Pályázatok/Magyar

„Rögtön jövök!” című ötletpályázat

2013.03.05. 09:15

A pályázat két részből épül fel: Az első részben („A" program) grafikai tervezési feladatot ír ki a teljes főváros területén futó, kiüresedett üzlethelyiségeket gyűjtő online adatbázis kezdőlapjának grafikai tervére és logójának megtervezésére. A pályázat másik témája („B" program) a használaton kívüli üzlethelyiségek kirakatában elhelyezhető „okos" installáció/alkotás létrehozása. Az installáció/alkotás célja, hogy a későbbiekben az üres kirakatok esztétikusabbá tétele egységes elvek alapján történhessen. A Kiíró a pályázat keretében az üres helyiségek városképi látványának javítására keresi az innovatív megoldásokat.

Napjainkra Budapest egyik szembetűnő problémája a város földszinti zónájában megszűnő funkciók, üres üzlethelyiségek állandósulása a városban, ami különösen hangsúlyos a belvárosi utcák esetében. A ma elénk táruló helyzetkép, valós városi probléma kialakulásának hátterében társadalmi-gazdasági városalakító folyamatok állnak. Többek között a városlakók vásárlási szokásainak megváltozása, amely hozzájárult a belvárosi földszinti üzlethelyiségek és bevásárló utcák kiürüléséhez, hiszen nehéz tartani a tempót és biztosítani a megfelelő „bevásárló és szolgáltató" környezetet a mai városi ember folyamatosan változó igényeinek. Más részről a probléma hátterében álló tényezők az adott helyszíntől függően igen sokfélék lehetnek. Van ahol a megoldatlan közlekedési és logisztikai problémák, más helyzetben a mai város életéből lassan eltűnő szolgáltatások, kisiparosok boltjai vagy pozíciójukat és identitásukat elvesztő városi helyszínek járulnak hozzá a kiüresedett üzletek megjelenéséhez. Ez a hosszú ideje tartó több tényezővel bíró gazdátlan folyamat, találkozva a válság okozta hatásokkal valóban nyomot hagyott a mai budapesti városképen. A hiányzó funkciók az üres üzlethelyiségek városképet rontó látványa mellett a terület gazdasági gyengülését is okozzák, hosszú távon pedig az adott terület leértékelődéséhez is vezethetnek.

A Kiíró szándéka az ismertetett probléma hosszútávon és rövidtávon egyaránt ható komplex kezelése, amely a Kiíró részéről is új megközelítésmódokat igényel. Budapest jelenleg befejezés alatt álló Új Városfejlesztési Koncepcióját megalapozó Célrendszert 2012. január 25-én fogadta el a Fővárosi Közgyűlés. A Célrendszer által meghatározott, kiemelt városfejlesztési célok között többek között szerepel az „Értékalapú területhasználat", illetve „a város épített és természeti értékeinek hatékony védelme, a meglévő értékekhez méltó színvonalú új értékek létrehozása, mindezek széleskörű népszerűsítése." A Kiíró szándéka a készülő Új Városfejlesztési Koncepció céljainak rendszerébe illeszthető, ismertetett problémát kezelő folyamatok elindítása, melynek az alábbi, új eszközök előmozdításával élő „ötletpályázat" is részét képezi.
Számos kiváló, működő nemzetközi gyakorlatot ismerünk, ezek között vannak hosszútávon ható folyamatok és rövidtávon eredményt felmutató akciók egyaránt, melyek a kereskedelemfejlesztést előmozdító menedzsment-mintáktól a kis léptékű kreatív projekteken keresztül különböző beavatkozási pontokon tudnak hatni a várost alakító folyamatokra. Léteznek olyan városok, ahol a problémát idejében felismerve, napjainkra igen jó példával járnak előttünk a kiüresedett ingatlanok kezelésének és átmeneti hasznosításának gyakorlatával, előfordul az is, hogy civil szervezetek katalizálják a problémakezelést elindító folyamatokat.

A Kiíró célja Budapest esetében a városnak megfelelő komplex válaszok megtalálása, a probléma megoldásához vezető folyamat elindítása, melynek az alábbi ötletpályázat is részét képezi.

A folyamat végeredményeként a Kiíró célja, hogy a kiüresedett üzlethelyiségek jelenlegi helyzetében változást érjen el. Az adaptálható friss nemzetközi gyakorlatot és az innovatív ötleteket sikerüljön budapesti adottságok és keretek között alkalmazni, a probléma kezelésére megtalálja a hatékony eszközöket és azokat valós városi környezetbe integrálja és az ahhoz tartozó jogszabályi háttér kialakításához való alapot megteremtse. Az ötletpályázat az üres üzlethelyiségek problémájának innovatív városképi kezeléséhez, illetve a problémára a gazdaságélénkítés eszközeként készítendő, kiüresedett üzlethelyiségeket feltüntető online adatbázishoz gyűjt ötleteket.

2. Az ötletpályázat tárgya
A pályázat két részből épül fel: Az első részben („A" program) grafikai tervezési feladatot ír ki a teljes főváros területén futó, kiüresedett üzlethelyiségeket gyűjtő online adatbázis kezdőlapjának grafikai tervére és logójának megtervezésére. A pályázat másik témája („B" program) a használaton kívüli üzlethelyiségek kirakatában elhelyezhető „okos" installáció/alkotás létrehozása. Az installáció/alkotás célja, hogy a későbbiekben az üres kirakatok esztétikusabbá tétele egységes elvek alapján történhessen. A Kiíró a pályázat keretében az üres helyiségek városképi látványának javítására keresi az olyan innovatív megoldásokat, melyek az utcakép esztétikai kialakítása, rendezettsége és tisztántarthatósága mellett a helyi társadalmi és gazdasági folyamatokra is pozitív hatást gyakorolhatnak emellett figyelemfelkeltőek és elgondolkodtatóak. Az ötletpályázatot követő „használatuk" során adott esetben az utca újbóli felértékelődéséhez vezethetnek.

3. Az ötletpályázat kiírója és lebonyolítója
Az ötletpályázat kiírója: Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Az ötletpályázat lebonyolítója: Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztálya, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

4. Az ötletpályázat jellege, formája
A pályázat jellege: nyílt, titkos

5. A Pályázók köre
A pályázat nyilvános, amelyen – természetes vagy jogi személyként – egyénileg vagy alkotói csoportként lehet részt venni.

6. A tervezési program
A pályázaton az „A" és „B" programra külön is lehet pályázni.

6. 1. „A" pályázati program (grafika)
A Kiíró várja a megoldásokat a kiüresedett üzlethelyiségeket összegyűjtő adatbázis logójára és az online adatbázis kezdőlapjának grafikai tervére.
A tervezett logó feleljen meg az alábbi követelményeknek: Az online adatbázis felületén legyen megjeleníthető, emellett az üres kirakat felületén elhelyezve is legyen jól látható. A kiüresedett üzlethelyiségre hívja fel a figyelmet. A kirakat felületén elhelyezett logó mellett rendezett formában jelenjenek meg az alábbi információk: Az üzlethelyiség mérete, az online adatbázis web elérhetősége és az üzlet tulajdonosának/bérbeadójának telefonszáma.
A logó szimbolizálja azt a törekvést, hogy a Kiíró szándéka hosszú távon az üres üzlethelyiségek bekapcsolása a város életébe.

6. 2. „B" pályázati program („okos" installáció/alkotás)
A Kiíró várja a megoldásokat a használaton kívüli üzlethelyiségekbe elhelyezhető „okos" installációra/alkotásra.

Az üres üzlethelyiségbe az újbóli hasznosításig átmeneti jelleggel elhelyezhető, a helyiségbe és annak kirakatába kívülről vagy belülről rögzíthető/felragasztható vagy mozgatható, akár többször, különböző üzletekben is felhasználható alkotás tervezése a cél. Az elsődleges szempont az, hogy az installáció felállításával (rögzítésével, felragasztásával) az üres üzletek földszinti kirakatai rendezetté váljanak, az installáció az üres helyiségekre valamilyen módon felhívja a figyelmet és elősegítse az utcakép rendezettebbé válását. A pályamű rendelkezhet olyan felülettel, generálhat olyan hozzáadott tudást, melyen keresztül segíti a városszerte jelentkező probléma megoldását, vagy a helyi közösségeket, a közterületen elhaladókat vonja be a probléma komplex kezelésébe. A pályamű a problémára adhat általános helyzetekben használható megoldást, illetve egyedi városi szituációk kezelésére is készülhet.

Ugyancsak fontos szempont, hogy az üres helyiségbe kerülő installáció/alkotás minél könnyebben és költséghatékonyabban kivitelezhető, vagy akár sorozatgyártásra alkalmas megoldás legyen.

Az installáció esetében elvárt a maximális megvalósíthatóság biztosítása, azaz a terveknek olyan anyagra kell javaslatot tenniük, amelynek beszerzése nem ütközik akadályokba és kialakítását tekintve valóban alkalmas átmeneti, forráshiányos esetek megoldására is.

7. A pályázat lebonyolítása

A pályázaton való részvétel feltétele a regisztráció, melyet a palyazat@budapest.hu címre küldött email formájában kér a Kiíró. A regisztrációra a pályázattal kapcsolatos kérdések és válaszok kezeléséhez van szükség. A regisztrációt és az e-mail postafiókot a Kiíró titkosan kezeli, a Bírálóbizottság tagjai nem férhetnek hozzá.

A beérkezett pályázati anyagokat a Bírálóbizottság értékeli, és szakmai döntése alapján kiválasztja a díjazásra és megvalósításra érdemesnek ítélt pályamunkákat.

A döntésről valamennyi Pályázót a szervezők közvetlenül e-mailben értesítik legkésőbb 2013. április 29-ig.

A legjobb ötletek felhasználási jogait a Kiíró a díjazás ellenértékeként megvásárolja.

7. 1. „A" pályázat lebonyolítása
A pályázat eredményhirdetését követően a díjazott pályamunkák alapján kiválasztásra kerülő nyertes logót és online adatbázis kezdőlap tervet a Kiíró megvalósítja.

7. 2. „B" pályázat lebonyolítása
A pályázat eredményhirdetését követően a kiválasztott pályamunkák egy része elkészítésre és a mintaprojekt keretében kiállításra kerül. A Pályázóknak a benyújtott terveknek megfelelően kell a kivitelezésben részt vennie. A Pályázónak lehetősége van személyes konzultációra, amelyre a Kiíró által meghatározott, későbbiekben egyeztetett időben és módon kerülhet sor. A kivitelezéssel kapcsolatos részletes feltételekről és információkról a Kiíró a pályázat lebonyolítását követően egyeztet a kiválasztott Pályázókkal.

8. A pályázati anyag tartalma
8. 1. „A" pályázat tartalma (grafika)

  • 1 db tabló A/2 méretben, kasírozva, az alábbiak feltüntetésével: Online adatbázis kezdőlapjának és logójának grafikai terve
  • Látványterv (utcaképbe illesztett nézet). Létező üres üzlethelyiség eredeti állapotát és tervezett állapotát bemutató látványterv.
  • Műleírás e-mailen a palyazat@budapest.hu címre, elektronikus formában is szükséges beadni a tablót (PDF formátumban, 720 dpi felbontásban, CMYK színmódban, maximum 3,5 MB méretben).
  • Kizárólag a postai úton beadott pályamunkához, jelöletlen C5-ös zárt borítékban csatolni szükséges a Pályázó adatait az 1. sz. mellékelt adatlap szerint, és a tervezői nyilatkozatot a 2. sz. melléklet aláírásával.

8. 2. „B" pályázat tartalma („okos" installáció/alkotás)

  • 1 db tabló A/2 méretben, kasírozva, az alábbiak feltüntetésével: Rajz (javasolt méret M=1:20 arányban), utcai nézet, megértéséhez szükséges számú részlet, Látványterv (utcaképbe illesztett nézet) több szögből.
  • Létező üres üzlethelyiség eredeti állapotát és tervezett állapotát bemutató látványterv.
  • Műleírás: anyaghasználat megnevezésével, tervezett kivitelezés folyamatának leírásával, ami tartalmazzon költségbecslést is.
  • e-mailen a palyazat@budapest.hu címre, elektronikus formában is szükséges beadni a tablót (PDF formátumban, 300 dpi felbontásban, CMYK színmódban, maximum 3,5 MB méretben).
  • Kizárólag a postai úton beadott pályamunkához, jelöletlen C5-ös zárt borítékban csatolni szükséges a Pályázó adatait az 1. sz. mellékelt adatlap szerint, és a tervezői nyilatkozatot a 2. sz. melléklet aláírásával.

A pályázat további részletei a csatolt dokumentumban olvashatók. 

Regisztráció kezdete: 2013. március 4.

Beadási határidő: 2013. április 15. éjfél.

Vélemények (0)
Új hozzászólás

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk