az eddigi elvégzett munkára épül, másrészt az időközben lezajlott városrendezési munkarészek jóváhagyása és műszaki infrastruktúra fejlesztés megkezdése által magasabb presztizsüvé vált területet fejleszti tovább.

Végül kijelentjük, hogy kiállunk a Tervezők eddig végzett munkája mellett és minden törvényes eszközt felhasználunk jogos követeléseik kifizetése érdekében.

Budapest, 2008. február 6.

Bálint Imre DLA
a Budapesti Építész Kamara elnöke

Eltér István
a Magyar Építész Kamara elnöke

ifj. Kálmán Ernő DLA
a Magyar Építőművészek Szövetsége elnöke

Vélemények (4)
mB
2008.02.07.
20:33

"- Be kell látnunk, ez a birodalom elég nagy és erős! Nem ülhetünk tovább a babérjainkon! Nem elég, ha csak fossuk a szót a dologról!Szten felemelte a fejét, és a hosszú íróvesszőt is, amivel az agyagtáblárarótta a jegyzőkönyvet. - Egyetértek! - kiáltotta. - A tettek beszélnek, nem a szavak. Cselekednünk kell! - Igazad van! - vette át a szót Redzs nekitüzesedve. - Ülhetünk itt egész álló nap, cseveghetünk, szónokolhatunk, okos döntéseket hozhatunk, ettől még nem megy el egy római katona sem! - Tehát fejezzük be végre a fröcsögést, mert ennek semmi értelme, és lépjünk a tettek mezejére! - javasolta Frenszisz. - Egyetértek! - hadonászott Szten a vesszőjével. - Az egész csak időpocsékolás!Kivágódott az ajtó. Egyszerre kapták arrafelé a fejüket, készen arra, hogy a következő pillanatban úgy tegyenek, mintha nem lennének ott. De az ajtónJudit viharzott be rettenetesen feldúlt állapotban. - Letartóztatták Brájent! - kiáltotta melléjük érve. - Mi? - kérdezte Redzs. - Elhurcolták! Keresztre fogják feszíteni!Összenéztek. - Helyes - bólintott Redzs. - Napirenden kívül megvitatjuk. - Mii?!?- Judit a kezét tördelte tehetetlenségében. - Jó indítvány - csatlakozott Szten, és az íróvesszővel aláhúzta azeddigieket, majd várakozásteljesen nézett Redzsre. - Teljesen új indítvány - szögezte le a vezér. - Legyen egy azonnali akció... - gondolkodott egy pillanatig - azonnal! Frenszisz azonban felhívta a figyelmét egy lényeges szempontra. - Előbb meg kell szavazni! - Persze, persze - kapott észbe Redzs -, nyilván előbb szavazni kell. Nem hajtható végre egy határozat... - De az Isten szerelmére! - kiabált Judit. - Induljunk már!!! - Jó, jó - intette le az első terrorista, és diktálni kezdett a jegyzőtáblába. - Ennek az új információnak a fényében; amit Judit, izé, nővérünk hozott... - Ne olyan gyorsan! - kérte Szten.Judit tombolt. - Redzs! Az Isten szerelmére! Ez végtelenül egyszerû. Annyit kell tennünk, hogy kimegyünk azon az ajtón, és megakadályozzuk, hogy fölszegezzék! Ez most történik Redzs! Nem érted, hogy ez  m o s t  t ö r t é n i k? NEM TUDOD FELFOGNI!?!De csak néztek rá. - Eh! - kiáltott fel a lány és kirohant. - Hö-hö - vigyorgott a bizottság egy emberként, majd Redzs fogalmazta meg aközös gondolatot, ami ott vibrált a levegőben. - No igen... Megint kitört rajta a feminizmus. Ó, bocs Loretta! - fordultSztenhez. - Visszaolvasnád, kérlek?"

(forrás)

tewe
2008.02.08.
08:15

@mB: köszönöm, köszönöm, köszönöm. Reggeli helyett egy örökérvényű klasszikus... :)

tewe
2008.02.08.
10:09

@tewe: :-))

idevágó alapmű...

Balázs Attila
2008.02.07.
15:19

E 3 szakmai csúcsszervtől csak egy ilyen végtelenül semmitmondó, mindenki által ismert tény elismétlésére tellett ? E 3 szerv képviseli a magyar építészeket ? Csak akkor képesek kipréselni magukból még egy ilyen nyilatkozatot is, ha erre nyílt levélben felszólítják őket, immáron sokadik alkalommal ?

Egy szakmai kamarának nem elemi kötelessége elsőként megszólalnia, ha törvénytelenséget, a szakmát hátrányosan érintő állami intézkedés történik ? Mitől érdekképviseleti szerv a Magyar Építész Kamara ? Mitől ?

Csoda, ha szinte mindegyik állami beruházás így fejeződik be ? Évekig azzal fognak takarózni, hogy titkos a szerződés? Nevetséges indok, mivel itt senki sem arra kiváncsi, hogy miféle nemzetbiztonsági előírásokat kell betartani, milyen titkos NATO előírásoknak kell megfelelni, hanem a legegyszerűbb szerződéses pontokat szeretné ismerni a KÖZ, akinek ehhez elemi joga van, lévén állami beruházásról van szó, hiszen közpénz, méghozzá igen jelentős közpénz került volna elköltésre.

Csak javasolni tudnám, hogy vegyenek példát mondjuk a Magyar Autóklubról, amely civil szervezetként már eddig is számos komoly eredményt ért el perekkel és próbaperekkel (autópályadij, parkolás bírság...), mert hogy így működik a VALÓDI CIVIL társadalom.

Új hozzászólás

Támogasd az Építészfórumot most, hogy legyen újabb húsz évünk!

Az Építészfórum minden tartalma ingyenes – és az is marad. De ahhoz, hogy eredeti, értékálló anyagokat hozzunk létre, Olvasóink támogatására is szükségünk van.

Támogatom

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk