Épülettervek

Corvin Szigony Projekt Környezetalakítási Nyilvános Tervezési Ötletpályázat

1/13

?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
1/13

Corvin Szigony Projekt Környezetalakítási Nyilvános Tervezési Ötletpályázat
Épülettervek

Corvin Szigony Projekt Környezetalakítási Nyilvános Tervezési Ötletpályázat

2003.03.27. 10:29

A tervpályázat eredménye

A részletes bírálat után a Bírálóbizottság 5 db pályaművet emelt ki és tartott díjazásra ill. megvételre érdemesnek.

A Bírálóbizottság az 1. bírálati sorszámú pályaművet 1.700.000.- Ft-os díjban részesítette.
Tervezők: Varga Péter István; Vadász Orsolya; Brückner Dóra.
Szakági társtervezők: Kokesch Kató; Bálványos Levente.
Munkatársak: Veres Ádám; Csapó Balázs; Erő Zoltán.A Bírálóbizottság az 5. bírálati sorszámú pályaművet 1.200.000.- Ft-os díjban részesítette.
Tervezők: Tóth Péter; Benkő Melinda (Tóth-Benkő Építész Bt.).
Munkatársak: Czirják Ágnes; Szabó Árpád.A Bírálóbizottság a 3. bírálati sorszámú pályaművet 1.200.000.- Ft-os kiemelt megvételben részesítette.
Tervezők: Ginder Ákos Ignác; Horvat Cecilija (Ginder Stúdió Bt)A Bírálóbizottság a 12. bírálati sorszámú pályaművet 1.000.000.- Ft-os megvételben részesítette.
Tervezők: Alexa Zsolt; Rabb Donát; Schreck Ákos; Lukács Katalin; Mohácsi Sándor.A Bírálóbizottság a 10. bírálati sorszámú pályaművet 800.000.- Ft-os megvételben részesítette.
Tervezők: Kulcsár Ernő; Gyetvai Zsolt (Gyetvai Fivérek Kft.)
Szakági társtervezők: R. Takács Eszter; Tarcai Zoltán.
Munkatársak: Fehér Mónika; Vincze SzabolcsRészletek a Zárójelentésből
A budapesti város-rehabilitáció újabb fontos lépéséhez érkezett. A Rév8 Rt. több éves előkészítő munkájának köszönhetően elindult a Középső-Józsefvárosi Város-rehabilitációs Akcióterületen a Corvin - Szigony Projekt néven ismert program megvalósulása. A Józsefvárosi Önkormányzat elfogadta a terület kerületi szabályozási tervét (KSZT), amely a terület emberséges, barátságos, jövőbeni szerepének megfelelő kialakításának kereteit biztosítja. A pályázat célja a szabályozási tervben keretjelleggel megfogalmazott, a meglévő környezetet átértékelő koncepció érzékeny építészeti gondolatokkal történő kifejtése. A Kiírók a pályázat díjazott tervei alapján kívánnak a Projekt megvalósításában résztvevőknek építészeti iránymutatást adni.

A tervpályázat kiírói
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Budapest Főváros Önkormányzata
Rév8 Rt.

A tervpályázat tárgya
A tervezési ötletpályázat tárgya a Corvin - Szigony Projekt területére a részletes pályázati kiírásban megfogalmazott közösségi elvárásoknak megfelelő építészeti karakter megkeresése, elsősorban az újonnan kialakításra kerülő közterület térbeli struktúráinak megtervezése és a már meglévő, de megújuló városi környezet kialakításának elősegítése.

A Bírálóbizottság összetétele
Elnök: Csécsei Béla Józsefváros Polgármestere
Társelnök: dr. Schneller István Budapest Főváros főépítésze, Alföldi György Rév8 Rt. vezérigazgató

Bírálati Szempontok
A Bírálóbizottság a pályaműveket elsődlegesen az alábbi kiemelt szempontok együttes értékelése alapján ítélte meg:

  • A pályamunka városépítészeti, környezetalakítási és építészeti minősége.
  • A feladat pontos megértése és az arra adott válasz.
  • A bemutatott gondolat eredetisége és konzekvens végig vitele.
  • A városrész tervezett hangulatának pontos bemutatása.
  • A sétány egészészének karakterének arculatának kialakítása.
  • A sétány legfontosabb meghatározott kulcspontjainak a kialakítása.
Összefoglalás és ajánlások

 

A tervpályázatra tizenhárom pályamű érkezett be, melyből tizenkettő minden formai követelménynek megfelelt. Egy pályamű feladásának a dokumentumait a Bírálóbizottság hosszas utánajárás után sem találta, ezért a kiírás értelmében a pályaművet kizárta a részletes bírálatból.

A Bírálóbizottság megállapította, hogy a pályázat sikeres volt annak ellenére, hogy a kiírásban megfogalmazott valamennyi szempontnak maradéktalanul megfelelő pályamű nem érkezett be. A pályaművekben ugyanakkor sok a hasznosítható gondolat, ötlet.

A részletes bírálat után a Bírálóbizottság 5 db pályaművet emelt ki és tartott díjazásra ill. megvételre érdemesnek.

A kiírásban megadott bírálati szempontok szerint, a városépítészeti/környezetalakítási alapelvek között a sétány és a teljes beépítés összefüggéseinek feltárását, a sétány szerepének, térbeli struktúrájának és "berendezésének" meghatározását értékelte a Bírálóbizottság.

A pályázat beépítési problematikái közül az egyik legfontosabb; a sétány É-i és D-i oldalának a tájolási lehetőségek miatt szükségszerűen eltérő telepítési karaktere. Ezt a problémát a pályázók egy része radikális beépítési-mód váltással tartotta csak megoldhatónak; a sétány É-i oldalán zárt utcavonalas beépítést alkalmazott, a D-i oldalon pedig utcavonalra merőleges fésűs beépítést.

A sétány és a beépítés viszonyának megoldási típusait három fő csoportba oszthatóan fogalmazták meg a pályázók. A KSZT maradéktalan betartásával tudták saját elképzeléseiket leírni az első csoportba tartozók (5., 7., 10. bírálati sorszámú), amelyek közül az 5. bírálati sorszámú pályamű gazdagította újszerű térkapcsolatokkal a városszövetet.

A megfogalmazott városrendezési céloknak megfelelő sétányt közterületként egységes terv alapján kell kialakítani.

A KSZT előírásaitól kisebb mértékű eltérésekkel fejtette ki javaslatát a pályázók egy másik csoportja (1., 4., 12. bírálati sorszámú). Ezek közül az 1. bírálati sorszámú pályamű a sétánytól délre lévő tömbök beépítésével hozott megfontolásra alkalmas javaslatot. A pályázók harmadik csoportja teljesen figyelmen kívül hagyta a KSZT beépítési elképzeléseit (3., 11. bírálati sorszámú).

A Bírálóbizottság a sétány szerepét tömbönként differenciált módon, urbánus térsorként javasolja kialakítani, nyitott kapcsolattal a Corvin Mozi térségéhez és a Szigony utcához (5. bírálati sorszámú). A sétány hangsúlyos utca-tér kapcsolatainak kialakítását városi térként, szélesebb részeinek kialakítását inkább városi közkertként javasolja (1. bírálati sorszámú). Összefoglalóan elmondható, hogy a KSZT szerinti sétány zöldfelületekkel és építészeti eszközökkel történő tagolt urbánus kialakítása a Bírálóbizottság szerint a helyes irány.

Környezetalakítási szempontból többféle eltérő mélységben kidolgozott pályamű érkezett be. A pályázók jelentős többsége a zöldfelület átgondolt megoldása helyett csak grafikai jelzéseket alkalmazott. Az 1., 10., 12. bírálati sorszámú pályaművek gondolati tartalmukkal és környezetalakítási minőségükkel kiemelkedtek a mezőnyből.

A terület zöldfelületi rendszerét a sétányon kívül a tömbbelsők, valamint ezek kapcsolata határozzák meg. A külső és a belső zöldfelületek közötti pusztán vizuális kapcsolatot tartja elfogadhatónak a Bírálóbizottság, a belső zöldterületek direkt kapcsolatát a sétány zöldfelületével nem. A belső zöldfelületek kialakítására is csak az 1. bírálati sorszámú pályamű tett értékelhető javaslatot.

A terület építészeti kialakítására kevés komplex és hiteles javaslat érkezett. A pályamunkákban bemutatott építészeti megoldások csak részleteikben érdemesek kiemelésre. Ebből a szempontból lehet kiemelni a 3. bírálati sorszámú pályaművet. A Bírálóbizottság állást foglalt abban, hogy a terület hangulatát alapvetően a zöldfelületi karakterű, de erősen urbánus hangvételű közterületek és az arra reflektáló újszerű építészet határozza meg.

A KSZT-nek maradéktalanul az 5. bírálati sorszámú pályamű felel meg, további 6 pályamű kismértékben (1.,2.,7.,8.,10.,12. bírálati sorszámú), amíg többi teljesen eltért ( 3.,4.,6.,9.,11. bírálati sorszámú).

A Bírálóbizottság az ötletpályázat jelleg kapcsán úgy döntött, hogy teljes mértékben az egyik pályaművet sem javasolja megvalósításra, hanem részleteket, ötleteket javasol felhasználásra.

A Bírálóbizottság a fenti összefoglaló értékelés alapján úgy döntött, hogy a díjazásra rendelkezésre álló összeget nem adja ki teljes mértékben, ugyanakkor komplex megoldási javaslatokat és egyes részmegoldásokat értékelni, megvenni, és díjazni kívánt. A Bírálóbizottság azokat a pályaműveket részesítette díjazásban, amelyek a kiírásban megfogalmazott városrendezési céloknak megfeleltek.

1. bírálati sorszámú pályamű
A beépítési javaslat arra az elvre épül, hogy tájolási és városszerkezeti okokból a sétány északi és déli oldalát típusosan eltérő beépítéssel kell megoldani. A sétány északi oldalán napos kávézóteraszok, míg a délin a tömbök között térből kifutó részletek gazdagítják. A terület kellemesen urbanizált és a zöldfelületi értéke is jelentős. A pályamű építészeti arculata határozott álláspontot képvisel a tömegképzés, térformálás tekintetében, de homlokzatképzési javaslata nem elég kiforrott. A városrész tervezett hangulatát a terv jól, de nem túl határozottan jeleníti meg.

2. bírálati sorszámú pályamű
A beépítés kialakítását a pályamű közel teljes mértékben alárendelte a kötelezően betartandó szabályozási tervben foglalt előírásoknak. A pályamű a sétány kialakítása során annak hosszirányú hangsúlyozására törekedett, ezért mellőzte a keresztirányú térbeli elemek alkalmazását. A terület adottságai miatt amúgy is hosszirányú térként adódó sétány egyetlen térként való értelmezése és hosszúkás térformájának fokozott kihangsúlyozására való törekvés elhibázott megközelítése a feladatnak. A sétány szerkezetének, zöldfelületeinek kialakítása sematikus, ötlettelen, unalmas. Bár a zöldfelületek aránya megfelelő, a funkcionális hasznosítás és a formai kialakítás egyaránt megoldatlan marad.

3. bírálati sorszámú pályamű
A pályamű szerzői meggyőződésük kifejtése érdekében nagy kockázatot vállaltak; eltértek a KSZT által meghatározott szabályozástól. A tervezők szerint a KSZT hibája, hogy a sétány a Corvin mozi körüli �patkó� egyik oldalutcájára szűkítve, tűzfalas térlezárások között indul, és hiba, hogy nem érkezik sehova. Feloldani vágyva ezeket a problémákat a �patkó� teljes szélességében való megnyitását javasolják, valamint a sétány vonalvezetésének kissé északabbra való áthelyezésével az útvonalat átvezetik a Szigony utcán egészen a �pap házak� nyolcszögletű terecskéjéig. Az így kialakuló új sétány belváros felé eső vizuális végpontja az Iparművészeti Múzeum kupolája lehetne. Ez utóbbi érv a BB véleménye szerint kicsit erőltetett, viszont a sétány megnyitásával, vonalvezetésével, érkeztetésével kapcsolatos tervezői elképzeléseket annak ellenére értékelhetőnek tartja, hogy ellenkezik a hatályos rendezéssel. Koherencia érezhető az építészeti megoldásokon. A ma építészete jelenik meg a lapokon, túlzások és egyénieskedések nélkül, ízlésesen, arányosan. Az egész pályázati mezőnyből kiemelkedik egységessége, frissessége, érzelmes-értelmes végiggondoltsága miatt.

4. bírálati sorszámú pályamű
A terület beépítésére aszimmetrikus megoldást javasol; az északi tömbök zárt keretes beépítésűek, a déliek É-D-i irányban felnyitottak. A sétány alatt 3 szintes mélyparkolót terveztek 966 személygépkocsi elhelyezésére, mely biztosítja a sétány mentén elhelyezett üzletek, éttermek kiszolgálását is. Kedvezőtlen azonban, hogy a mélygarázst egy ütemben kell megépíteni, így a jelentős költségek nem szakaszolhatóak. A javasolt épület homlokzatok és tagoltság kissé merev, ipari létesítmény-szerű megjelenést ad a lakóházaknak, de a burkolat-architektúra érdekes, változatos, jól tagolt.

5. bírálati sorszámú pályamű
A javasolt beépítés a kialakult forgalmi rendet veszi alapul, és a környező tömbös városszövetbe úgy illeszti városépítészeti javaslatát, hogy az egyszerre fegyelmezett és szabad. Közterületeit nagyon helyesen az utcák, terek, parkok hierarchiájára építi. Felvetett gondolatait megalapozottan, következetesen, jó színvonalon mutatja be. A városrész általa elképzelt hangulatát véve nagyvonalúan, elegánsan, biztos kézzel közli, és összefogott eredményt produkál.

6. bírálati sorszámú pályamű
A pályamű két sétányt alakít ki: a kerületi tervekben szereplő mellett a Tömő utca gyalogosítását is tartalmazza. Ezen felül - átformálva a városi szövetet (a telek és térstruktúrát) - javaslatot ad a sétány déli oldalának sajátos �fésűs� beépítésére. A sétány kialakítása ellentmondásos: az északi oldalon alkalmazott kettős fasor, a javasolt �patakocska�, �tavacska�, az ezekhez lejtő füves térség és a keresztirányba átvezető műkő �hidacskák� sűrűsége. A széttördelt és városi életre alkalmatlan felületek nem szolgálják a környék életét. A pályamű e helyhez viszonyítva radikálisan új építészeti világot vázol fel, aminek alkalmazása vitatható.

7. bírálati sorszámú pályamű
A pályamunka nagy igyekezettel követi a szabályozási tervben megadott előírásokat, a városépítészeti, környezetalakítási és építészeti minőség tekintetében mégis hiányérzetet hagy a bírálóban. A tervből éppen a szabályozási előírásokat kiegészítő, annak elfogadott keretein túlmutató építészeti, kertépítészeti eszköztár �felvonultatása� hiányzik. A terület egészére tett funkcionális javaslata ugyanakkor logikus, áttekinthető.

8. bírálati sorszámú pályamű
A beépítési terv a megmaradó 2-3 emeletes, magastetős épületekhez csatlakozva 3-5 emeletes épületek létesítésére tesz javaslatot a sétány mindkét oldalán zártsorú, keretes beépítéssel. A tervezett lakásszám és a lakásösszetétel a kiírásnak megfelel, a parkolóhelyek száma azonban kevesebb a lakások számánál.A sétány terve egységes elvek szerint, szakaszonként eltérően kialakított térsort javasol, fasorokkal, kiemelt és lesüllyesztett zöldfelületekkel, lugasokkal, vízfelületekkel, szökőkúttal és szobrokkal. A pályamű a KSZT egyes előírásaitól eltekintve tartalmilag és formailag összességében megfelel a pályázati kiírásnak; városépítészeti, környezetalakítási és építészeti minősége a beépítés, a sétány kialakítása és a bemutatásra kerülő épületcsoport tekintetében azonban nem felelt meg az elvárható színvonalnak.

9. bírálati sorszámú pályamű
A pályamű a kiírás tartalmi és formai követelményeinek megfelel. Az alapvetően hagyománytisztelő koncepció rendhagyó színvilágú, és csaknem teljes mértékben megtartja a KSZT előírásait. Telekformálásai reálisak, a beépítési konfigurációk a környékhez igazodva lakókertekkel továbbfejlesztett, zártsorú, keretes beépítést mutatnak. Az épületek megoldásai nem utalnak kellően magas építészeti minőségre. A látványtervek - gondos szerkesztésük ellenére � nem sugároznak barátságos hangulatot, a karakter bizonytalan, sematikus elemekből összeállított.
Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a tervpályázati kiírásnak megfelelő, ugyanakkor a pályázat célját el nem érő pályamű született.

10. bírálati sorszámú pályamű
A pályamű - betartva a KSZT előírásait - keretes beépítésre tesz javaslatot.
A beépítési javaslatban a lakó funkció dominál, melyet a sétány teljes hosszában a földszinten kereskedelmi és vendéglátó egységek egészítenek ki. A tervlapokon megjelenő hangulat és építészeti formavilág azonban nem kedvező. A pályamű legfőbb értéke a kiírók számára a sétány zöldfelületének kialakítása és a köz- és magánterek és azok kapcsolatának végiggondolása.

11. bírálati sorszámú pályamű
A pályamű a sétányt a Corvin mozi tengelyében indította és egy szögtöréssel az eredeti Szigony utcai csatlakozás felé vezeti. Ez a megoldás a KSZT kis mértékű megváltoztatását jelenti. A terv egyedi sodró arculatot mutat, mely nem kívánatos ezen a területen, az alaprajzi építészeti grafika és a tömegvázlatok hangulata egymással nem áll szinkronban, a kollázsszerűség nem teszi átélhetőbbé a bemutatott megoldásokat.

12. bírálati sorszámú pályamű
A pályamű a beépítési tervet nem a teljes területre készíti el, hanem a sétányhoz kapcsolódó tömbökre. A beépítési javaslat elsősorban a térhasználat módjára tesz javaslatot, kialakítja a nyilvános, félnyilvános csoport és magánhasználatú terek rendszerét. Legnagyobb erénye a beépítés gerincét alkotó sétány közterületi karakterének szellemes, differenciált kialakítása. A Bírálóbizottság a bírálati szempontok közül a pályamű esetében a sétány arculatának kialakítására, valamint a városrész tervezett hangulatára tett javaslatot értékelte, annak mai és jövőbemutató megfogalmazását a kiíró számára további hasznosításra javasolta.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk