Épülettervek/Középület

Pannonhalma Főapátság — a látogatók minőségi fogadása

1/1

Hirdetés
?>
1/1

Pannonhalma Főapátság — a látogatók minőségi fogadása
Épülettervek/Középület

Pannonhalma Főapátság — a látogatók minőségi fogadása

2006.06.19. 12:58

Projektinfó

Földrajzi hely:
Pannonhalma, Magyarország

Letölthető dokumentumok:

A tervpályázat eredménye. I. díjas: Szalai Judit Annamária, Dick Sikkes, Albel Éva, Bártol Nándor, Meta van Drunen, Födémesi Zsuzsa, Csaba Tímea — ROELEVELD-SIKKES ARCHITECTS Hungary Kft. Bemutatunk 6 pályaművet

A Pannonhalmi Főapátság látogatóinak minőségi fogadását segítő fejlesztések tervezésére kiírt nyílt építészeti tervpályázat

A tervpályázat kiírása a régi étterem helyett új, a látogatók minőségi fogadásához szükséges funkciókkal kibővített éttermeket kért, valamint a kerékpár-, motorkerékpár-, személygépkocsi- és autóbusz-parkolási lehetőségek kialakítását.

A Pannonhalmi Főapátság 2003-ban fogadóépületet létesített a turisták számára. Ennek rendeltetése a Főapátsághoz érkező turisták kulturált fogadása és a szükséges információkkal való ellátása. A turistafogadó helye a szent hegy „derekánál" domborodó Kosaras domb. Az új épület a korábbiakban épített személygépkocsi és autóbusz parkoló mellett épült fel. A parkoló túlsó oldalát az 1980-as években épült étterem zárja le.

A tervpályázati dokumentációt 40 példányban vásárolták meg. A határidőig (május 24.) 34 db pályázatot adtak postára. Két esetben külön csomagban érkező pályamű-részekről kiderült, hogy egybetartoznak (a 4. és 5. illetve a 21. és 25. sorszámú pályaművek), ezért a Bíráló Bizottság ezeket összevonta, és összesen 32 pályaművet vett bírálatba.


A pályázat eredménye

I. díjban részesült a 27. sorszámú pályamű (2.000.000,- Ft).
Szerzői: Szalai Judit Annamária, Dick Sikkes, Albel Éva, Bártol Nándor, Meta van Drunen, Födémesi Zsuzsa, Csaba Tímea
ROELEVELD-SIKKES ARCHITECTS Hungary Kft.

II. díjban részesült a 6. sorszámú pályamű (1.500.000,- Ft).
Szerzői: Józsa Dávid okl.építész, Farkas Mária okl. építész, műemlékvédelmi szakmérnök, Páhi András építész tervezőművész, Papp Zoltán okl.építész, Vándor Kinga okl. tájépítész / Archi.doc Építésziroda Kft.

III. díjban részesült a 23. sorszámú pályamű (1.000.000,- Ft).
Szerzője: Lévai Tamás

Megvételben részesült a 18. sorszámú pályamű (500.000,- Ft).
Szerzői: építész tervező Wagner Péter, Fekete Ibolya, Gáspár Zoltán Kőnig és Wagner Építészek Kft.
tartószerkezet tervező Balogh Béla
épületgépész tervező Erhardt Lajos,
elektromos tervező Révhegyi Ferenc

Megvételben részesült a 19. sorszámú pályamű (500.000,- Ft).
Szerzői: Tomay Tamás, Galina Zoltán, Szabó Zoltán

Megvételben részesült a 26. sorszámú pályamű (500.000,- Ft).
Szerzői: Török Áron, Vági János, Bruckner Csilla

Díjazásban nem részesült pályaművek: 

21-25. sorszámú pályamű, szerzői: 3H Építésziroda

7. sorszámú pályamű, szerzői: Albrecht László István, Nagy Géza, Juhász Károly Péter 


A tervpályázat összefoglaló értékelése

A Bíráló Bizottság (továbbiakban B.B.) a terveket több szempont szerint, komplex módon értékelte. A lényegi szempontok az alábbiak voltak:
- a telepítés, beépítés, kertészet, tájrendezés problémái a meglévő és a tervezett elemek kapcsolata;
- gépkocsi közlekedés, parkolás módja;
- a rendeltetés problémái, az egyes funkcionális egységek nagyságrendi kérdései, kapcsolatai, a köztük lévő közlekedés rendje;
- az architektúra a tömegképzés homlokzatalakítás jellege, színvonala, minősége;
- mindezekkel összefüggésben a gazdaságossági jellemzők;
- és végül, de nem utolsó sorban az egyedi jellegzetességek.

Telepítés
Érzékeny probléma, hiszen a tervezési program által megkívánt parkoló terület és funkcionális alapterületek gyakorlatilag lefedik a domb egész területét, így a telepítésre adott válaszok már a beépítés módjának megválasztásával választ adnak a tervpályázat legfontosabb kérdésére, azaz a Kosaras domb rehabilitációjának lehetőségére. A beépítéssel kapcsolatban a pályázók általában kétféle választ adtak. Az egyik lehetséges megoldás az volt, hogy a meglévő fogadó épület mellé települve, azzal funkcionális és építészeti egységet alkotva, a terület dél-keleti részére kerültek az új épületek. A másik, döntő többség által választott út az volt, hogy a Kosaras domb tetején, annak keleti, vagy északi oldalán helyezkedik el az új vendéglátó funkciókat tartalmazó épület. Mivel a pályázat lényegi problematikája a Kosaras domb egységes rehabilitációja, táji szerepének visszaállítása, ezért a B.B., azokat a beépítési és telepítési változatokat tartotta alkalmasnak, melyek ennek a szempontnak megfeleltek. (pl: 6, 23, 27 pályázatok)
Fontos szempont volt a telepítés értékelésében a tervezet új épület és a meglévő fogadó épület viszonya. A B. B. előnyben részesítette azokat a pályázatokat, melyekben az új és a meglévő viszonya egymással harmonikus kapcsolatot alkotó építészeti egységként jelentkezik. További előnyt hordoztak magukban azok a megoldások, ahol ez a kontextus többlet értékeket is teremtett. (pl: 6, 23, 27, pályázatok)

Parkolás, gépkocsiközlekedés
A fedett, zárt illetve nyitott parkolási lehetőségek kérdésében a pályamunkák minden lehetséges variációt érintettek, azaz:
- mind a busz mind a személykocsi parkolás fedett, zárt térben történik,
- a személykocsik parkolása fedetten történik a buszok parkolása szabad téren van megoldva,
- minden parkolás szabad téren történik.
A B.B. az első változatot tartotta a legelőnytelenebbnek, hiszen a buszok fedett, zárt téri parkolása nagy belmagasságot, a fordulási sugarak miatt nagy alapterületet, ezáltal nagy tömegeket és a szükségesnél komolyabb tartószerkezetet igényel.
Ugyancsak a B.B. véleménye szerint a második változat értékelhető általában a legelőnyösebbnek, hiszen viszonylag egyszerű tartószerkezeti megoldással viszonylag kicsi alapterületen és kubatúrában elrejtve adja a személykocsik parkolását és az ezekhez képest kisebb számú buszok parkolását gazdaságosan a szabad téren oldja meg.
A harmadik parkolási változat gyakorlatilag visszaállítja a jelenlegi rendet még akkor is, ha fákkal beültetve, vagy egyéb kertészeti megoldásokat alkalmazva a jelenleginél valamelyest jobb kondíciókat teremt.
A fedett parkolók esetében egyszintes és kétszintes megoldások egyaránt nagy számban szerepeltek. Több pályázó azért választotta a kétszintes változatot, mert a buszok zárt és fedett parkolása miatt szükségszerűen létrejövő nagy belmagasság ezt lehetővé tette. Ezt azonban a már korábban ismertetett szempontok miatt a B.B gazdaságtalannak ítélte. Ezekből következően az egyszintes parkolási módszer általában jobb megoldást eredményezett, de néhány terv esetében a gazdaságos alaprajzi elrendezéssel és belső közlekedési renddel párosulva a kétszintes változat is elfogadható volt. (pl: 6-os pályázat)
Általában a zárt és fedett parkolók felvetik az igényes gépészeti ellátottságot. Ez természetesen a fenntartás és üzemeltetés költségeit jelentősen emeli. Néhány pályázó nagyon helyesen, olyan parkolási módszert javasol, amely erős megnyitottsága folytán nem igényel mesterséges szellőztetést. (pl: 27, 28 pályázatok)
A felszíni közlekedés rendjének kialakításában a B.B. előnyként értékelte azt, ha az a szabályozási terv módosítása nélkül megoldható.  A B.B. a tervek ismeretében azt a következtetést vonta le és közvetíti a Kiíró felé, hogy a területen 5-nél több busz parkoltatása a terület vizuális roncsolásához vezethet.

Rendeltetés
A B.B. a tervek ismeretében megállapítja, hogy azok a pályázok jártak el helyesen akik a két alapfunkciót (parkolás, vendéglátás) önálló szerkezeti egységként, egymástól szerkezetileg elválasztva tervezték meg. Ezzel ugyanis nemcsak a tiszta funkcionális határokat teremtették meg, hanem lehetőséget adtak a különböző típusú szerkezetek ütemezhető megépítésére. Az alapfunkciók elválasztása egyben lehetőséget adott arra is, hogy mindkettő megfelelő szerkezeti rendben, kompromisszumok nélkül valósulhasson meg.
A rendeltetés bírálatánál nagy hangsúly esett az egyes funkciócsoportok gazdaságos méretezésére, hiszen ez egyenes arányban van a tömegek nagyságával, ezáltal az érzékeny tájrehabilitációs problémákkal. Ilyen funkcióegység volt a konyhaüzem, a WC csoportok és nem utolsó sorban a parkolók. Több tervnél volt tapasztalható, hogy gazdaságtalan parkolási rendszert használva az alapterület gazdaságtalan nagyságrendűvé növekedett. (pl: 14, 20, 30 pályázatok) Ugyancsak több pályázó esett abba a hibába, hogy a konyhaüzem szerepét túlértékelve túlzott alapterületű egységet hozott létre. Ezekkel ellentétben gazdaságos és megfelelő nagyságrendű konyha funkció található a 7, 27 pályázatokban.
Fontos szempont volt az egyes funkcionális egységek közötti közlekedés rendjének módja. A jól megoldott épületek esetébe elég volt egy vertikális közlekedő mag (lépcső, lift) a közlekedés megfelelő szervezéséhez.
A tervezett szintszámokra vonatkozóan a B.B. megállapította, hogy a feladat jó megoldásához szükséges és elégséges szintek száma kettő. Ennél kevesebb indokolatlan alapterületi terjengősséghez vezetett, ennél több indokolatlan tömegnövekedéshez.

Architektúra
A B.B. véleménye szerint a tervezendő új épület nem igényli, hogy önálló jelértéke legyen, hiszen a területen már meglévő fogadóépület jelértékkel bír. Az erőteljes szimbolikus jelentéstartalmat sem a tervezendő rendeltetések, sem a hely nem igényli. Ugyancsak nincs igény az ünnepélyesség, méltóságteljesség építészeti kifejezésére, hanem éppen ellenkezőleg, a könnyed, transzparens formák és tömegek kialakítására van szükség.
Általában elmondható, hogy a pályázók ráéreztek arra, hogy egyszerű, tiszta formákkal szükséges kifejezni az építészeti mondanivalót. Sok esetben volt viszont hátrányos, hogy az egyszerűség monotonitásba hajlott át.
A tömegek esetében a B.B. ugyancsak az egyszerű, arányos, kifejező tömegeket részesítette előnyben.  A bonyolult, összetett tömegekből építkező pályázatok konfliktus helyzetet teremtenek a meglévő építészeti elemek és a tervezett új között.

Gazdaságosság
Az előző bírálati szempontok komplex összefüggéséből adódik, hogy:
- ha a parkoló megoldása egyszerű, a személygépkocsik fedett, nyitott parkolására ad megoldást a buszok szabadtéri parkolása mellett,
- ha a rendeltetési egységek szerkezetileg és funkcionálisan különválasztottak,
- ha a funkcionális egységek nagyságrendje kellő méretű,
- ha az architektúra egyszerű tömegekből építkezik és egyszerű részformákat alkalmaz,
akkor szinte biztos, hogy gazdaságos lesz a megoldás. Ezt a komplexitást a nyertes tervek általában jól értékelték. A gazdaságos megoldások egyben gazdaságos üzemeltetést és fenntartást is eredményeznek.

A Bíráló Bizottság tagjai
Hortobágyi T. Cirill, perjel - elnök
Cságoly Ferenc építész, MÉK - társelnök
M. Szilas Katalin építész, Pannonhalmi Főapátság - szakmai titkár
Ruttkay Gyula építész, Pannonhalmi Főapátság - tag
Németh Katalin építész, Pannonhalmi Főapátság - tag
Németh Rozália városgazdasági mérnök, Polgármesteri Hivatal Pannonhalma - tag
dr. Blaschek Beáta jogász, Pannonhalmi Főapátság - jogi szakértő

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.