Pályázatok/Magyar

Színes kerület - Békásmegyer

1/1

1/1

Színes kerület - Békásmegyer
Pályázatok/Magyar

Színes kerület - Békásmegyer

2017.02.03. 14:49

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Budapest

Nyílt pályázatot ír ki Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tízemeletes sávház és pontház homlokzatának díszítő festésére. A pályázat célja, hogy a művészeti alkotások homlokzaton való megjelenítésével szabadtéri kiállítóterek jöjjenek létre. A pályázóknak úgy kell elkészíteni koncepciójukat, hogy az műszakilag megvalósítható és kivitelezhető legyen. Leadási határidő: március 24. 

Módosult a "A Budapest, III. ker. Színes Kerület-Békásmegyer" című ötletpályázat pályázati felhívása! 

A Kiíró ezúton tájékoztatja a pályázatókat, hogy a "A BUDAPEST, III. ker. Színes Kerület-Békásmegyer" című ötletpályázat pályázati felhívását a beérkező pályázói kérdések alapján kiegészíti. A pályázati felhívás dokumentációjának mellékletei kiegészülnek a pályázat tárgyát képező épületek sematikus homlokzati rajzait tartalmazó 3.4. számú melléklettel.

A pályázati felhívás 2.2. "A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEI, FORMAI KÖVETELMÉNYEK" pontja az alábbiak szerint módosul:

Kötelező tartalmi elemek:

 • a pályaművekhez csatolni kell a koncepció műszaki leírás 1 kinyomtatott példányát és digitális példányát
 • a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati felhívás 3.3. számú mellékeltét képző panorámafotókra illesztett legalább 1 db látványtervet, és a felhívás 3.4 számú mellékeltét képző homlokzati rajzokra vetített színezési terveket.


A beérkezett pályázói kérdésekre adott válaszok, illetve a 3.4. számú melléklet ezen a linken érhető el.


A tervpályázat kiírója:

Budapest III. kerület
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
1033 Budapest, Fő tér 3.


A tervpályázat lebonyolítója:

Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 3.


A tervpályázat tárgya:

A tervpályázat tárgya Békásmegyeren a Sarkadi Imre utca és a Jós utca között található 6 db tízemeletes sávház és 2 db tízemeletes pontház homlokzatának díszítő festése.


A tervpályázat céla:

A tervpályázat célja a békásmegyeri társasházak nagyfelületű homlokzatának kültéri képzőművészeti kiállítótérként való felhasználása.

A tervpályázat jellege, formája:

a) A tervpályázat jellege: nyílt
b) A tervpályázat: titkos

A tervpályázaton való részvétel feltételei:

A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet:

 • aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
 • aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,

A tervpályázat résztvevője – a pályázó – az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet,

 • amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,

A tervpályázaton a pályázó több pályaművel is részt vehet.

A pályázatot követően a nyertessel szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés megkötésére kötelezően nem kerül sor.

A pályázó pályaműve benyújtásával egyértelműen és visszavonhatatlanul hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben díjazást, illetve megvételt nyer, akkor az őt megillető valamennyi anyagi szerzői jogról, továbbá bármilyen más jogcímen támasztott, a szellemi alkotással kapcsolatos jogáról, valamint tulajdoni igényéről és bármilyen jogcímen támasztott kötelmi jog igényéről a Kiíró javára a pályázati díjazás, illetve megvétel fejében lemond.


A tervpályázatból való kizárás:

 • a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott küldeményt,
 • kizárja a titkosságot sértő pályázatot
 • kizárja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályamunkát,
 • kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket,
 • kizárja az 1.6. 1-3. pontokban meghatározott „részvételi feltételek”-et nem teljesítő pályázókat.


A tervpályázat lebonyolítása:

 • Ötletpályázat meghirdetése: 2017. február 2.
 • Kérdések határideje: 2017. február 14.
 • Kérdésekre adott válaszok határideje: 2017. február 24.
 • Pályaművek postára adásának határideje: 2017. március 24.
 • Pályamunkák előzetes, szakmai zsűrizése 2017. március 28.
 • Tovább tervezésre alkalmas pályázók értesítése 2017. április 4.
 • Kiválasztott pályázók prezentációja: 2017. április 11.
 • Online szavazás lezárása: 2017. április 23.
 • Pályázat eredményének kihirdetése: 2017. május 5.


A tervpályázati dokumentáció beszerzésének módja:

A tervpályázati dokumentációt díjmentesen, az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. irodájában lehet átvenni, 1033 Budapest, Fő tér 2. 2 emelet 18. szám alatt 2017. március 24-ig 9:00 és 16:00 óra között, vagy a Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. honlapjáról lehet letölteni.


A kiírással kapcsolatos kérdések és ezekre adott válaszok, a pályázati dokumentáció véglegesítése

A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdésekkel 2017. február 14-ig az alábbi címre feladott ajánlott levélben fordulhatnak a lebonyolítóhoz: 

Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 3.

A levél mellett kérjük a kérdések elküldését e-mailben (info@obuda-varosfejleszto.hu) is.

A határidőben feladott kérdéseket a kiíró 2017. február 24-ig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott címekre postán, és ezzel egy időben e-mailen is megküldi.

A kiíró a kérdésekre adott válaszokat, valamint a további háttérdokumentumokat egyaránt közzéteszi honlapján. 
A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.

A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények (bíráló bizottság összetétele) kivételével módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet.


A pályaművek benyújtása

A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (3.1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be. A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

A pályaművek benyújtásának határideje: 2017. március 24.

A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni.
A késve benyújtott pályaműveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.


A Bíráló Bizottság

 • Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere, elnök
 • Massányi Katalin építészmérnök, Óbuda-Békásmegyer főépítésze, társelnök
 • Markóné Tutervai Éva építészmérnök, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal delegáltja, tag
 • Benczúr László építészmérnök, külső tag
 • Töreky Balázs építészmérnök, külső tag


Szavazásra nem jogosult:

 • Karácsonyi Gábor, Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft., titkár

Szavazás

A kiválasztott pályázók művészeti koncepciójukat prezentáción tárják a lakosság felé. A kiválasztott pályaművekről a prezentáció alkalmával helyben szavaznak a megjelentek. Az Önkormányzat honlapjára feltöltött prezentációkra az érdeklődők 2017. április 23-ig szavazhatnak online formában.

A szavazás lezárását követően a kiíró 2017. május 5-én hirdeti ki az eredményt.

A pályázat nyertese az a pályázó, aki a legtöbb szavazatott kapja.


A pályaművek díjazása

A minimum 3, de maximum 5 kiválasztott pályaművek, és a nyertes pályázat díjazására bruttó 5.500.000,- Ft áll rendelkezésre

 • A kiválasztott pályázók azonos összegű díjazásban részesülnek.
 • A kiválasztott pályázók díjazásának legkisebb összege: 500.000,- Ft.
 • A kiválasztott pályázók díjazásának legnagyobb összege: 1.000.000,- Ft.
 • A szavazáson nyertes pályázó díjazásának legkisebb összege: 1.500.000,- Ft.
 • A szavazáson nyertes pályázó díjazásának legnagyobb összege: 2.000.000,- Ft.

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak összegét. A díjak a törvény szerinti mértékű ÁFÁ-t tartalmaznak, és adóköteles bevételek. A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja.

A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

Tervezési feladat

A tervpályázat tárgya Békásmegyeren a Sarkadi Imre utca és a Jós utca között található 6 db tízemeletes sávház és 2 db tízemeletes pontház homlokzatának díszítő festése. A tervpályázat célja, hogy művészeti alkotások homlokzaton való megjelenítésével szabadtéri kiállítóterek jöjjenek létre. A pályázóknak úgy kell elkészíteni pályázatukat, hogy az műszakilag megvalósítható és kivitelezhető legyen.

A tervezéssel érintett házak (észak felől dél felé haladva):

 • Bp. III. kerület Jós utca 2-16. sávház, hrsz.: 65552/20
 • Bp. III. kerület Jós utca 1-15. sávház, hrsz.: 65552/19
 • Bp. III. kerület Szilke utca 1-8.sávház, hrsz.: 65552/17
 • Bp. III. kerület Budakalász utca 1. pontház, hrsz.: 65552/18
 • Bp. III. kerület Bálint György utca 6-20. sávház, hrsz.: 65552/16
 • Bp. III. kerület Bálint György utca 5-19. sávház, hrsz.: 65552/15
 • Bp. III. kerület Sarkadi Imre. utca 1-8. sávház hrsz.: 65552/13
 • Bp. III. kerület Füst Milán utca 3. pontház, hrsz.: 65552/14

A Füst Milán utca 3. számú pontház homlokzata már felújításra került, ezt adottságként kell kezelnie a pályázóknak, de javaslatot tehet a homlokzat megváltoztatására.

A pályázat elkésztésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy a házak homlokzata ütemezve valósul meg. Az első ütemben érintett épületek délkeleti és északnyugati bütü falfelületei kerülnek felújításra. Ennek megfelelően, az ezeken a felületeken megjelenő díszítőfestéseknek önmagukban, önállóan értelmezgetőnek is, ugyanakkor a teljes művészeti koncepcióba illeszkedőnek is kell lenniük

Az első ütemben érintett házak:

 • Sarkadi Imre. utca 1-8.
 • Bálint György utca 6-20
 • Jós utca 1-15.
 • Jós utca 2-16.

Az első ütemben érintett homlokzati felületek a helyszínrajzon jelölve vannak.


A pályaművek benyújtandó munkarészei, formai követelmények

Benyújtandó, kötelező munkarészek:

 • a pályázók a művészeti koncepció bemutatására maximum 3 db A/1-es méretű habkartonra kasírozott tablót nyújthatnak be.
 • a tablók mellett a teljes pályázati anyagot digitális (doc, jpg, tiff, pdf) formátumban digitális adathordozón (CD) is be kell nyújtani.


Kötelező tartalmi elemek:

 • a pályaművekhez csatolni kell a koncepció műszaki leírás 1 kinyomtatott példányát és digitális példányát
 • a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati felhívás 3.3. számú mellékeltét képző panorámafotókra illesztett látványterveket


A pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat. A titkossági szabályt megszegő pályaművet a Bíráló Bizottság az értékelésből kizárja.

A pályaművet magyar nyelven kell elkészíteni.

Letölthető pályázati dokumentáció >> itt.


Budapest, 2017. február 2.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk