Nézőpontok/Tanulmány

Az éghajlatváltozás és a területrendezés összefüggései

1/6

A területrendezés és éghajlatváltozás kiemelt témakörei (Forrás: Lechner Tudásközpont)

?>
A területrendezés és éghajlatváltozás kiemelt témakörei (Forrás: Lechner Tudásközpont)
?>
A zöld infrastruktúra funkciói (Forrás: Az EEA Technical report No 2/2014 dokumentum alapján a tanulmány szerzőinek saját szerkesztése)
?>
Meglévő élőhelyek közötti kapcsolat biztosítása - ökológiai hálózat ökológiai folyosó területei a Marcali járás BKÜK területre eső részén (Forrás: Lechner Tudásközpont a BKÜ törvény alapján)
?>
A városi hőhullámokkal kapcsolatos éghajlati hatások mértéke a Marcali járásnak a BKÜK területére eső településein (Forrás: Lechner Tudásközpont)
?>
A városi hőhullámokkal kapcsolatos sérülékenység a Marcali járásnak a BKÜK területére eső településein (Forrás: Lechner Tudásközpont).
?>
1/6

A területrendezés és éghajlatváltozás kiemelt témakörei (Forrás: Lechner Tudásközpont)

Az éghajlatváltozás és a területrendezés összefüggései
Nézőpontok/Tanulmány

Az éghajlatváltozás és a területrendezés összefüggései

2015.09.07. 09:00

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Magyarország

Zöld infrastruktúra, szénhidrogénkút, kitettség és érzékenység: a klímaváltozással kapcsolatban a széndioxid-kibocsátás csökkentéséről esik szó leggyakrabban, de fel kell készülnünk az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodásra is. Mindkettő esetében nagy segítséget jelentenek a területi tervezésben rejlő kiaknázatlan lehetőségek – derül ki a Lechner Tudásközpont szakértői által készített tanulmányból.

Az éghajlatváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodás, más szóval az adaptáció, és az éghajlatváltozás mértékének csökkentése – tudományos kifejezéssel a mitigáció – korunk talán legnagyobb kihívásait jelentik. Mivel mind az éghajlatváltozás következményei és az azokhoz való alkalmazkodás módjai, mind az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentési lehetőségei térségenként, sőt településenként eltérőek, a területi tervezésben rejlő kiaknázatlan potenciál az adaptációs és a mitigációs célok elérésében egyaránt kiemelkedően fontos szerepet játszhat.

Magyarországon az éghajlatváltozással kapcsolatban az első nagyobb volumenű kutatás 2003-ban indult a VA-HA-VA (Változás-Hatás-Változás) projekt keretében. Részben ennek eredményei alapján az országgyűlés 2008-ban fogadta el a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát (NÉS). Ebben külön fejezet foglalkozik a területfejlesztéshez és -rendezéshez, a településfejlesztéshez és -rendezéshez, valamint az épített környezethez kapcsolódó feladatokkal. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtási keretrendszeréről szóló törvény 2013. január 1-től hatályba lépett módosítása a NÉS átdolgozását is maga után vonta.


A területrendezés és éghajlatváltozás kiemelt témakörei (Forrás: Lechner Tudásközpont)
1/6
A területrendezés és éghajlatváltozás kiemelt témakörei (Forrás: Lechner Tudásközpont)
A Lechner Tudásközpont szakemberei már 2014-ben készítettek egy tanulmányt „A területrendezés és az éghajlatváltozás összefüggései" címmel, amelyben részletesen foglalkoztak azzal, hogy a területrendezés szakterülete hogyan járulhat hozzá a klímaváltozás csökkentéséhez, illetve a már elkerülhetetlen változásokhoz való alkalmazkodáshoz. A nemrég elkészült új tanulmányuk viszont egészen más megközelítésben vizsgálja a témát.

Az első fejezetben a szerzők végigtekintik, hogy a NÉS, illetve ennek most elfogadás alatt álló új verziója milyen cselekvési irányokat jelöl ki a területi tervezés számára, másrészt hogy a területi tervezés megújuló rendszere milyen lehetőségeket biztosíthat a kedvezőtlen éghajlati hatások mérséklésére és a széndioxid emisszió csökkentésére.

A Lechner Tudásközpontban készült tanulmány szerint a területi tervezés adaptációs célokat támogató szerepe elsősorban a biodiverzitás csökkenésével, a hőszigethatás erősödésével, az árvízi kockázatok módosulásával és a növekvő hosszúságú aszályos időszakokkal kapcsolatban mutatkozhat meg. Ezen belül a térségi szintű tervezés a regionális terület- és földhasználat alakításával, a zöld infrastruktúra hálózat védelmével és fejlesztésével, a legkiválóbb mezőgazdasági területek megőrzésével, a vízvisszatartás lehetőségeinek feltárásával és víztározók biztosításával, valamint az árvízi és földtani kockázatok mérséklésével segítheti az alkalmazkodást. A települési szintű tervezés a városi hőszigetek vizsgálatán, valamint a belterületi zöldfelületi rendszerek védelmén és fejlesztésén keresztül járul hozzá az adaptációs célok megvalósulásához.


A zöld infrastruktúra funkciói (Forrás: Az EEA Technical report No 2/2014 dokumentum alapján a tanulmány szerzőinek saját szerkesztése)
2/6
A zöld infrastruktúra funkciói (Forrás: Az EEA Technical report No 2/2014 dokumentum alapján a tanulmány szerzőinek saját szerkesztése)


A fentebb említett zöld infrastruktúra fogalmát az Európai Bizottság 2009-es „Fehér Könyv a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodásról" című dokumentuma vezette be. Egységes definíciója még nem született meg, de abban a szakértők egyetértenek, hogy a zöldterületek nemzetközi hálózatát jelenti, amely megőrzi és az emberek számára közvetíti a természetes ökoszisztéma értékeit. Emellett elősegíti, hogy költséges műszaki megoldások helyett a természet által nyújtott eszközöket vegyünk igénybe, például a csapadékvíz-elvezetés, az árnyékolás, a párologtatás és a levegőtisztítás terén.

A területi tervezés a széndioxid-koncentráció csökkentésében is fontos szerepet játszhat, a térségi tervezés szintjén a megújuló energiaforrások kitermelésére és az erdőtelepítésre alkalmas területek kijelölésével, valamint a CO2 leválasztás és tárolás műszaki elemeihez szükséges hely biztosításával.
Ez utóbbi megoldás, amellyel kapcsolatban Európában, az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában az 1990-es évektől kezdve jelentős kutatási programok zajlanak, nálunk még kevéssé ismert. A technológia lényege, hogy a kőszén vagy gáztüzelésű erőművekben, illetve az ipari létesítményekben keletkezett széndioxidot egy ún. szénhidrogénkúton keresztül a megfelelő geológiai formációba injektálják. A technológiához hozzátartozik a CO2 csővezetéken vagy hajón történő szállítása is. Nagyléptékű mintaprojektek valósultak már meg Norvégiában, Kanadában, Algériában, és ezekhez kapcsolódóan nagy ismeretanyag is felhalmozódott.


Meglévő élőhelyek közötti kapcsolat biztosítása - ökológiai hálózat ökológiai folyosó területei a Marcali járás BKÜK területre eső részén (Forrás: Lechner Tudásközpont a BKÜ törvény alapján)
3/6
Meglévő élőhelyek közötti kapcsolat biztosítása - ökológiai hálózat ökológiai folyosó területei a Marcali járás BKÜK területre eső részén (Forrás: Lechner Tudásközpont a BKÜ törvény alapján)
Települési szinten az energiahatékonysággal, a megújuló energiaforrások hasznosításával és a fenntartható mobilitással kapcsolatos területspecifikus beavatkozásokon keresztül járulhat hozzá a tervezés a széndioxid és egyéb üvegházhatású gázok kibocsátásának mérsékléséhez. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek sikerében az önkormányzatok aktív kezdeményező és koordináló szerepe meghatározó lehet. A területi tervezési rendszer jelenleg megújítás alatt áll a januárban megjelent 1032/2015 kormányhatározatnak megfelelően. Ez a folyamat számos ponton erősítheti a tervezésnek a klímaváltozás csökkentésében, illetve a hozzá való alkalmazkodásban betöltött szerepét.

Nagyon lényeges a Lechner Tudásközpont szakértői szerint, hogy ez a megújulás a klímaváltozás szempontjait is figyelembe véve menjen végbe. Erősíteni kell a területrendezés és a területfejlesztés kapcsolatát, hogy egyszerre lehessen rendezési jellegű szabályokat és fejlesztési irányelveket megfogalmazni, sőt ezekhez fejlesztési forrásokat is rendelni. Az integrált térségi tervek megalapozó munkarészeiben foglalkozni kellene többek között a klímasérülékenység elemzésével is, ami által lehetővé válna a beavatkozások pontosabb tervezése. Létre kellene hozni a megye és a település közti mikrotérségi tervezési szintet, amely lehetővé tenné, hogy az agglomerációk szintjén is készüljenek rendezési-fejlesztési tervek, és így a zöldfelületi rendszerek is egységesen kezelhetőek legyenek. Ugyancsak fontos lenne, hogy a térségi tervek a területhasználat tekintetében is integrálják a különböző szakterületek elképzeléseit.


A városi hőhullámokkal kapcsolatos éghajlati hatások mértéke a Marcali járásnak a BKÜK területére eső településein (Forrás: Lechner Tudásközpont)
4/6
A városi hőhullámokkal kapcsolatos éghajlati hatások mértéke a Marcali járásnak a BKÜK területére eső településein (Forrás: Lechner Tudásközpont)
A tanulmány négy témakört emel ki, amelyek az éghajlatváltozás és a területrendezés összefüggése szempontjából különösen fontosak: a zöld infrastruktúra hálózat kijelölése és a térségi tervezési rendszerbe történő integrálása, a térségi sérülékenység elemzése (vagyis a klímaváltozás várható hatásainak és az ahhoz való alkalmazkodóképességnek az együttes vizsgálata), a mezőgazdasági földhasználat-elemzések felülvizsgálata éghajlatváltozási szempontból, valamint a műszaki infrastruktúra hálózatok és a klímaváltozás összefüggéseinek feltárása.

A Lechner Tudásközpont munkatársai ezekből az első kettőt konkrétan is megvizsgálták a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet mintaterületein. A Marcali járásnak a BKÜK területére eső településein a zöld infrastruktúra koncepció megvalósításának lehetőségeit elemezték. A sérülékenység vizsgálata során 14 balatoni települést vizsgáltak a biodiverzitás csökkenésével, a városi hőhullámokkal és a mezőgazdasággal kapcsolatos sérülékenység szempontjából.


A városi hőhullámokkal kapcsolatos sérülékenység a Marcali járásnak a BKÜK területére eső településein (Forrás: Lechner Tudásközpont).
5/6
A városi hőhullámokkal kapcsolatos sérülékenység a Marcali járásnak a BKÜK területére eső településein (Forrás: Lechner Tudásközpont).
A 120 oldalas tudományos munka végén a szerzők összegzik javaslataikat, így többek között az élőhelyek közti ökológiai kapcsolatok erősítését, a legjobb adottságú szántóterületek kiemelt védelmét, a városi hőszigetekkel szemben a belterületi zöldfelületi rendszer védelmét és fejlesztését. Az árvízvédelemben fontosnak tartják a szokásos védekezés mellett a fenntartható földhasználat, a zöld infrastruktúra szerepét és a beépítések korlátozását is. Jelen munkájukban elsősorban a térségi szintre helyezték a hangsúlyt, a településtervezéssel kapcsolatban önálló tanulmány kidolgozását javasolják.


forrás:
Az éghajlatváltozás területrendezési összefüggései, Lechner Tudásközpont

tervezői témafelelős: Schneller Krisztián
szakértők: Devecseri Anikó, Faragóné Huszár Szilvia, Vaszócsik Vilja

külső szakértők: Czúcz Bálint PhD, Podmaniczky László PhD, Skutai Julianna PhD

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Egy hely – A vizsolyi szeráf

2021.12.09. 13:25
00:06:38

Vizsoly neve ismert, ám leginkább Károlyi Gáspár magyar nyelvű teljes bibliafordításának nyomtatásával kapcsolatban említjük. Kevesen tudják, hogy református temploma középkori eredetű, azt pedig még kevesebb, hogy az épületben csodás freskók láthatók. Az Egy hely mai részében a szeráfot ábrázoló látványos falfestménnyel ismerkedhetünk meg.

Vizsoly neve ismert, ám leginkább Károlyi Gáspár magyar nyelvű teljes bibliafordításának nyomtatásával kapcsolatban említjük. Kevesen tudják, hogy református temploma középkori eredetű, azt pedig még kevesebb, hogy az épületben csodás freskók láthatók. Az Egy hely mai részében a szeráfot ábrázoló látványos falfestménnyel ismerkedhetünk meg.

Nézőpontok/Történet

Egy hely – a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum

2021.12.09. 13:22
00:06:40

A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum nem csak a festőóriásnak állít emléket, de a város érdekes történetét is megismerhetik a látogatók. Az Egy hely legújabb része a nemrég újrarendezett állandó kiállítást mutatja be.

A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum nem csak a festőóriásnak állít emléket, de a város érdekes történetét is megismerhetik a látogatók. Az Egy hely legújabb része a nemrég újrarendezett állandó kiállítást mutatja be.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk