Épülettervek/Középület

Pannonhalma Főapátság — a látogatók minőségi fogadása

1/1

?>
1/1

Pannonhalma Főapátság — a látogatók minőségi fogadása
Épülettervek/Középület

Pannonhalma Főapátság — a látogatók minőségi fogadása

2006.06.19. 12:58

Projektinfó

Földrajzi hely:
Pannonhalma, Magyarország

Letölthető dokumentumok:

A tervpályázat eredménye. I. díjas: Szalai Judit Annamária, Dick Sikkes, Albel Éva, Bártol Nándor, Meta van Drunen, Födémesi Zsuzsa, Csaba Tímea — ROELEVELD-SIKKES ARCHITECTS Hungary Kft. Bemutatunk 6 pályaművet

A Pannonhalmi Főapátság látogatóinak minőségi fogadását segítő fejlesztések tervezésére kiírt nyílt építészeti tervpályázat

A tervpályázat kiírása a régi étterem helyett új, a látogatók minőségi fogadásához szükséges funkciókkal kibővített éttermeket kért, valamint a kerékpár-, motorkerékpár-, személygépkocsi- és autóbusz-parkolási lehetőségek kialakítását.

A Pannonhalmi Főapátság 2003-ban fogadóépületet létesített a turisták számára. Ennek rendeltetése a Főapátsághoz érkező turisták kulturált fogadása és a szükséges információkkal való ellátása. A turistafogadó helye a szent hegy „derekánál" domborodó Kosaras domb. Az új épület a korábbiakban épített személygépkocsi és autóbusz parkoló mellett épült fel. A parkoló túlsó oldalát az 1980-as években épült étterem zárja le.

A tervpályázati dokumentációt 40 példányban vásárolták meg. A határidőig (május 24.) 34 db pályázatot adtak postára. Két esetben külön csomagban érkező pályamű-részekről kiderült, hogy egybetartoznak (a 4. és 5. illetve a 21. és 25. sorszámú pályaművek), ezért a Bíráló Bizottság ezeket összevonta, és összesen 32 pályaművet vett bírálatba.


A pályázat eredménye

I. díjban részesült a 27. sorszámú pályamű (2.000.000,- Ft).
Szerzői: Szalai Judit Annamária, Dick Sikkes, Albel Éva, Bártol Nándor, Meta van Drunen, Födémesi Zsuzsa, Csaba Tímea
ROELEVELD-SIKKES ARCHITECTS Hungary Kft.

II. díjban részesült a 6. sorszámú pályamű (1.500.000,- Ft).
Szerzői: Józsa Dávid okl.építész, Farkas Mária okl. építész, műemlékvédelmi szakmérnök, Páhi András építész tervezőművész, Papp Zoltán okl.építész, Vándor Kinga okl. tájépítész / Archi.doc Építésziroda Kft.

III. díjban részesült a 23. sorszámú pályamű (1.000.000,- Ft).
Szerzője: Lévai Tamás

Megvételben részesült a 18. sorszámú pályamű (500.000,- Ft).
Szerzői: építész tervező Wagner Péter, Fekete Ibolya, Gáspár Zoltán Kőnig és Wagner Építészek Kft.
tartószerkezet tervező Balogh Béla
épületgépész tervező Erhardt Lajos,
elektromos tervező Révhegyi Ferenc

Megvételben részesült a 19. sorszámú pályamű (500.000,- Ft).
Szerzői: Tomay Tamás, Galina Zoltán, Szabó Zoltán

Megvételben részesült a 26. sorszámú pályamű (500.000,- Ft).
Szerzői: Török Áron, Vági János, Bruckner Csilla

Díjazásban nem részesült pályaművek: 

21-25. sorszámú pályamű, szerzői: 3H Építésziroda

7. sorszámú pályamű, szerzői: Albrecht László István, Nagy Géza, Juhász Károly Péter 


A tervpályázat összefoglaló értékelése

A Bíráló Bizottság (továbbiakban B.B.) a terveket több szempont szerint, komplex módon értékelte. A lényegi szempontok az alábbiak voltak:
- a telepítés, beépítés, kertészet, tájrendezés problémái a meglévő és a tervezett elemek kapcsolata;
- gépkocsi közlekedés, parkolás módja;
- a rendeltetés problémái, az egyes funkcionális egységek nagyságrendi kérdései, kapcsolatai, a köztük lévő közlekedés rendje;
- az architektúra a tömegképzés homlokzatalakítás jellege, színvonala, minősége;
- mindezekkel összefüggésben a gazdaságossági jellemzők;
- és végül, de nem utolsó sorban az egyedi jellegzetességek.

Telepítés
Érzékeny probléma, hiszen a tervezési program által megkívánt parkoló terület és funkcionális alapterületek gyakorlatilag lefedik a domb egész területét, így a telepítésre adott válaszok már a beépítés módjának megválasztásával választ adnak a tervpályázat legfontosabb kérdésére, azaz a Kosaras domb rehabilitációjának lehetőségére. A beépítéssel kapcsolatban a pályázók általában kétféle választ adtak. Az egyik lehetséges megoldás az volt, hogy a meglévő fogadó épület mellé települve, azzal funkcionális és építészeti egységet alkotva, a terület dél-keleti részére kerültek az új épületek. A másik, döntő többség által választott út az volt, hogy a Kosaras domb tetején, annak keleti, vagy északi oldalán helyezkedik el az új vendéglátó funkciókat tartalmazó épület. Mivel a pályázat lényegi problematikája a Kosaras domb egységes rehabilitációja, táji szerepének visszaállítása, ezért a B.B., azokat a beépítési és telepítési változatokat tartotta alkalmasnak, melyek ennek a szempontnak megfeleltek. (pl: 6, 23, 27 pályázatok)
Fontos szempont volt a telepítés értékelésében a tervezet új épület és a meglévő fogadó épület viszonya. A B. B. előnyben részesítette azokat a pályázatokat, melyekben az új és a meglévő viszonya egymással harmonikus kapcsolatot alkotó építészeti egységként jelentkezik. További előnyt hordoztak magukban azok a megoldások, ahol ez a kontextus többlet értékeket is teremtett. (pl: 6, 23, 27, pályázatok)

Parkolás, gépkocsiközlekedés
A fedett, zárt illetve nyitott parkolási lehetőségek kérdésében a pályamunkák minden lehetséges variációt érintettek, azaz:
- mind a busz mind a személykocsi parkolás fedett, zárt térben történik,
- a személykocsik parkolása fedetten történik a buszok parkolása szabad téren van megoldva,
- minden parkolás szabad téren történik.
A B.B. az első változatot tartotta a legelőnytelenebbnek, hiszen a buszok fedett, zárt téri parkolása nagy belmagasságot, a fordulási sugarak miatt nagy alapterületet, ezáltal nagy tömegeket és a szükségesnél komolyabb tartószerkezetet igényel.
Ugyancsak a B.B. véleménye szerint a második változat értékelhető általában a legelőnyösebbnek, hiszen viszonylag egyszerű tartószerkezeti megoldással viszonylag kicsi alapterületen és kubatúrában elrejtve adja a személykocsik parkolását és az ezekhez képest kisebb számú buszok parkolását gazdaságosan a szabad téren oldja meg.
A harmadik parkolási változat gyakorlatilag visszaállítja a jelenlegi rendet még akkor is, ha fákkal beültetve, vagy egyéb kertészeti megoldásokat alkalmazva a jelenleginél valamelyest jobb kondíciókat teremt.
A fedett parkolók esetében egyszintes és kétszintes megoldások egyaránt nagy számban szerepeltek. Több pályázó azért választotta a kétszintes változatot, mert a buszok zárt és fedett parkolása miatt szükségszerűen létrejövő nagy belmagasság ezt lehetővé tette. Ezt azonban a már korábban ismertetett szempontok miatt a B.B gazdaságtalannak ítélte. Ezekből következően az egyszintes parkolási módszer általában jobb megoldást eredményezett, de néhány terv esetében a gazdaságos alaprajzi elrendezéssel és belső közlekedési renddel párosulva a kétszintes változat is elfogadható volt. (pl: 6-os pályázat)
Általában a zárt és fedett parkolók felvetik az igényes gépészeti ellátottságot. Ez természetesen a fenntartás és üzemeltetés költségeit jelentősen emeli. Néhány pályázó nagyon helyesen, olyan parkolási módszert javasol, amely erős megnyitottsága folytán nem igényel mesterséges szellőztetést. (pl: 27, 28 pályázatok)
A felszíni közlekedés rendjének kialakításában a B.B. előnyként értékelte azt, ha az a szabályozási terv módosítása nélkül megoldható.  A B.B. a tervek ismeretében azt a következtetést vonta le és közvetíti a Kiíró felé, hogy a területen 5-nél több busz parkoltatása a terület vizuális roncsolásához vezethet.

Rendeltetés
A B.B. a tervek ismeretében megállapítja, hogy azok a pályázok jártak el helyesen akik a két alapfunkciót (parkolás, vendéglátás) önálló szerkezeti egységként, egymástól szerkezetileg elválasztva tervezték meg. Ezzel ugyanis nemcsak a tiszta funkcionális határokat teremtették meg, hanem lehetőséget adtak a különböző típusú szerkezetek ütemezhető megépítésére. Az alapfunkciók elválasztása egyben lehetőséget adott arra is, hogy mindkettő megfelelő szerkezeti rendben, kompromisszumok nélkül valósulhasson meg.
A rendeltetés bírálatánál nagy hangsúly esett az egyes funkciócsoportok gazdaságos méretezésére, hiszen ez egyenes arányban van a tömegek nagyságával, ezáltal az érzékeny tájrehabilitációs problémákkal. Ilyen funkcióegység volt a konyhaüzem, a WC csoportok és nem utolsó sorban a parkolók. Több tervnél volt tapasztalható, hogy gazdaságtalan parkolási rendszert használva az alapterület gazdaságtalan nagyságrendűvé növekedett. (pl: 14, 20, 30 pályázatok) Ugyancsak több pályázó esett abba a hibába, hogy a konyhaüzem szerepét túlértékelve túlzott alapterületű egységet hozott létre. Ezekkel ellentétben gazdaságos és megfelelő nagyságrendű konyha funkció található a 7, 27 pályázatokban.
Fontos szempont volt az egyes funkcionális egységek közötti közlekedés rendjének módja. A jól megoldott épületek esetébe elég volt egy vertikális közlekedő mag (lépcső, lift) a közlekedés megfelelő szervezéséhez.
A tervezett szintszámokra vonatkozóan a B.B. megállapította, hogy a feladat jó megoldásához szükséges és elégséges szintek száma kettő. Ennél kevesebb indokolatlan alapterületi terjengősséghez vezetett, ennél több indokolatlan tömegnövekedéshez.

Architektúra
A B.B. véleménye szerint a tervezendő új épület nem igényli, hogy önálló jelértéke legyen, hiszen a területen már meglévő fogadóépület jelértékkel bír. Az erőteljes szimbolikus jelentéstartalmat sem a tervezendő rendeltetések, sem a hely nem igényli. Ugyancsak nincs igény az ünnepélyesség, méltóságteljesség építészeti kifejezésére, hanem éppen ellenkezőleg, a könnyed, transzparens formák és tömegek kialakítására van szükség.
Általában elmondható, hogy a pályázók ráéreztek arra, hogy egyszerű, tiszta formákkal szükséges kifejezni az építészeti mondanivalót. Sok esetben volt viszont hátrányos, hogy az egyszerűség monotonitásba hajlott át.
A tömegek esetében a B.B. ugyancsak az egyszerű, arányos, kifejező tömegeket részesítette előnyben.  A bonyolult, összetett tömegekből építkező pályázatok konfliktus helyzetet teremtenek a meglévő építészeti elemek és a tervezett új között.

Gazdaságosság
Az előző bírálati szempontok komplex összefüggéséből adódik, hogy:
- ha a parkoló megoldása egyszerű, a személygépkocsik fedett, nyitott parkolására ad megoldást a buszok szabadtéri parkolása mellett,
- ha a rendeltetési egységek szerkezetileg és funkcionálisan különválasztottak,
- ha a funkcionális egységek nagyságrendje kellő méretű,
- ha az architektúra egyszerű tömegekből építkezik és egyszerű részformákat alkalmaz,
akkor szinte biztos, hogy gazdaságos lesz a megoldás. Ezt a komplexitást a nyertes tervek általában jól értékelték. A gazdaságos megoldások egyben gazdaságos üzemeltetést és fenntartást is eredményeznek.

A Bíráló Bizottság tagjai
Hortobágyi T. Cirill, perjel - elnök
Cságoly Ferenc építész, MÉK - társelnök
M. Szilas Katalin építész, Pannonhalmi Főapátság - szakmai titkár
Ruttkay Gyula építész, Pannonhalmi Főapátság - tag
Németh Katalin építész, Pannonhalmi Főapátság - tag
Németh Rozália városgazdasági mérnök, Polgármesteri Hivatal Pannonhalma - tag
dr. Blaschek Beáta jogász, Pannonhalmi Főapátság - jogi szakértő

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk