Épülettervek/Tervpályázat

A debreceni Dósa Nádor tér rendezésére kiírt tervpályázat zárójelentése

1/1

Dósa nádor tér - forrás: dehir.hu

?>
Dósa nádor tér - forrás: dehir.hu
1/1

Dósa nádor tér - forrás: dehir.hu

A debreceni Dósa Nádor tér rendezésére kiírt tervpályázat zárójelentése
Épülettervek/Tervpályázat

A debreceni Dósa Nádor tér rendezésére kiírt tervpályázat zárójelentése

2016.09.01. 09:15

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Debrecen

A Debrecen, Dósa Nádor tér rendezése, a Csapó utcai tömb átépítése és a gyalogos övezet kiterjesztés című tervpályázaton a Bordás Péter vezette BORD Építész Stúdió Kft. nyerte el az első díjat.

A lebonyolítás rövid ismertetése, beérkezett pályaművek száma és állapota

A tervpályázat Kiírója a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20) (a továbbiakban: Kiíró) volt.

A „Debrecen, Dósa Nádor tér rendezése, a Csapó utcai tömb átépítése és a gyalogos övezet kiterjesztés" című tervpályázatra hirdetményt írt ki, a tervpályázat lebonyolítási szabályainak, valamint a pályázaton történő részvétel feltételeinek ismertetésére pedig Tervpályázati Dokumentáció készült, amely 2016. április 30-ától korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető volt.

A Kiíró a fejlesztési helyszín megtekintésére 2016. május 12-én, 10 órától helyszíni szemlét tartott, ahol a Pályázók tájékoztatást kaphattak a helyszínnel kapcsolatban.

A Tervpályázati Dokumentációt kiváltó Pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatos kérdéseiket 2016. május 17-éig tehették fel.

A Kiíró szakmai indokok és az eljárás során beérkezett ajánlattevői kérdések alapján egy alkalommal módosította eljárás kiírását és dokumentációját.
A módosító hirdetmény 2016. május 28-án jelent meg. 

A határidőben feladott kérdéseket a Kiíró nevében eljáró Bíráló Bizottság a rendelkezésére álló határidőn belül megválaszolta.

A pályaművek kizárólag ajánlott postai küldeményként voltak benyújthatóak 1 eredeti példányban. A feladó adatait a címzéslap nem tartalmazhatja. A postára adás határideje 2016. augusztus 8. volt. A beérkezett pályaművek bontására 2016. augusztus 15-én került sor.

Részvétel

A Tervpályázati Felhívás alapján a Tervpályázati Dokumentáció iránt – vélhetően a tervezési program összetettsége, bonyolultsága miatt - a tervezők nagy érdeklődést nem tanúsítottak. A Dokumentációt végül 4 cég váltotta ki. Határidőre 3 pályamű érkezett, a leadási határidő után (késve) nem érkezett be ajánlat.

A pályázat értékelése

A pályázat értékelését a Kiíró felkérésére Bíráló Bizottság végezte, amelynek munkáját számos szakterületet képviselő (városrendezési, jogi, városfejlesztési, infrastruktúra, közlekedési, közmű, üzemeltetési, műemlékvédelmi, környezetvédelmi, gazdasági, költség-, vasúti, műszaki, biztonsági és energetikai) Szakértők segítették. A Bíráló Bizottság valamennyi tagja és szakértője titoktartási nyilatkozatot írt alá a Pályázók, illetve a Kiíró érdekeinek védelmében. A bizottsági záró munka összevont helyszíni értékeléssel és plenáris ülések sorozatával zárult, a részletes szakértői jelentés összeállítását követően.

A Bíráló Bizottság tagjai

Elnök: Dr. Papp László polgármester
Társelnök: China Tibor főépítész
Tagok:
Pecsenye Béla elnök
Golda János
Kerekes György alelnök
Albert Ágnes szakreferens
Kuhn András főkertész
Sziki Gyula irodavezető
Póttag: Gábor István

A pályaművek értékelésének szempontjai

A Bíráló Bizottság az egyes pályaműveket azonos szempontok szerint értékelte. Az értékelési szempontok - a Tervpályázati Felhívásban és a Tervpályázati Dokumentációban foglaltak szerint - az alábbiak:

a.) Közlekedés

 • felszíni parkolók kulturáltabbá tétele,
 • gépjármű forgalom redukált átvezetése a Városháza megközelítésének biztosításával,
 • a komolyzenei koncertterem épületben minél nagyobb számú parkolóhely kialakítása, nem feltétel a teljes parkolóhely igény biztosítása,
 • gyalogos, gépjármű, kerékpáros közlekedés rendszerére, szervezésére adott javaslat (Csapó u.,Dósa Nádor tér,Liszt Ferenc,egykori Nyomtató,Vár,Blaháné,Újházi Ede u. vizsgálatával),
 • vendéglátóipari helyek feltöltése a vendégforgalmi, valamint a Csokonai Színház látogatói gépjármű forgalmának szimulációja,
 • az akcióterület betáplálási és kiürítési pontjaira tett javaslat.

b.) Köztéri funkció

 • virágpiac helyének kijelölése, árusító helyek és a piacnak helyet adó tér egységes építészeti megjelenésére javaslattétel,
 • vendéglátó teraszok helyének meghatározása,
 • utcabútorokra, közterületi struktúrákra tett javaslat,
 • térburkolatok rendszere,
 • innovatív megoldásokra adott javaslat.

c.) Zöldfelület

 • meglevő fasorok elemeinek lehetőség szerinti megtartása,
 • környezeti klimatikus viszonyok javítására tett javaslat a zöldterületek növelése és/vagy vízfelületek kialakítása által,
 • gazdaságos fenntarthatóság, üzemeltetés,
 • TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása operatív programhoz való illeszkedés.

d.) Magasépítés

 • a komolyzenei koncertépület funkcionalitása, városképbe való integrálása,
 • térszínt alatti parkolás feltárásának helyére és kialakítására tett javaslat,
 • Városháza Sas utca felőli épületszárnyának építészeti minősége.

e.) Beruházási költség (beruházás becsült összege)

 

összefoglaló értékelés

A pályaművek hozzásegítették a kiírót a végleges program átgondolásához.

A tervpályázat alapvetően eredményes volt, mert meggyőzően igazolta a komolyzenei koncertterem beépítésének várható pozitív városépítészeti következményeit. Bebizonyította, hogy a kijelölt kb. 4500 m2-es építési helyen az összetett kulturális funkció elhelyezhető, a gépkocsi parkolás az épület alatti mélygarázsban a Blaháné utca felőli rámpás megközelítéssel elkülönítetten jól megoldható, és a Csapó utca belső szakasza egységes, magas színvonalú sétáló zónává fejleszthető (1-es és 3-as pályamű). A koncertterem léptéke, illeszkedése, a utca kedvező gyalogos megközelíthetősége jelentős lökést adhat a Fórum, a Színház és a Városháza közötti belvárosi térség urbánus fejlesztésének, amit az egyedi építészeti hozzáadott érték minőségileg új szintre tud emelni (3-as pályamű).

A Városháza épület fejlesztésének alapvető célja a Sas utcai épületszárny homlokzatának városépítészeti kezelése, kiegészítése, egységes urbanisztikai keretbe foglalása. A pályázat bebizonyította, hogy az U alakú szárnyhoz kortárs építészeti eszközökkel nyúlva a klasszicista együttes funkcionálisan építészeti és műemléki szempontból egyaránt fejleszthető, a Sas utcai utcakép urbánussá tehető, és benne jelentős közösségi terek hozhatóak létre (1-es és 3-as pályamű). A pályázat bebizonyította, hogy a teljes U alakú műemléki szárny megtartható és megtartandó, felújítandó, így részleges épületbontás sem javasolt. Az épületöböl beépítésénél fokozott figyelmet kell fordítani a használat és az üzemeltetés szempontjaira (3-as pályamű). Fontos szempont a meglévő fa és növényállomány részleges megtartása, és fejlesztése, de a Sas utca térarányának túlzott beszűkítése semmiképp nem ajánlott (2-es pályamű).

A városházával, mint emblematikus épülettel, olyan fajta beavatkozást aggályosnak ítélt meg a Bíráló Bizottság, mely az épület bizonyos részeinek az elbontását irányozta elő. A Bíráló Bizottság ugyanakkor fontosnak tartotta a Dósa Nádor tér átépített részén a parkolás részbeni megtartását.

A kiírás egyértelműen kijelölte a virágpiac helyét a Csapó utcában. Minden pályázó figyelembe vette a javaslatot, és mindegyik más-más megoldást dolgozott ki. Az 1-es pályamű hagyományos formát javasol, a 2-es és a 3-as korszerűt. A 2-es pályázat külön gondolati sémával mutatta be a virágpiac működését. A 3-as számú pályamű értéke, hogy olyan árusító pultokat tervezett, amelyek ülőbútorként is használhatók. A Bíráló Bizottság kedvezőtlennek ítélte azt a javaslatot, amelyben az árusító pavilonok nem mozgatható módon, betonból készülnek. A továbbtervezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a pavilonok „hátsó oldalai" ne kerüljenek a lakóházak földszintjein működő üzletek elé. Szerencsés lenne az árusító asztalokat a Csapó utca hossztengelyeire merőlegesen elhelyezni.

A pályázatok általában jól határozták meg a vendéglátó teraszok helyeit.
Utcabútorok szempontjából a 3-as pályamű adta a legjobb javaslatot. A tervezett árusító pultok az árusítás befejezését követően ülőpadként használhatók.

Minden pályamű törekedett arra, hogy egységes térburkolatot tervezzen. Ennek különösen azért van jelentősége, mert a pályázók komplex belső hálózati rendszert terveztek, és az azonos anyagból készült burkolatok erősítik az egységes megjelenést.

Az 1-es és 2-es pályamű jól értékelhető módon tervezési terület szomszédsági területeire is kiterjedő hálózati javaslatot adott, amely jól mutatja be a gépkocsi közlekedést, a gyalogos zónák helyeit, láttatva ezzel a közlekedési kapcsolatokat, valamint a gyalogos területek által létrejövő teresedéseket. Jó gondolat a Dósa Nádor tér és az Ady Endre tér közötti gyalogos kapcsolat megteremtése.

A pályázók különböző mértékben, de növelték a gyalogosok részarányát, és a zöldfelület mértékét, a gépkocsi forgalmat és a burkolt felületeket csökkentették. A zöldfelület növelés két jó megoldása is megjelenik, egyrészt a térszínen növelt zöldfelület létesítésével (2-es és 3-as pályamű), másrészt a lombkorona szint záródásával a teljes borítottság által alakul ki kedvezőbb mikroklimatikus környezet.

 

Végkövetkeztetés

A bizottság a tervpályázatot eredményesnek minősíti. A korábban felvázolt szempontok és tanulságok alapján egy első díjat ad ki.
A bizottság nagyra értékeli a pályázók által befektetett szellemi és anyagi értéket, ezért a pályázati kiírásban szereplő legmagasabb összeget adja ki.

 

Értékelés

I. díjat nyert a 3. sorszámú pályamű

BORD Építész Stúdió Kft. – vezető építész: Bordás Péter

 

II. díjat nyert az 1. sorszámú pályamű

Archiko Kft. - vezető építész: Kovács Péter DLA

 

Megvételt nyert a 2. sorszámú pályamű

PERACTO Kft. - vezető építész: Elek Attila, Görzsöny Gábor

 

 

 

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk